Східноєвропейський історичний вісник

Шановні колеги, автори та читачі!

Редколегія фахового збірника наукових праць «Східноєвропейський історичний вісник» запрошує до участі у публікації чергового номера видання.
Проблематика збірника наукових праць: актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки.

 Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2016

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374).

ISSN 2519-058X (Print) 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22449-12349Р від 28.12.2016 р.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Головний редактор: Ільницький Василь Іванович – головний редактор, доктор історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services

 E-mail: vilnickiy@gmail.com