DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.117194

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗОВАНО ПЕРЕМІЩЕНОГО НАСЕЛЕННЯ В УРСР (1940 – 1960-ті рр.)

Наталія Касьянова

Анотація


У статті на основі історіографії та архівних джерел досліджується процес адаптації організовано переміщеного населення в УРСР в 1940 – 1960-х рр. Автор визначає та аналізує основні чинники, які впливали на процес адаптації, а саме: життєвий рівень переміщених на нових місцях та взаємозв’язок між віком і процесом адаптації. В рамках статті проаналізовано заходи державної влади щодо закріплення переселених на нових місцях та виявлено взаємозв’язок між умовами життя новоселів та ступенем їх приживлюваності.


Ключові слова


сільськогосподарські переселення, організований набор робітників, адаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939 – 1959 рр.). Монографія / М. А. Алфьоров – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2008. – 192 с.

Волков А. И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А. И. Волков, И. В. Павлов. – М.: Госюриздат, 1959. – 191 с.

Гуреев П. А. Организованный набор рабочих в СССР (правовые вопросы) / П. А. Гуреев, В. С. Андреев. – М.: Госюриздат, 1956. – 136 с.

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. Р-151. – Оп. 9. – Спр. 432. – 102 арк.

Державний архів Львівської обл. (далі – ДАЛО). – Ф. 5001. – Оп. 17. – Спр. 64. – 44 арк.

ДАЛО. – Ф. П-3. – Оп. 3. – Спр. 322. – 116 арк.

ДАЛО. – Ф. П-3. – Оп. 5. – Спр. 424. – 192 арк.

Загробська А. Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А. Ф. Загробська. – К.: Наук. думка, 1974. – 112 с.

Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости) / Ж. А. Зайончковская. – М.: Статистика, 1972. – 164 с.

Касьянова Н. М. Житлове забезпечення переселенців в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) / Н. М. Касьянова // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 73–79.

Касьянова Н. М. Соціально-демографічні наслідки радянської переселенської політики в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) / Н. М. Касьянова // Історичні і політологічні дослідження: наук. журнал / [під ред. Н. Р. Темірової]. – 2016. – № 1 (59). – С. 31–41.

Лисак В. Ф. Переселенська політика в контексті повсякденного життя українських селян початку 50-х рр. ХХ ст. / В. Ф. Лисак // Донецький Вісник наукового товариства ім. Шевченка. Історія. – Т. 25. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. – С. 96 – 109.

Правда України. – № 216. – 7 жовтня 1947.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)