DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.117184

РАДЯНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ДРОГОБИЧЧИНІ (1939 – 1941)

Микола Галів, Ярослава Дробчак

Анотація


У статті проаналізовано процеси радянізації професійної освіти на теренах Дрогобицької області УРСР у початковий період утвердження радянських властей на західноукраїнських землях (1939 – 1941). Встановлено, що у цей час в області діяло не менше 24 середніх спеціальних навчальних закладів різного рівня та спрямування. З’ясовано, що кількість студентів цих закладів (беручи до уваги відсутність даних щодо 8 з 24 освітніх установ) на першу половину 1941 р. становила понад трьох тисяч осіб. 


Ключові слова


професійна освіта, радянізація, Дрогобицька область УРСР.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій Б. М. Возз’єднання Західної України з Українською РСР / Б. М. Бабій. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – 194 с.

Баран В. К. Україна: західні землі: 1939 – 1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський – Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 448 с.

Бєлоусов С. М. Возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі / С. М. Бєлоусов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1951. – 166 с.

В музичному інституті // Більшовицька правда. – 1939. – № 34. – 16 грудня. – С. 4.

Варецький В. Л. Соціалістичні перетворення у західних областях УРСР (в довоєнний період) / В. Л. Варецький. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – 298 с.

Гавриленко І. Майбутні кваліфіковані робітники / І. Гавриленко, Лимарєва // Більшовицька правда. – 1941. – № 77 (427). – 2 квітня. – С. 3.

Дзюба Д. Стрийська педагогічна школа / Д. Дзюба // Більшовицька правда. – 1940. – № 143. – 22 червня. – С. 3.

Ковальчук І. З великим піднесенням / І. Ковальчук // Більшовицька правда. – 1941. – № 77 (427). – 2 квітня. – С. 3.

Колодрубець М. Право на освіту / М. Колодрубець // Більшовицька правда. – 1939. – № 6. – 5 грудня. – С. 2.

Кошарний І. Я. Культурне будівництво на Дрогобиччині в 1939 – 1941 роках / І. Я. Кошарний // 40 років Великого Жовтня. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1957. – С. 246–262.

Кошарний І. Я. У сузір’ї соціалістичної культури. Культурне будівництво у возз’єднаних областях Української РСР (1939 – 1958 рр.) / І. Я. Кошарний. – Львів: Вища школа, 1975. – 238 с.

Кошарний І. Я. Радянська Дрогобиччина / І. Я. Кошарний, М. В. Підпригорщук, І. І. Гапшенко, К. І. Скрипник. – Дрогобич: Дрогобицьке обласне вид-во, 1957. – 202 с.

Кріль М. Старосамбірщина на початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / М. Кріль // Літопис Бойківщини. – 2010. – Ч. 2/79(90). – С. 44–59.

Культурне будівництво в Українській РСР: важливіші рішення комуністичної партії і радянського уряду 1917 – 1959 рр. Збірник документів в двох томах. – Т. 1 (1917 – червень 1941). – К.: Державне вид-во політ. л-ри, 1959. – 883 с.

Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. – Т. 1 (1939 – 1953). – К., 1995. – 748 с.

Левицький М. М. Стрий / М. М. Левицький, В. Д. Батоський, Я. Д. Ісаєвич // Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1968. – С. 789–810.

Літянський В. В. До питання розвитку загальноосвітньої школи на Дрогобиччині / В. В. Літянський // Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 1957. – С. 5–32.

Лучаківська І. Встановлення радянської влади на Дрогобиччині (1939 – 1941 рр.) / І. Лучаківська // Drohobycz – miasto wielu kultur. – Rzeszów, 2005. – S. 142–156.

Лучаківська І. Українська інтелігенція західних областей УРСР в перші роки радянської влади (1939 – 1941 рр.) / І. Лучаківська. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 168 с.

Музикальне училище // Більшовицька правда. – 1940. – № 143. – 22 червня. – С. 3.

Низовий Д. Борислав / Д. Низовий, Я. Садовий // Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1968. – С. 99–115.

Новий учбовий заклад // Більшовицька правда. – 1940. – № 179 (215). – 3 серпня. – С. 4.

Оголошення [про додатковий набір до технікуму] // Більшовицька правда. – 1940. – № 274 (320). – 24 листопада. – С. 4.

Оголошення [про набір студентів до Дрогобицького механічного технікуму] // Більшовицька правда. – 1940. – № 184 (220). – 9 серпня. – С. 4; Більшовицька правда. – 1940. – № 187. – 13 серпня. – С. 4.

Оголошення [про набір студентів] // Більшовицька правда. – 1940. – № 180 (216). – 4 серпня. – С. 4.

Попп Р. Трансформація етносоціального складу населення Дрогобича наприкінці 30-х років ХХ століття // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921 – 1931): Матеріали міжнарод. наук. конф-ї, Дрогобич, 8–9 жовтня 2004 р./ Упоряд В.Футала. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 174–179.

Реорганізація педагогічних ліцеїв // Більшовицька правда. – 1940. – № 6 (52). – 8 січня. – С. 3.

Середня молочарська школа // Більшовицька правда. – 1939. – № 35. – 17 грудня. – С. 4.

Сільськогосподарський технікум // Більшовицька правда. – 1939. – № 33. – 15 грудня. – С. 4.

Слово глядача // Більшовицька правда. – 1941. – № 61 (411). – 14 березня. – С. 3.

Совяк М. Оновлена школа / М. Совяк // Більшовицька правда. – 1939. – № 13. – 20 листопада. – С. 2.

Соколовська Т. Г. Культурне будівництво в західних областях УРСР в перші роки Радянської влади (вересень 1939 р. – червень 1941 р.) / Т. Г. Соколовська // 40 років Великого Жовтня. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1957. – С. 224–245.

Створимо могутні трудові резерви соціалістичної країни // Більшовицька правда. – 1941. – № 77 (427). – 2 квітня. – С. 3.

Технікум плодоовочівництва // Більшовицька правда. – 1940. – № 146. – 26 червня. – С. 2.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 4609. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк 1.

Челак П. П. Підготовка кадрів робітників у західних областях УРСР в системі трудових резервів (1939 – 1958 рр.) / П. П. Челак // Вісник Львівського університету. Історія. – 1970. – С. 36–44.

Bonusiak W. Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939 – 1941 («Zachodnia Ukraina» i « Zachodnia Białoruś») / W. Bonusiak. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 475 s.

Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobecza i powiatu w czasie rządow sowieckich w latach 1939 – 1941 / zestawiona staraniem Polskiego Okreg. Komitetu Pomocy w Drochobyczu. – Drochobycz, 1942. – 42 s.

Szymański W. Okolice dojrzewania / W. Szymański // Ziemia Drohobycka. – 2007. – Nr. 19–20. – S. 70–85.

Trela-Mazur E. Sowetyzacia oświaty w Małopolsce Wshodniej pod radziecką okupacją 1939 – 1941 / E. Trela-Mazur. – Kielce, 1998. – 294 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)