DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116993

ПОЛЬСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ ШКОЛИ НА ДРОГОБИЧЧИНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

Микола Галів, Анна Огар

Анотація


У статті розкрито становище польського професійного шкільництва на Дрогобиччині у 1941 – 1944 р. На основі документів німецьких окупаційних органів управління освітою показано формування трьох основних груп фахових шкіл: промислово-ремісничої, торгівельної, сільськогосподарської. Дослідження охоплює територію Дрогобицької області УРСР, яка під час німецької окупації була розподілена між Галицьким і Краківським дистриктами Генеральної Губернії.


Ключові слова


польські професійні школи, Дрогобицька область, нацистська окупація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 – 1944 роки) / Н. В. Антонюк. – Львів, Б. в., 1997. – 232 с.

Вісник Українського Центрального Комітету. – 1942. – Ч. 6/32. – 15 червня. – С. 21.

Вписи до с.-господарських шкіл // Львівські вісті. – 1942. – Ч. 3(127). – 4/5 січня. – С. 4.

Вписи до фахових шкіл в Дрогобичі // Голос Підкарпаття. – 1943. – Ч. 27. – 4 липня. – С. 6.

Галів М. Між серпомолотом і свастикою: освіта на Дрогобиччині у 1939 – 1944 рр. / Микола Галів. – Дрогобич: ПП «Коло», 2010 – 337 с.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 2.

ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 90.

ДАЛО. – Ф. Р-1964. – Оп. 1. – Спр. 10.

З українського життя. Самбірщина [Професійні школи] // Краківські вісті. – 1943. – Ч. 216(954). – 29 вересня. – С. 6.

Заснування двох рільничих шкіл // Стрийські вісті. – 1942. – № 2. – 7 січня. – С. 2.

Ів. О-ич. Школа нафтових вертачів у Бориславі / Ів. О-ич // Вільне слово. – 1942. – № 7 (81). – 17 січня. – С. 3.

Нові управителі копалень нафти // Краківські вісті. – 1943. – Ч. 293(1031). – 29 грудня. – С. 5.

Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с.

Стефанюк Г.В. Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941-1944 рр.) / Г.В. Стефанюк : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Івано-Франківськ, 2004. – 215 с.

Українські професійні школи в Генеральній Губернії // Краківські вісті. – 1943. – Ч. 156(894). – 21 липня. – С. 5.

Школа дитячих піклувальниць у Дрогобичі // Голос Підкарпаття. – 1942. – Ч. 6. – 4 жовтня. – С. 6.

Hryciuk G. Polacy w Małopolsce Wshodniej wobec okupacji niemieckiej. Przyczynek do prób wprowadzenia «elastycznego kursu» w Dystrykcie Galicji w latach 1943 – 1944 / G. Hryciuk // Acta Universitatis Wratislaviensis: Historia, CXVI : Polska – Kresy – Polacy. Studia Historyczne. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. – S. 307–316.

Janowski M. Szkolnictwo zawodowe w Przemyślu pod okupacją niemiecką w latach 1940 – 1944 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu / M. Janowski // 2003. – T. 17. – S. 111–120.

Krasuski J. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 / J. Krasuski. – Wydanie drugie, rozszerone. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 411 s.

Król E. C. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej guberni (1939 – 1945) / E. C. Król. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – 243 s.

Majewski P. Wojna i kultura: instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939 – 1945 / Р. Majewski. – Warszawa: Trio, 2005. – 431 s.

Matusak P. Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939 – 1945 / P. Matusak. – Siedlce, 1997. – 562 s.

Meducki S. Niemieckie okupacyjne szkolnictwo zawodowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) Stanisław Meducki // Prace Naukowe Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika. – 2012. – T. XXI. – S. 405–411.

Okupacja niemiecka cz. 3: Przemyśl w czasie II wojny światowej. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wojnawp.republika.pl/niemcy/nn3.html

Opłaty w szkołach przysposobienia zawodowego // Gazeta Lwowska. Dziennik dla Dystryktu Galicyjskiego. – 1942. – Nr. 20. – 24 stycznia. – S. 3.

Świeboda J. Zarys historii tajnej oświaty w latach ocupacji hitlerowskiej w powiecie przemyskim / J. Świeboda // Rocznik komisji nauk pedagogicznych PAN. – 1976. – T. XI: Materiały do dziejów oświaty w okresie ocupacji hitlerowskiej (1939 – 1945) na terenie podziemnego okręgu szkolnego krakowskiego. – Cz. X. – S. 183–193.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)