DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116989

ДОКУМЕНТИ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ ПРО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ І ЄВРЕЙСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ (1925)

Василь Ільницький, Микола Галів

Анотація


У статті публікуються і аналізуються два документи польської поліції (1925 р.), які дають характеристику політичним та громадським поглядам здебільшого українського та єврейського вчительства Дрогобицького повіту. Документи зберігаються у Державному архіві Львівської області. Перший з них має назву «Виказ учителів загальних шкіл повіту дрогобицького», другий – «Виказ професорів і вчителів шкіл середніх непольської національності повіту дрогобицького». Обидва документи – польськомовні, датуються 16 вересня 1925 р. і становлять важливі репрезентаційні історичні джерела для вивчення політичних орієнтацій, громадянської позиції українських і єврейських учителів Дрогобицького повіту Львівського воєводства міжвоєнної Польщі.

Ключові слова


історичне джерело, Дрогобицький повіт, польська поліція, українські та єврейські учителі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Винницький В. Тайний Пласт у польській гімназії в Дрогобичі / В. Винницький // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1973. – Т. 1. – С. 490–496.

Вісти з Окружних Відділів // Учительське слово. – Львів, 1925. – Ч. 2. – С. 14–16.

Галів М. Дрогобицька повітова шкільна рада (1921–1939 рр.) / М. Галів, І. Чава // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 26 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 39–40.

Галів М. Середні навчальні заклади у Дрогобичі (1919 – 1939 рр.) / М. Галів, І. Чава // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 21–32.

Галів М. Українські приватні загальні (початкові) школи у міжвоєнному Дрогобичі (1920 – 1939) / М. Галів, І. Чава // Літопис Бойківщини. – 2016. – Ч. 1/90(101). – С. 45–53.

Галів М. Шкільництво Трускавця (ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Галів // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Спецвипуск. – С. 61 – 75.

Галів М. Д. Нарис історії школи села Літиня (ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Микола Дмитрович Галів. – Дрогобич – Стрий: ПП Ткачик С. А., 2011. – 176 с.

Гон М. Справа С. Штайгера в контексті українсько-єврейських взаємин у Галичині (середина 1920-х рр.) / М. Гон // Єврейська історія та культура в Україні: Матеріали конференції (Київ, 21–22 серпня 1995 р.). – К., 1996. – С. 38–44.

Гон М. Український націоналізм і євреї (1918 – 1939) / Максим Гон // Україна Модерна. – 2010. – № 5 (16). – С. 252–268.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. 1137. – Оп. 3. – Спр. 27.

ДАЛО. – Ф. 1262. – Оп. 36. – Спр. 1.

ДАЛО. – Ф. Р-1926. – Оп. 1. – Спр. 64.

Добрянський Б. Українська жіноча учительська семінарія сестер Василіянок / Богдан Добрянський // Літопис Бойківщини. – 1995. – Ч. 1/55. – С. 19–24.

Добрянський Б. Українська жіноча семінарія сестер Василіянок (з історії краю) / Богдан Добрянський // Франкова криниця. – 1993. – 20 листопада.

Добрянський Б. Шкільництво у Дрогобичі між двома світовими війнами / Богдан Добрянський // Drohobycz – miasto wielu kultur. – Rzeszów, 2005. – S. 105–115.

Добрянський Б. З історії Дрогобицької української учительської семінарії сестер Василіянок / Богдан Добрянський // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1995. – Вип. І. – С. 78–82.

Дутко-Слонська Л. Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918–1944 рр. / Л. Дутко-Слонська, Л. Ковалів-Гаврищак, Н. Петричка-Гарбузюк, І. Невмержицька. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 412 с.

З діяльности Окружних Відділів // Учительське слово. – Львів, 1921. – Ч. 7. – С. 4–6.

Із мартирьольоґії українського учительства // Учительське слово. – Львів, 1920. – Ч. 7. – С. 3–4.

Монолатій І. Єврейський дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Іван Монолатій // Judaica Ukrainica. – 2012. – № 1. – С. 73–110.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2009. – 320 с.

Орлевич І. Русофільська течія на початку 1920-х років у Галичині / Ірина Орлевич // Галичина. – 2013. – Вип. 22–23. – С. 200–208.

Сеньків М. Культурно-національне життя Дрогобича у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.) / Михайло Сеньків // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2011. – Вип. XIV – XV. – С. 338–344.

Сольчаник А.Д. Українська гімназія ім. Івана Франка / А.Д. Сольчаник // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т. 1. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1973. – С. 444–466.

Стецюк О. Сіоністський рух в Дрогобичі / Олег Стецюк // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2013. – № 71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n71texts/Sionistskyj_ruh.htm

Тустанівський В. Державна гімназія імені Владислава Ягелли в Дрогобичі / В. Тустанівський // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 329–333.

Франко І. Я. Політичні сторонництва в Галичині // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 46, Ч. 1. – С. 543–549.

Хомич Л. Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду / Леся Хомич // Проблеми гуманітарних наук. Серія: Історія. – Дрогобич, 2015. – Вип. 36. – С. 103–121.

Центральний державний історичний архів у Львові (далі – ЦДІАУЛ). – Ф. 179. – Оп. 2. – Спр. 1001.

ЦДІАУЛ. – Ф. 179. – Оп. 2. – Спр. 999.

ЦДІАУЛ. – Ф. 179. – Оп. 3. – Спр. 768.

ЦДІАУЛ. – Ф. 348. – Оп. 1. – Спр. 5410.

Lehnert S. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie / S. Lehnert. – Lwów: Nakł. Wydawnictwa ksiaźek szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego Lwówskiego, 1924. – XXXII, 220 (І) + 160 (ІІ) s.

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych / Pod red. Z. Zagórowskiego. – Lwów-Warszawa: Książnica Polska, 1924. – 619 s.

Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazium Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za rok szkolny 1932/33. – Drohobycz, 1933. – 80 s.

Szematyzm nauczycielski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z kalendarzem informacyjnym na rok 1914. – Lwów: Nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, 1914. – 302 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)