СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ У ПІВНІЧНОМУ ЛІВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ ТА В СУМІЖНИХ РЕГІОНАХ БІЛОРУСІ В 1905 – 1907 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116984

Ключові слова:

РСДРП, місцеві соціал-демократичні організації, більшовики, меншовики, Українська соціал-демократична спілка.

Анотація

У статті розглянуто історію соціал-демократичного руху в суміжних повітах української Чернігівської та білоруської Могилівської губерній. У 1904 – 1905 рр. в регіоні функціонував Поліський комітет РСДРП, у складі якого працювали більшовики та меншовики. Припинення діяльності цього об’єднання російської марксистської партії відбулося під впливом репресій правоохоронних органів самодержавства наприкінці 1905 р. Після цього виникли інші організації соціал-демократів – Перше Чернігівське районне бюро та Гомельська організація РСДРП. Наприкінці 1906 р. зазначені громади ввійшли до складу Української соціал-демократичної спілки РСДРП. 

Біографія автора

Олександр Федьков

кандидат історичних наук, доцент, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Посилання

Голікова О. М. Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917 – 1920 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олена Михайлівна Голікова; Харківський національний університет імені В. Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже [пер. с франц.]. – М.: Академический Проект, 2002. – 560 с. (Серия «Концепции»)

Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. В 6 тт. – Т. 1: Створення більшовицької партії. 1883 – 1903 рр. / Ред. П. М. Поспєлов. – Київ: Політвидав України, 1965. – 602 с. (Інститут марксизму ленінізму при ЦК КПРС)

Коробочко А. И. Революционное движение в Гомеле и Гомельской области в годы Первой русской революции / А. И. Коробочко, С. И. Лерман. – Гомель: Гомельский областной краеведческий музей, 1955. – 31 с.

Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России ХІХ столетия: социальные и культурные аспекты / Л. В. Кошман. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 448 c.

Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці ХІХ на початку ХХ ст.: монографія / О. П. Кривобок; Ніжин. держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин: НДУ, 2011. – 202 с.

Кривобок О. Територіальні зв’язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Головний редактор В. Смолій. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. 3. – С. 233–246.

Ленін В. І. Центральному комітетові РСДРП // В. І. Ленін Повне зібрання творів. – [5-е вид.]. – Київ: Видавництво політичної літератури України. – Т. 47: Листи: 1905 – листопад 1910. – 1974. – С. 37–39.

Лесная Ф. Из прошлого / Ф. Лесная // Революционная борьба в Гомельской губернии. Исторические материалы. – Гомель: Государственное издательство, 1921. – Вып. 1. – С. 9–17.

Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907–1914 рр.): автореф. дис. ... канд іст. наук: 07.00.01 / Наталія Миколаївна Мартиненко; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 25 с.

Мельник Л. Г. Технічний переворот на Україні у ХІХ ст. / Л. Г. Мельник. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 240 с.

Революционные события в Гомеле и Гомельской области в годы Первой русской революции 1905 – 1907 гг. Сб. док. и мат. / Сост. А. И. Коробочко, С. И. Лерман, А. Д. Патыко. – Гомель: Гомельский областной краеведческий музей, 1955. – 214 с.

Смирнова М. И. Новое в историографии российской социал-демократии / М. И. Смирнова // Мировая социал-демократия: теория, история и современность: Материалы междунар. конф., 21–21 мая. 1996 г., Москва / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук [и др.]. – М.: Собрание, 2006. – С. 19–33.

Третий съезд РСДРП: апрель-май 1905 года. Протоколы // Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической Партии Советского Союза. Государственное издательство политической литературы, Москва: Госполитиздат, 1959. – 782 с. (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)

Тютюкин С. В. Десять лет в журнале «Отечественная история» / С. В. Тютюкин. – М.: Собрание, 2005. – 432 с.

Урилов И. Х. Современная историография Российской социал-демократии / И. Х. Урилов // Социал-демократия в российской и мировой истории: Обобщение опыта и новые подходы: Материалы междунар. науч. конф., 21–22 апр. 2008 г., Москва / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук [и др.]. – М.: Собрание, 2009. – С. 16–30.

Флеров В. С. Боец революции. М. И. Сычев (Франц Суховерхов) / В. С. Флеров. – М.: Госполитиздат, 1962. – 56 с.

Чепурко О. О. Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903 – 1907 рр.: автореф. дис. . канд. іст. наук: 07.00.01 / Чепурко Олександр Олексійович; Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

Шморгун П. М. З історії соціал-демократичних організацій України напередодні і в період першої російської революції (1903 – 1907 рр.): новий підхід / П. М. Шморгун // Український історичний журнал. – 1991. – № 2. – С. 3–14.

Щербаков В. Нарис з історії соціал-демократії на Чернігівщині (1902 – 1917) / В. Щербаков. – Харків: Пролетар, Б. р. – 219 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 905. – 529 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 301. – Оп. 2. – Спр. 14. – 223 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1155. – 68 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1156. – 106 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1160. – 58 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 367. – 84 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 574. 230 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 626. – 890 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 629. 109 арк.

Государственный архив Российской Федерации (далі – ГАРФ). – Ф. 102 ДП ОО. – Оп. 236. – Д. 25, ч. 50. – 166 л.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – Оп. 236. – Д. 725, ч. 57. – 178 л.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1907. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 1. – 231 л.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1907. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 3. – 70 л.

Российский государственный архив социально-политической истории. – Ф. 278. – Оп. 1. – Ед. хр. 714. – 51 л.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті