DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116979

НАСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЧА У 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Руслана Попп, Остап Походжай

Анотація


У даній статті простежуються зміни чисельності населення Дрогобича протягом 30 – 50-х рр. ХХ ст. Показано етнонаціональну структуру мешканців міста в зазначений період. Доведено, що етнодемографічні трансформації в Дрогобичі були пов’язані зі змінами політичних режимів, подіями та процесами воєнних років. 


Ключові слова


Дрогобич, місто, населення, етнічні групи, демографічна ситуація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. Книга перша / І. Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – 432 с.

Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50 – 80-ті роки ХХ ст.) / Г. Боднар. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 340 с.

Верган В.М. Дрогобич і Дрогобиччина на тлі історичних подій // Дрогобиччина – земля Івана Франка; 3б. географ., іст. і етнограф матеріалів / В.М. Верган. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – Т.1. – С. 42 – 49.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К.:Генеза, 1996. – 360 с.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО) – Ф. 5002. – Оп 2. – Спр. 36.

ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 89.

ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 1. – Спр. 45.

ДАЛО. – Ф. 5002. – Оп. 1. – Спр. 23.

ДАЛО. – Ф. 5002. – Оп. 1. – Спр. 593.

Дудяк О. Динаміка національного складу службовців адміністративних органів Східної Галични у міжвоєнний період / О. Дудяк. / Наук. зошити істор. фак-ту Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Франка, 2001. – Вип.4. – С. 363–372.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Львівська область – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 998 с.

Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) / Р. М. Лозинський. – Львів: 2005. – 234 с.

Лучаківська І. Формування і діяльність репресивно-каральних структур на Дрогобиччині (1939 – 1941 рр.) / І. Лучаківська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 481–488.

Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки Другої світової війни / С. Макарчук. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 35–36. – Львів, 2000. – С. 321–343.

Макарчук С. Міжнаціональні антагонізми в суспільстві Західної України в переддень вересня 1939 року / С. Макарчук // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 23–24 вересня 1999 р. – Львів, 2001. – С. 6–21.

Макарчук С. А. Етносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма / С. А. Макарчук. – Львов: Выща школа, 1983. – 255 с.

Макарчук С. Переселення поляків із західних облаcтей України в Польщу у 1944 – 1946 рр. / С. Макарчук // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 103–115.

Нариси історії Дрогобича. Від найдавніших часів до початку ХХІ ст. / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с.

Народне господарство Дрогобицької області. Статистичний збірник. – Дрогобич: Дрогобицьке обласне видавництво, 1956. – 114 с.

Наша хроніка. Населення Дрогобича // Вільне слово. – 1942. – № 6 (80). – 15 січня.

Пастух Р. І. Дрогобич давній і сучасний у датах, подіях і фактах / Р. І. Пастух. – Дрогобич: Вид фірма Відродження, 2002. – 94 с.

Попп Р. Переміщення населення Дрогобицької області (1944 – 1953) // Східноєвропейський історичний вісник / Р. Попп. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 69–74.

Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944 – 1946 роках / В. Сергійчук. – К.: Укр. видавн. спілка, 1999. – 191 с.

Сорока Ю. М. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939 – 1950-і роки) / Ю. М. Сорока. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 275 с.

Сорока Ю. Політичні та економічні чинники міграційних процесів в західних областях УРСР в 1944 – 1950-х роках / Ю. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2003. – Вип. 91–93. – С. 60–63.

Спогади Дрімера Марселя та Високі Ірени (Записала Марія Вурловська 04.06.2016 р. у м. Дрогобичі) // Приватний архів Марії Вурловської у м. Дрогобич.

Терлюк І. Я. Етнодемографічна ситуація у західних областях України в 1944 р. / І. Я. Терлюк. // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Історія. – Вип. 29. – Львів, 1993. – С. 85.

Терлюк І. Я. Росіяни західних областей України (1944 – 1996 рр.). (Етносоціальне дослідження) / І. Я. Терлюк. – Львів: «Центр Європи», 1997. – 176 с.

Трофимович В. Етнодемографічні зміни у Східній Галичині та Волині в роки Другої світової війни / В. Трофимович. // Україна-Польща: важкі питання. – Т. 10. – Варшава: ТИРСА, 2006. – С. 245–269.

Чекістське досьє окупованої України / Авт. та кер. проекту Р. Круцик; Упоряд.: Р. Круцик, С. Жовтий. – Т. 1. – К.: Вид-во Преса України, 2014. – 1048 с.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30 – 50-ті роки XX ст. / Б. Ярош. – Луцьк: Надстир'я, 1995. – 176 с.

Budzyński W. Miasto Schulza / W. Budzyński. – Kraków: Proszynski i S-ka SA, 2005. – 454 s.

Chimiczewski E. Ucieczka doktora Woldmana / E. Chimiczewski // Ziemia drohobycka. – №12. – 1999. – S. 41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)