DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101051

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ

Роман Корсак

Анотація


У статті комплексно проаналізовано тенденції та сучасний розвиток ділового туризму у світі. Проаналізувавши світовий досвід розвитку ділового туризму, можна констатувати, що його найбільшими лідерами у світі є країни Західної Європи та Північної Америки. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що діловий туризм  ефективний засіб доступності наукових цінностей та дієве джерело збереження і пізнання суспільної спадщини

Автор використав загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження. Зокрема, метод аналізу, синтезу, діалектичний метод, метод історизму, історико-хронологічний тощо.  У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.

Ключові слова


діловий туризм; конгресовий туризм; науковий туризм; екологічний туризм; конференції; освітній туризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Kazakova T. A. Naukovyi turyzm u haluzi industrialnoho turyzmu / T. A. Kazakova // Turystychna industriia: suchasnyi stan ta priorytety rozvytku: mater. IV Mizhnar. nauk-prakt. konf.– Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU im. T. Shevchenka», 2011. – Vyp. 6. – S. 118–123.

Konon P. S. Mizhnarodnyi biznes-turyzm: Interpretatsiia definitsii ta perspektyvy rozvytku u ХХI st. / P. S. Konon. – Visnyk DNU. Seriia: Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, 2012. – Vyp. 4. – S. 89–98.

Krasovskaya N. A. Genezis kongressnogo turizma i faktory, opredelyayushchie ego razvitie / N. A. Krasovskaya // Ekonomicheskiy zhurnal. – 2016. – № 2 (42). – S. 79–85.

Liakhovyn O. Movnyi, osvitnii i naukovyi turyzm: formuvannia i rozvytok terminolohii (na materiali ukrainskoi, rosiiskoi i nimetskoi mov) / O. Liakhovyn // Visnyk Lvivskoho universytetu. – Seriia filolohichna. – 2011. – Vyp. 52. – S. 164–170.

Maksimyuk M. N. Otsenka sostoyaniya i perspektivy razvitiya delovogo turizma v Ukraine / M. N. Maksimyuk // Kultura narodov Prichernomorya. – 2012. – № 234. – S. 67–70.

Malska M. P. Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh: pidruchnyk / M. P. Malska, N. V. Antoniuk. – K., 2008. – 661 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://westudents.com.ua/knigi/603-mjnarodniy-turizm-sfera-poslug-malska-mp.html

Mishchuk K. S. Mozhlyvosti i formy osvitnoho turyzmu v rozvytku profesiinykh kompetentsii menedzhera / K. S. Mishchuk, V. V. Stadnyk // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2012. – № 4. – T. 1. – S. 91–94.

Nikitenko S.I. Dilovyi turyzm v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku / S. I. Nikitenko // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni P. Mohyly. – 2006. – T. 52. – Vyp. 39. – S. 139–143.

Kholodilina Yu. Ye. Resursnyy potentsial regiona kak osnova razvitiya nauchnogo turizma / Yu. Ye. Kholodilina // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – № 8 (132). – S. 169–173.

Kholodilina Yu. Ye. Sotsialno-ekonomicheskaya effektivnost formirovaniya regionalnoy sistemy nauchnogo turizma / Yu. Ye. Kholodilina // Vestnik Orenburskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 8 (169). – S. 148–153.

Kholodilina Yu. Ye. Teoreticheskie aspekty razvitiya nauchnogo turizma v regione / Yu.Ye. Kholodilina // Vestnik Orenburskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – № 13 (132). – S. 500–506.

Cherezova M. V. Pedahohichni oznaky ekskursii / M.V. Cherezova // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. – 2009. – № 10. – S. 96–103

Blangy S. Ecotourism in Europe: Two Views / S. Blangy, P. Hanneberg // The Ecotourism Society Newsletter. – 1995. № 5(2). – P. 1–3.

Bulter R. Toutrism and Indigenous Peopls / R. Bulter, T. Hinch. – London: ITBP, 1996. – 134 p.

Gordes K. Millennium Trails and Scenic Byways: Recreation in the 21st Century / K. Gordes // The Journal of Physical Education, Recreation & Dance. – 2001. – № 72. – P. 21–32.

Higgins B. R. The Global Structure of the Nature Tourism Industry: Ecotourists, Tour Operators and Local Businesses / B. R. Higgins // Journal of Tourism Research. –1998. – № 7 (3). – P. 20–39.

Jafari J. Anatomy of the travel industry / J. Jafari // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. – 1983. – Vol. 24. – № 1. – P. 71–77.

Ksan historical villace [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ksan.org/index.htm.

Kurek W. Turystyka na obszarach gurskich Europy / W. Kurek. – Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przeztrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2004. – 214 s.

Macintosh R. W. Tourism: principles, practices, philosophies. / R. W. Macintosh, Ch. R. Goeldner, J. R. B. Ritchie. – New York, 1995. – 421 s.

Malinowski G. Etnoturistika – touristika etnizna w Polsce / G. Malinowski // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://artelis. pl/artykuly/9521/ etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce.

Novacka L. Cestovne ruch, technika sluhieb, delegat a sprievodca / L. Novacka a kolektiv. – Bratislavа: Vydavateľstvo «Ekonóm». – 2011. – 471 s.

Ritchie J.R.B. Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region / J.R.B. Ritchie, M. Zins // Annals of Tourism Research. – 1998. – April-june. – P. 256.

UNWTO Tourism highlights 2016. – Edition. – 16 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Казакова Т. А. Науковий туризм у галузі індустріального туризму / Т. А. Казакова // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матер. IV Міжнар. наук-практ. конф. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2011. – Вип. 6. – С. 118–123.


2. Конон П. С. Міжнародний бізнес-туризм: Інтерпретація дефініції та перспективи розвитку у ХХІ ст. / П. С. Конон. – Вісник ДНУ. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2012. – Вип. 4. – С. 89–98.


3. Красовская Н. А. Генезис конгрессного туризма и факторы, определяющие его развитие / Н. А. Красовская // Экономический журнал. – 2016. – № 2 (42). – С. 79–85.


4. Ляховин О. Мовний, освітній і науковий туризм: формування і розвиток термінології (на матеріалі української, російської і німецької мов) / О. Ляховин // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 52. – С. 164–170.


5. Максимюк М. Н. Оценка состояния и перспективы развития делового туризма в Украине / М. Н. Максимюк // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 234. – С. 67–70.


6. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К., 2008. – 661 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/603-mjnarodniy-turizm-sfera-poslug-malska-mp.html


7. Міщук К. С. Можливості і форми освітнього туризму в розвитку професійних компетенцій менеджера / К. С. Міщук, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4. – Т. 1. – С. 91–94.


8. Нікітенко С.І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С. І. Нікітенко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені П. Могили. – 2006. – Т. 52. – Вип. 39. – С. 139–143.


9. Холодилина Ю. Е. Ресурсный потенциал региона как основа развития научного туризма / Ю. Е. Холодилина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 8 (132). – С. 169–173.


10. Холодилина Ю. Е. Социально-экономическая эффективность формирования региональной системы научного туризма / Ю. Е. Холодилина // Вестник Оренбурского государственного университета. – 2014. – № 8 (169). – С. 148–153.


11. Холодилина Ю. Е. Теоретические аспекты развития научного туризма в регионе / Ю.Е. Холодилина // Вестник Оренбурского государственного университета. – 2011. – № 13 (132). – С. 500–506.


12. Черезова М. В. Педагогічні ознаки екскурсії / М.В. Черезова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2009. – №10. – С. 96–103


13. Blangy S. Ecotourism in Europe: Two Views / S. Blangy, P. Hanneberg // The Ecotourism Society Newsletter. – 1995. – № 5(2). – P. 1–3.


14. Bulter R. Toutrism and Indigenous Peopls / R. Bulter, T. Hinch. – London: ITBP, 1996. – 134 p.


15. Gordes K. Millennium Trails and Scenic Byways: Recreation in the 21st Century / K. Gordes // The Journal of Physical Education, Recreation & Dance. – 2001. – № 72. – Р. 21–32.


16. Higgins B. R. The Global Structure of the Nature Tourism Industry: Ecotourists, Tour Operators and Local Businesses / B. R. Higgins // Journal of Tourism Research. – 1998. – № 7 (3). – P. 20–39.


17. Jafari J. Anatomy of the travel industry / J. Jafari // Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. – 1983. – Vol. 24. – № 1. – P. 71–77.


18. Ksan historical villace [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksan.org/index.htm.


19. Kurek W. Turystyka na obszarach gуrskich Europy / W. Kurek. – Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przeztrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2004. – 214 s.


20. Macintosh R. W. Tourism: principles, practices, philosophies. / R. W. Macintosh, Ch. R. Goeldner, J. R. B. Ritchie. – New York, 1995. – 421 s.


21. Malinowski G. Etnoturistika – touristika etnizna w Polsce / G. Malinowski // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://artelis. pl/artykuly/9521/ etnoturistika-touristika-etnizna-w-polsce.


22. Novacká L. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca / Ľudmila Novacká a kolektív. – Bratislavа: Vydavateľstvo «Ekonóm». – 2011. – 471 s.


23. Ritchie J.R.B. Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region / J.R.B. Ritchie, M. Zins // Annals of Tourism Research. – 1998. – April-june. – P. 256.


24. UNWTO Tourism highlights 2016. – Edition. – 16 s.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)