DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101044

ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКИМИ СИЛОВИМИ ОРГАНАМИ АГЕНТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У БОРОТЬБІ ІЗ ПІДПІЛЛЯМ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954)

Василь Ільницький

Анотація


У статті на основі невідомих і маловідомих документів розкривається один із методів боротьби радянських репресивно-каральних органів проти українського визвольного руху – використання агентурно-інформаційної мережі. Встановлені основні принципи залучення включення до агентури. Виявлено, що їхніми головними завданнями стали не лише фізичне знищення чи захоплення підпільників і повстанці, їхніх ліній зв’язку, кореспонденції, криївок, але й дискредитація цілого руху в очах місцевого населення. Вперше наводяться кількісні показники агентурно-інформативного апарату.

Ключові слова


агентурно-інформаційна мережа; український визвольний рух; Карпатський край ОУН

Повний текст:

PDF

Посилання


Burds J. Agentura: Soviet Informants Networks and the Ukrainian Rebel Underground inGalicia1944–1948 / Jeffrey Burds // Eastern European Policy and Society (EEPS). – Vol. 1. – Number 1 (winter 1997). – P. 119–120.

BilasI.Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917 – 1953. Suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz. U dvokh knyhakh / I. Bilas. – K.: Lybid – Viisko Ukrainy, 1994. – Kn. 1. – 432 s.

BilasI.Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917 – 1953: suspilno-politychnyi ta istorychnyi analiz. U dvokh knyhakh / Ivan Bilas. – K.: Lybid; Viisko Ukrainy, 1994. – Knyha druha: Dokumenty ta materialy. – 688 s.

Burds D. «Moskalky»: zhenshchynы-ahentы y natsyonalystycheskoe podpole na Zapadnoi Ukrayne, 1944 – 1948 / D. Burds. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.history.neu.edu/fac/burds/Burds- Moskalki.pdf (15.11.2004). – Nazva ekranu.

Viedienieiev D. Dvobii bez kompromisiv. Protyborstvo spetspidrozdiliv OUN ta radianskykh syl spetsoperatsii. 1945 – 1980-ti roky: Monohrafiia / Dmytro Viedienieiev, Hennadii Bystrukhin. – K.: K.I.S., 2007. – 568 s.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 106 (1954). – Spr. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 106 (1954). – Spr. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 110 (1954). – Spr. 2. – T. 5.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 110 (1954). – Spr. 2. – T. 8.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 35 (1960). – Spr. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 35 (1960). – Spr. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 36 (1960). – Spr. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 36 (1960). – Spr. 3.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 39 (1960). – Spr. 9.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 55 (1953). – Spr. 12.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 55 (1953). – Spr. 5. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 55 (1953). – Spr. 6. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 56 (1953). – Spr. 4. – T. 3.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 56 (1953). – Spr. 6. – T. 4.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 56 (1953). – Spr. 6. – T. 5.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 57 (1953). – Spr. 1. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 57 (1953). – Spr. 1. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 58 (1953). – Spr. 2. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 59 (1953). – Spr. 6. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 59 (1953). – Spr. 7. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 60 (1953). – Spr. 16.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 60 (1953). – Spr. 3. – T. 6.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 60 (1953). – Spr. 4. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 70 (1953). – Spr. 6. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 75 (1953). – Spr. 3.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 75 (1953). – Spr. 4.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 75 (1953). – Spr. 5.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 89 (1951). – Spr. 47.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 90 (1951). – Spr. 62.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 90 (1951). – Spr. 64.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 90 (1951). – Spr. 66.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 93 (1954). – Spr. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 98 (1954). – Spr. 1. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 98 (1954). – Spr. 14.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 98 (1954). – Spr. 18. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 98 (1954). – Spr. 7.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 99 (1954). – Spr. 2. – T. 1.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 99 (1954). – Spr. 2. – T. 6.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 99 (1954). – Spr. 8. – T. 2.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 99 (1954). – Spr. 8. – T. 3.

HDA SBU. – F. 3. – Op. 246 (1953). – Spr. 4.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 22.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 23.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 55.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 56.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 63.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 72.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 77.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 83.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 90.

HDA SBU. – F. 16. – Op. 7. – Spr. 4. – T. 13.

HDA SBU. – F. 71. – Op. 6. – Spr. 180.

HDA SBU. – F. 71. – Op. 6. – Spr. 278.

HDA SBU. – F. 71. – Op. 6. – Spr. 48.

HDA SBU. – F. 71. – Op. 6. – Spr. 88.

HDA SBU. – F. 71. – Op. 10. – Spr. 24.

DALO. – F. P-5001. – Op. 6. – Spr. 58.

DALO. – F. P-5001. – Op. 8. – Spr. 261.

Ilnytskyi V. Osnovni formy spivpratsi ukrainskoho vyzvolnoho rukhu z riznymy sotsialnymy hrupamy naselennia u Karpatskomu krai OUN / V. Ilnytskyi // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk / [holovnyi redaktor V. Ilnytskyi]. – Drohobych: Posvit, 2017. – Vyp. 2. – S. 31–49.

Kentii A. V. Ukrainska povstanska armiia v 1944 – 1945 rr. / A. V. Kentii. – K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1999. – 220 s.

Kyrychuk Yu. Narysy z istorii ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu 40–50-kh rokiv KhKh stolittia / Yu. Kyrychuk. – Lviv: LDU imeni Ivana Franka, 2000. – 304 s.

Kyrychuk Yu. Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka / Yu. Kyrychuk. – Lviv: Dobra sprava, 2003. – 464 s.

Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. – T. 43: Borotba z ahenturoiu: Protokoly dopytiv Sluzhby bezpeky OUN v Ternopilshchyni. 1946 – 1948 / [vidp. red. Petro Potichnyi]. –Toronto; Lviv: Litopys UPA, 2006. – Kn. 1. – 1132 s.

Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. Nova seriia. – T. 5: Borotba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia: informatsiini dokumenty TsK KP(b)U, obkomiv partii, NKVS-MVS, MDB-KDB (1943 – 1959) / [uporiad. Anatolii Kentii, Volodymyr Lozytskyi, Iryna Pavlenko]. – K.;Toronto: Litopys UPA, 2002. – Kn. 2: 1946 – 1947. – 572 s.

Metody borotby bolshevykiv z namy y nasha protydiia (Sanitarna opika. 1.1.[19]47) // Arkhiv TsDVR. – F. 9. – 7 ark.

Naumenko K. Karalno-represyvna systema SRSR yak holovnyi instrument radianizatsii Lvivshchyny (1944 – 1953) / Kim Naumenko // Reabilitovani istoriieiu. U dvadtsiaty semy tomakh. Lvivska oblast. – Lviv : Astroliabiia, 2009. – Kn. 1. – S. 596–609.

Rusnachenko A. M. Narod zburenyi: Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940 – 50-kh rokakh / A. M. Rusnachenko. – K.: Universytetske vydavnytstvo «Pulsary», 2002. – 519 s.

Serhiichuk V. Desiat buremnykh lit. Zakhidnoukrainski zemli u 1944 – 1953 rr.Novidokumenty i materialy / Volodymyr Serhiichuk. – K.: Dnipro, 1998. – 944 s.

Serhiichuk V. OUN-UPA v roky viiny.Novidokumenty i materialy / Volodymyr Serhiichuk. – K.: Dnipro, 1996. – 496 s.

Serhiichuk V. Tavruiuchy vyzvolnyi prapor. Diialnist ahentury ta spetsboivok NKVS-NKDB pid vyhliadom OUN-UPA. Vydannia druhe, dopovnene / Volodymyr Serhiichuk. – K.: PP Serhiichuk M.I., 2006. – 184 s.

Serhiichuk V. Ukrainskyi zdvyh: Prykarpattia. 1939 – 1955 rr. / Volodymyr Serhiichuk. – Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2005. – 840 s.

Starodubets H. Proiavy seksotnytstva u povstanskomu zapilli v 1944 – 1945 rr. / H. Starodubets // Mandrivets. – 2006. – Vyp. 1(60). – S. 19–22.

Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh na Prykarpatti v KhKh stolitti. Dokumenty i materialy / [vidp. red. prof. Mykola Kuhutiak]. – T. 2. – Ivano-Frankivsk : KPF «LIK», 2009. – Kn. 1 : 1939 – 1945. – 600 s.

TsDAVO Ukrainy. – F. 3833. – Op. 1. – Spr. 126.

Shapoval Yu. Viina pislia viiny / Yu. Shapoval // Litopys UPA. Nova seriia. – T. 3: Borotba proty UPA i natsionalistychnoho pidpillia: dyrektyvni dokumenty TsK Kompartii Ukrainy. 1943–1959. – Kyiv–Toronto, 2001. – S. 9–40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Burds J. Agentura: Soviet Informants’ Networks and the Ukrainian Rebel Underground inGalicia1944 – 1948 / Jeffrey Burds // Eastern European Policy and Society (EEPS). – Vol. 1. – Number 1 (winter 1997). – P. 119–120.

 

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах / І. Білас. – К.: Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

 

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953: суспільно-політичний та історичний аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Книга друга: Документи та матеріали. – 688 с.

 

 1. Бурдс Д. «Москальки»: женщины-агенты и националистическое подполье на Западной Украине, 1944 – 1948 / Д. Бурдс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.history.neu.edu/fac/burds/Burds- Moskalki.pdf (15.11.2004). – Назва екрану.

 

 1. Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки: Монографія / Дмитро Вєдєнєєв, Геннадій Биструхін. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 106 (1954). – Спр. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 106 (1954). – Спр. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 5.

 

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 8.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 35 (1960). – Спр. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 35 (1960). – Спр. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 36 (1960). – Спр. 3.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 39 (1960). – Спр. 9.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 12.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 6. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 56 (1953). – Спр. 4. – Т. 3.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 56 (1953). – Спр. 6. – Т. 4.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 56 (1953). – Спр. 6. – Т. 5.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 58 (1953). – Спр. 2. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 59 (1953). – Спр. 6. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 59 (1953). – Спр. 7. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 16.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 3. – Т. 6.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 4. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 70 (1953). – Спр. 6. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 75 (1953). – Спр. 3.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 75 (1953). – Спр. 4.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 75 (1953). – Спр. 5.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 89 (1951). – Спр. 47.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 62.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 64.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 66.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 93 (1954). – Спр. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 1. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 14.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 18. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 2. – Т. 1.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 2. – Т. 6.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 2.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 3.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 3. – Оп. 246 (1953). – Спр. 4.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 22.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 23.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 55.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 63.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 72.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 77.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 83.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 90.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 7. – Спр. 4. – Т. 13.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 180.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 278.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 48.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 88.

 

 1. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 10. – Спр. 24.

 

 1. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 6. – Спр. 58.

 

 1. ДАЛО. – Ф. П-5001. – Оп. 8. – Спр. 261.

 

 1. Ільницький В. Основні форми співпраці українського визвольного руху з різними соціальними групами населення у Карпатському краї ОУН / В. Ільницький // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 31–49.

 

 1. Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. / А. В. Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

 

 1. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років ХХ століття / Ю. Киричук. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 2000. – 304 с.

 

 1. Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

 

 1. Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 43: Боротьба з агентурою: Протоколи допитів Служби безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946 – 1948 / [відп. ред. Петро Потічний]. – Торонто; Львів: Літопис УПА, 2006. – Кн. 1. – 1132 с.

 

 1. Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 5: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ (1943 – 1959) / [упоряд. Анатолій Кентій, Володимир Лозицький, Ірина Павленко]. – К.; Торонто: Літопис УПА, 2002. – Кн. 2: 1946 – 1947. – 572 с.

 

 1. Методи боротьби большевиків з нами й наша протидія (Санітарна опіка. 1.1.[19]47) // Архів ЦДВР. – Ф. 9. – 7 арк.

 

 1. Науменко К. Карально-репресивна система СРСР як головний інструмент радянізації Львівщини (1944 – 1953) / Кім Науменко // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. – Львів : Астролябія, 2009. – Кн. 1. – С. 596–609.

 

 1. Русначенко А. М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / А. М. Русначенко. – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 519 с.

 

 1. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали / Володимир Сергійчук. – К.: Дніпро, 1998. – 944 с.

 

 1. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали / Володимир Сергійчук. – К.: Дніпро, 1996. – 496 с.

 

 1. Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. Видання друге, доповнене / Володимир Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – 184 с.

 

 1. Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. / Володимир Сергійчук. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

 

 1. Стародубець Г. Прояви сексотництва у повстанському запіллі в 1944 – 1945 рр. / Г. Стародубець // Мандрівець. – 2006. – Вип. 1(60). – С. 19–22.

 

 1. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / [відп. ред. проф. Микола Кугутяк]. – Т. 2. – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2009. – Кн. 1 : 1939 – 1945. – 600 с.

 

 1. ЦДАВО України. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 126.

 

 1. Шаповал Ю. Війна після війни / Ю. Шаповал // Літопис УПА. Нова серія. – Т. 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943–1959. – Київ–Торонто, 2001. – С. 9–40.
ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)