DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101041

ДРОГОБИЧ ТА ЙОГО ОКОЛИЦІ В ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА

Володимир Галик

Анотація


У запропонованій статті окреслено та проаналізувано художньо-літературну спадщину Івана Франка, де прямо чи сюжетно представлено місто Дрогобич. Визначено, що письменнику належить близько тридцяти такого роду творів, у яких різноаспектно показане минуле міста Дрогобича Франкового часу.

Ключові слова


Іван Франко; Дрогобич; художньо-літературна спадщина; твори малої прози; поетичні твори; сюжетна канва

Повний текст:

PDF

Посилання


Halyk V. Drohobych v etnohrafichno-folklornii spadshchyni Ivana Franka / V. Halyk // Rozvytok suchasnoi osvity i nauky: rezultaty, problemy, perspektyvy. Tezy II-yi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh (Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka, 25 kvitnia 2014 roku) / Redaktory-uporiadnyky: V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria. – Drohobych: Posvit, 2014. – S. 49–51.

Horak R. Adresy yunosti Ivana Franka v Drohobychi / R. Horak. – Truskavets: «Frankova krynytsia», 1995 – 16 s.

Horak R., Hnativ Ya. Ivan Franko / Kn. druha. Tsilkom normalna shkola / R. Horak, Ya. Hnativ. – Lviv : Vydavnytstvo ottsiv Vasyliian «Misioner», 2001. – 204 s.

Horak R., Hnativ Ya. Ivan Franko / Kn. tretia. Gimnaziia / R. Horak, Ya. Hnativ. – Lviv : Vydavnytstvo ottsiv Vasyliian «Misioner», 2001. – 360 s.

Hrytsak Ya. Prorok u svoii vitchyzni. Franko ta yoho spilnota (1856 – 1886) / Ya. Hrytsak. – K.: Krytyka, 2006. – 632 s.

Huzar Z. Misto Ivana Franka – Drohobych / Z. Huzar. – Drohobych: vydavets Surma S., 2008. – 192 s.

Mnykh R. «Drohobych, Drohobych…» topos Drohobycha u tvorakh I. Franka ta Bruno Shultsa [frahment obrazu Drohobycha u tvorakh Franka] / R. Mnykh // Frankoznavchi studii. – Drohobych, 2005. – S. 64–73.

«Tam horod preslavnyi Drohobych lezhyt…» (Vybrani pratsi Ivana Franka pro Drohobych) / Uporiadkuvannia, peredmova i komentari Volodymyra Halyka. – Drohobych: Kolo, 2008. – 200 s.

Franko I. «Uhorska kazka» Vatslava Pototskoho i «psia krev» / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 28. – K. : Naukova dumka, 1980. – S. 305–318.

Franko I. Boa constrictor / I. Franko // Zibrannia tvoriv u 50-ty tomakh. + dodatkovi tomy. – T. 14. – K.: Naukova dumka, 1978. – S. 370–443.

Franko I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 27. – K. : Naukova dumka, 1980. – S. 210–215.

Franko I. Batkivshchyna / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 21. – K. : Naukova dumka, 1979. – S. 391–423.

Franko I. Boryslav smiietsia / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 15. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 256–480.

Franko I. Vandrivka Rusyna z Bidoiu / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1979. – T. 1. – S. 126–141.

Franko I. Velykyi shum / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 22. – K. : Naukova dumka, 1979. – S. 208–317.

Franko I. Gava / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 18. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 7–31.

Franko I. Hirchychne zerno (Iz moikh spomyniv) / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1979. – T. 21. – S. 316–332.

Franko I. Dalshi bolharski pratsi M. Drahomanova / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 28. – K. : Naukova dumka, 1980. – S. 293–298.

Franko I. Do pytannia pro perekazy pro Mahometa u slovian / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 29. – K. : Naukova dumka, 1981. – S. 122–148.

Franko I. Dobryi zarobok / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 15. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 230–235.

Franko I. Drohobytska filantropiia / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 3. – K. : Naukova dumka, 1976. – S. 248–249.

Franko I. Zhydivska viina. Prychynok do porivnialnykh studii nad narodnoiu literaturoiu / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 53. – K. : Naukova dumka, 2008. – S. 311–330.

Franko I. Zhinocha nevolia v ruskykh pisniakh narodnykh / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 26. – K. : Naukova dumka, 1980. – S. 210–253.

Franko I. Zlisnyi Sydir / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 16. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 433–446.

Franko I. Na dni / I. Franko // Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 15. – K.: Naukova dumka, 1978. – S. 110–163.

Franko I. Ostanky pervisnoho svitohliadu v ruskykh i polskykh zahadkakh narodnykh / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 26. – K. : Naukova dumka, 1980. – S. 332–346.

Franko I. Perekhresni stezhky / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1979. – T. 20. – S. 173–459.

Franko I. Pyrohy z chernytsiamy / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 16. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 201–206.

Franko I. Pokhvala Drohobycha / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1976. – T. 2. – S. 349–351.

Franko I. Rutentsi / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 15. – K. : Naukova dumka, 1978. – S. 7–41.

Franko I. Sozhzhenye upыrei v s. Nahuevychakh v 1831h. / I. Franko // Ukraintsi: narodni viruvannia, poviria, demonolohiia. – K.: Lybid, 1992. – S. 512–526.

Franko I. Spomyny z moikh himnaziinykh chasiv / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1983. – T. 39. – S. 50–54.

Franko I. U stoliarni. (Iz moikh spomyniv) / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 21. – K.: Naukova dumka, 1979. – S. 171–189.

Franko I. Ukradene shchastia / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1978. – T. 24. – S. 7–64.

Franko I. Ukrainsko-ruska studentska mandrivka litom 1884 r. / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – K.: Naukova dumka, 1976. – T. 3. – S. 250–262.

Franko I. Yak tse stalosia? / I. Franko // Franko I. Zibrannia tvoriv u 50-ty t. + dodatkovi tomy. – T. 34. – K. : Naukova dumka, 1981. – S. 372–376.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Галик В. Дрогобич в етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка / В. Галик // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 49–51.


2.Горак Р. Адреси юності Івана Франка в Дрогобичі / Р. Горак. – Трускавець: «Франкова криниця», 1995 – 16 с. 


3.Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. друга. Цілком нормальна школа / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2001. – 204 с.


4.Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. третя. Ґімназія / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2001. – 360 с.


5.Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856 – 1886) / Я. Грицак. – К.: Критика, 2006. – 632 с.


6.Гузар З. Місто Івана Франка – Дрогобич / З. Гузар. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – 192 с.


7.Мних Р. «Дрогобич, Дрогобич…» топос Дрогобича у творах І. Франка та Бруно Шульца [фрагмент образу Дрогобича у творах Франка] / Р. Мних // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2005. – С. 64–73.


8.«Там город преславний Дрогобич лежить…» (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич) / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 2008. – 200 с.


9.Франко І. «Угорська казка» Вацлава Потоцького і «пся крев» / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 28. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 305–318.


10.  Франко І. Boa constrictor / І. Франко // Зібрання творів у 50-ти томах. + додаткові томи. – Т. 14. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 370–443.


11.  Франко І. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 27. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 210–215.


12.  Франко І. Батьківщина / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 21. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 391–423.


13.  Франко І. Борислав сміється / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 15. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 256–480.


14.  Франко І. Вандрівка Русина з Бідою / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1. – С. 126–141.


15.  Франко І. Великий шум / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 22. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 208–317.


16.  Франко І. Ґава / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 18. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 7–31.


17.  Франко І. Гірчичне зерно (Із моїх споминів) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 316–332.


18.  Франко І. Дальші болгарські праці М. Драгоманова / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 28. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 293–298.


19.  Франко І. До питання про перекази про Магомета у слов’ян / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 29. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 122–148.


20.  Франко І. Добрий заробок / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 15. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 230–235.


21.  Франко І. Дрогобицька філантропія / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 248–249.


22.  Франко І. Жидівська війна. Причинок до порівняльних студій над народною літературою / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 53. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 311–330.


23.  Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 26. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 210–253.


24.  Франко І. Злісний Сидір / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 16. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 433–446.


25.  Франко І. На дні  / І. Франко // Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 15. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 110–163.


26.  Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 26. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 332–346.


27.  Франко І. Перехресні стежки / І. Франко //  Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 20.  – С. 173–459.


28.  Франко І. Пироги з черницями / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 16. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 201–206.


29.  Франко І. Похвала Дрогобича  / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 2. – С. 349–351.


30.  Франко І. Рутенці / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 15. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 7–41.


31.  Франко І. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831г. / І. Франко // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1992. – С. 512–526.


32.  Франко І. Спомини з моїх гімназійних часів / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 50–54.


33.  Франко І. У столярні. (Із моїх споминів) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 21. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 171–189.


34.  Франко І. Украдене щастя / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи.  – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 24. – С. 7–64.


35.  Франко І. Українсько-руська студентська мандрівка літом 1884 р. / І. Франко //  Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 3. – С. 250–262.


36.  Франко І. Як це сталося? / І. Франко // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – Т. 34. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 372–376.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)