Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.

  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). 

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

До друку приймаються наукові статті, публікації документів і пам’яток, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи англійською мовою, які відповідають профілю видання й сучасному стану науки.

Редакція не розглядає статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять загального інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття обов’язково проходить перевірку на плагіат та рецензування провідними фахівцями з відповідного наукового напряму. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена. В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, текст літературно опрацьовано без повторень. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

 Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см). Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), номеру ResearcherID (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus) та вказівкою DOI (присвоюється редакцією). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID, ResearcherID та Scopus-Author ID визначає автор.

Bibliographic Description of the Article: Popp, R. & Kantor, N. (2021). Everyday Life of Intelligentsia of the Western Region of Ukraine in 1944 – 1953. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 21, 162–171. doi: 10.24919/2519-058X.21.246920

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та  англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу англомовного тексту. Статті із низьким рівнем англійського перекладу не розглядатимуться і редакція не вестиме переписку із її автором.  

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок цього питання. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаних джерел і літератури. Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури:
1) перший, «Список використаних джерел і літератури», формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;
2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) та перекладі (назви дослідження автора). Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). Список формують у алфавітному порядку латиною без нумерації.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його.

Обидва списки необхідно оформлювати за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/). Обовʼязкове використання 2-3 джерел з номером DOI.

У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов'язково мають бути оформлені латиною. Для перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному) можна скористатися будь-якою програмою (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/). Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести необхідні корективи. У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках.

Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі.

Список використаних джерел і літератури необхідно готувати СУВОРО зі встановленими вимогами. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Посилання на літературу слід подавати за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки комою (Кентій, 1999, с. 56). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ГДА СБУ, ф. 2, оп. 31, спр. 4, арк. 89).

Наприкінці статті повинна міститися подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.) та інформація про фінансування дослідження.

Acknowledgments. Sincere thanks to the rector of the Higher Education Institution «Kherson Academy of Continuing Education», Zubko Anatoliy.

Funding. The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Додаткові вимоги до тексту статті: 
– кожну абревіатуру (або скорочення) слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потім нею можна користуватися; 
– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті; 
– усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту, без відступу, напівжирний); 
– рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, напівжирний, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті.
- між словами ставити тільки один пробіл;
- розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;
- не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%);
- відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.);
- відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);
- скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);
- лапки використовувати парні лапки («»);
- апостроф має виглядати так – ’ ;
- дати подавати через тире з пробілами. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945 – 1947 рр., (1945 – 1947), ХV – XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);
- часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44);
- у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.);
- будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: М. Грушевський вказує на ще один не менший негатив: «Се було лихо і з того боку, що ся схоластична школа давала загалом дуже мало реального знання і ніякої заохоти до нього, до позитивних наук. І з того також, що ся школа була дуже мало зв’язана з реальним життям українського народу в минувшості і теперішності, мала дуже слабо зазначений національний характер в ширшім значінню того слова» (Грушевський, 1906, с. 478) (підкреслення наше. – Авт.).

Зразки оформлення «СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ» та «REFERENCES»

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І ЛІТЕРАТУРИ

REFERENCES

Відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style)

КНИГИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги перекладена англійською]. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)].

В а ж л и в о: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (")

Один автор:

Чорновол, І. (2015). Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. Київ: Критика, 376 с.

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyj i vitchyznianyj vymir [Переклад назви англійською]. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

 

Два автори:

Бажан, О. Г., & Данилюк, Ю. З. (2000). Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). Київ: Рідний край, 616 с.

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. XX st.) [Переклад назви англійською]. Kyiv: Ridnyj kraj. [in Ukrainian].

 

Від трьох до шести авторів:

Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., Вовчак, О. Д., & Комаринська, З. М. (2011). Гроші України. Київ: УБС НБУ; Харків: ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 502 с.

 

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy [Переклад назви англійською]. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.

Багатотомне видання:

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження. (в 2 т.). Київ: Ніка-Центр.

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Переклад назви англійською]. (Vols. 1–2). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження (в 2 т., Т.1). Київ: Ніка-Центр, 696 c.

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Переклад назви англійською]. (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Редактор (без автора):

Кульчицький, С. В. (відп. ред.). (2005). Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. Київ: Наукова думка, 495 с.

 

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka povstans'ka armiia: Istorychni narysy [Переклад назви англійською]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Станко, В. Н. (голов. ред.). (2002). Історія Одеси. Одеса: Друк, 560 с.

 

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. Odesa: Druk. [in Ukrainian].

 

Редактор і керівник авторського колективу:

Смолій, В. А. (відп. ред.). (2012). Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. Київ: Ніка-Центр, 592 с.

Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: istorychni narysy [Переклад назви англійською]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Без автора (або ред. колегія)

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Нариси історії української революції 1917 – 1921 років (кн. 1). Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 390 с.

 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917 – 1921 rokiv [Переклад назви англійською] (Vol. 1). Kyiv: NVP «Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN Ukrainy». [in Ukrainian].

 

Упорядники

Безпалько, В. В., Висотін, М. Б., Ворончук, І. О., Кучерук, М. М., Чубик, Ю. I. (Упорядн.) (2014). Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів (Вип. 1: Волинь XVI ст., Серія документальних джерел). Київ: Фенікс, 776 с.

Bezpalko V. V., Vysotin M. B., Voronchuk I. O., Kucheruk M. M., & Chubyk Yu. I. (Comps.). (2014). Ukrains'ke povsiakdennia rann'omodernoi doby: zbirnyk dokumentiv [Переклад назви англійською] (Vol. 1: Volyn' XVI st., Seriia dokumental'nykh dzherel). Kyiv: Feniks. [in Ukrainian].

 

Голько, О., Тучак, О., Халак, Н. (Упоряд.). (2014). Українські жертви Волині 1938  1944 pp. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район. Львів, 96 с.

 

Holko, O., Tuchak, O., & Khalak, N. (Comps.). (2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 1938 ‒ 1944 pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-Volyns'kyj rajon. [Переклад назви англійською]. Lviv. [in Ukrainian].

Автор і перекладач:

Зомбарт, В. (2003). Евреи и хозяйственная жизнь: авториз. пер. с нем. (Г. Гросман (ред. пер.). Київ: МАУП, 229 с.

Zombart, V. (2003). Evrei i xozyajstvennaya zhizn' [Переклад назви англійською]: avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian].

 

Перевидання

Бойко, О. Д. (2014). Історія України: Навчальний посібник (5-е вид., доп.). Київ: Академвидав, 720 с.

 

Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: Navchal'nyj posibnyk [Переклад назви англійською] (5th ed.). Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

 

Частина книги

Шевченко, В. В. (2011). Розвиток галузей промисловості. Ред. В. А. Смолій, Економічна історія України: Історико-економічне дослідження (в 2 т. Т.1, сс.  626–632). Київ: Ніка-Центр.

 

Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzej promyslovosti [Переклад назви англійською]. In V. A. Smolii (Ed.), Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626–632). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Періодичні, ПРОДОВЖУВАНі ВИДАННЯ, матеріали конференцій

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою]. Назва видання транслітерована, Том (номер) чи (випуск), Сторінки

Стаття в журналі:

Донік, О. М. (2005). Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал, 4, С. 159–177. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.) [Переклад назви англійською]. Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

 

Стаття в збірнику:

Боровой, С. Я. (1982). Особливості формування населення міст Південної України в дореформений період. Історія народного господарства та економічної думки Української РСР, (16), 63–68. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

 

Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v doreformenyj period [Переклад книги англійською]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR, (16), 63–68. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

 

Силка, О. З. (2014). Сільські відділення Російського товариства Червоного Хреста в Лівобережній Україні (О. П. Реєнт, Ред.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23), 234–246. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

Sylka, O. Z. (2014). Sil's'ki viddilennia Rosijs'koho tovarystva Chervonoho Khresta v Livoberezhnij Ukraini [Rural branches of Russian Red Cross Society in Left-Bank Ukraine] (O. P. Reient, Ed.). Problemy ìstorìï Ukraïni XIX počatku XX st.Problems of the history of Ukraine of XIX beginning XX cc., (23), 234–246. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

Матеріали конференцій:

Терентьева, Н. А. (1995). Греческие купцы в Одессе (ХІХ столетие). Україна – Греція: Історія та сучасність: тези ІІ міжнародної наукової конференції (сс. 125–128). Київ. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

 

Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kupcy v Odesse (XІX stoletie) [Переклад назви англійською]. Abstracts of Papers '95: Ukraina – Hretsiia: Istoriia ta suchasnist. (pp. 125–128). Kyiv. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Russian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації англійською мовою]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса сайту

Губарь, О. Одесса – как памятник патриархальным менялам. Режим доступу: http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik patriarxal'nym menyalam [Переклад назви англійською]. Retrieved from http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Russian].

Донік, О. М. (2005). Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал, 4, 159–177. Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2005/4/8.pdf doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.) [Переклад назви англійською]. Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/journal/2005/4/8.pdf   doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЇ

Бєліков, Ю. А. (2003). Купецтво Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Харків, 267 с.

 

Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (the second half of 19th – beginning of 20th century)] (Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Волониць В. С. (2007). Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина XVII – ХІХ ст.) (автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – Історія України). Донецьк, 20 с.

 

Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no-komertsijna diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini (seredyna XVII – XIX st.) [Trade and Commerce of the Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII – XIX)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Donetsk. [in Ukrainian].

 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Наукові статті необхідно зберігати у текстовому форматі RTF та підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf)

Автори при надсиланні статті повинні подати сканкопії підписаної ліцензійної угоди  (http://eehb.dspu.edu.ua/about) та рекомендацію статті до друку, підготовлену фахівцем із відповідної проблематики.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
UDC 94(477.8):304.3-057.85”1944/1953”
DOI 10.24919/2519-058X.21.246920

 Ruslana POPP
PhD (History), Associate Professor, Department of History of Ukraine, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 24 Ivan Frankо Street, Drohobych, Ukraine, postal code 82100 (ryslana_popp@ukr.net)
ORCID: 0000-0002-5370-1770
ResearcherID: F-94962018
Nataliya KANTOR
PhD (Law), Associate Professor, Department of Law, Sociology and Political Sciences of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 24 Ivan Frankо Street, Drohobych, Ukraine, postal code 82100 (natali.kantor@gmail.com)
ORCID: 0000-0001-9533-0851
ResearcherID: B-6190-2019

Руслана ПОПП
кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa, вул. Івана Франка 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (ryslana_popp@ukr.net)

Наталія КАНТОР
кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa, вул. Івана Франка 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (natali.kantor@gmail.com)
Bibliographic Description of the Article: Popp, R. & Kantor, N. (2021). Everyday Life of Intelligentsia of the Western Region of Ukraine in 1944 – 1953. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 21, 162–171. doi: 10.24919/2519-058X.21.246920

 EVERYDAY LIFE OF INTELLIGENTSIA OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE IN 1944 – 1953
Abstract. The aim of the study is to highlight the daily life of the intelligentsia of the western region of Ukraine (material and household aspect) during the first postwar years, to elucidate the socio-political factors that determined it. The research methodology is based on the principles of historicism, systematicity, scientificity, verification, authorial objectivity, moderate narrative constructivism, as well as the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization), special and historical (historical genetic, historical typological, historical systemic) methods. The scientific novelty is to elucidate on the basis of various source material the daily post-war survival strategies of the intelligentsia, when the Soviet system was restored / established in the region, to find out what material resources were enough for and how social activity and political convictions were reflected in the domestic mode of life. The Conclusions. The post-war life of the intelligentsia was associated with basic survival, the search for opportunities to ensure their existence. Remuneration, income for work in many cases did not meet the responsibilities of the intelligentsia, did not Everyday Life of Intelligentsia of the Western Region of Ukraine in 1944 – 1953 provide normal living and working conditions. In the best position were those who with all their activities proved their devotion to the party guidelines, held high positions, received significant fees and awards for “ideologically correct” works and publications. The best part of the nationally conscious intelligentsia, who was considered by the authorities as a potential or obvious enemy, was subjected to repressive measures, deprived of livelihoods, opportunities to realize their abilities and creative potential. But the progressive development of the intelligentsia and its desire to benefit under the difficult and contradictory conditions of their daily lives, the Soviet system could not overcome.
Key words: the Soviet system, intelligentsia, financial situation, wages, everyday life.

ПОВСЯКДЕННЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ У 1944 – 1953 pp.

Анотація. Мета дослідження висвітлити повсякдення інтелігенції західного регіону України (матеріально-побутовий аспект) у перші повоєнні роки, розкрити суспільно-політичні чинники, що його визначали. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, авторської обєктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також використані загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, щоб на основі різноманітного джерельного матеріалу розкрити повсякденні повоєнні стратегії виживання інтелігенції, коли у краї відновлювалася / утверджувалася радянська система, зясувати на що вистачало її матеріальних коштів і як відображалися на її побутовому становищі суспільна активність та політичні переконання. Висновки. Повоєнне повсякдення інтелігенції було пов’язане з елементарним виживанням, пошуками можливостей забезпечення існування. Винагорода за роботу в багатьох випадках не відповідала покладеним на інтелігенцію обов’язкам, не забезпечувала нормальних умов життя та праці. У кращому становищі були ті, що своєю діяльністю доводили відданість партійним настановам, обіймали високі посади, отримували значні гонорари та премії за “ідеологічно правильні” твори. Краща частина національно-свідомої інтелігенції, яка розцінювалася владою як потенційний, чи явний ворог, піддавалася репресивним заходам, позбавлялася засобів до існування, можливостей реалізації здібностей та творчого потенціалу. Але поступальний розвиток інтелігенції її бажання приносити користь у складних і суперечливих умовах свого повсякдення, радянська система здолати не змогла.
Ключові слова: радянська система, інтелігенція, матеріальне становище, заробітна плата, повсякдення.

ТЕКСТ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ
The Problem Statement.
The Analysis of Recent Researches.
The purpose of the articlе
The Main Material Statement.
The Conclusions.

BIBLIOGRAPHY
(усі частини статті повинні бути виділені).

 The article was received February 21, 2021.
Article recommended for publishing 24/11/2021.

Оплата за публікацію у журналі не здійснюється.

Положення про конфіденційність

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.