RECEPTION OF THE HOLODOMOR OF 1932 – 1933 IN THE PRACTICE OF THE NAZI OCCUPATION REGIME IN UKRAINE AS A MEANS OF FORMING THE MODEL OF HISTORICAL MEMORY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281519

Keywords:

Nazi occupation, propaganda, propaganda operation, Holodomor, Holocaust, historical memory, memory space, conformism, nihilism, legal consciousness.

Abstract

The purpose of the research is to analyze the materials of the occupation periodicals, as well as the institutions of the German occupation administration’s practice activities in Ukraine regarding the use of the facts of the Holodomor of 1932 – 1933 as a tool of propaganda influence and a means of forming a new model of historical memory of the Ukrainians. The methodology of the research is based on the principles of historicism, systematic analysis, objectivity and complexity, general scientific methods of analysis and synthesis, methods of historical science and source studies, theoretical developments of modern research on propaganda and propaganda operations, the corresponding conceptual and categorical apparatus. The scientific novelty is determined by the attempt to form the author’s concept of the Nazi propaganda’s influence regarding the Holodomor of 1932 – 1933 on the Ukrainians’ historical memory formation, their denial of the imperial ambitions of the Russian imperialism. The Conclusion. In the occupied Ukrainian lands the Nazi policy was based on the intensive ideological support, which used the theme of the Holodomor of 1932 – 1933 as one of large-scale crimes of the Stalinist regime in order to implement a new model of historical memory in the mass consciousness of the Ukrainian society. The Ukrainian society found out the true scale of this tragedy owing to the propagandistic inspirations of the German authorities. In general, the Nazi propaganda blamed the Soviet government and its main socio-political support – the Jews, in particular, for organizing the Holodomor of 1932 – 1933. The German propaganda, based on the methods of suggestion, persuasion and argumentation, using true (in the case of the Holodomor) material, led to a certain deformation of the legal consciousness of the Ukrainians, the specific manifestations of which were legal conformism, legal nihilism and reborn legal consciousness. The collective historical memory of the Ukrainians, which was not completely destroyed by the Soviet authorities, the core of which was the Russian imperialism rejection in all its forms and manifestations, and the narrative of the Holodomor of 1932 – 1933, formed by the German propaganda, manifested itself quite clearly during the period when Ukraine regained its independence.

References

Batih holodu. (1944). [The scourge of famine]. Ukrainskyi visnyk, (17), 27 serpnia, 1. [in Ukrainian]

De znyklo 10 milioniv ukraintsiv? (1941). [Where did 10 million Ukrainians disappear?]. Dzvin, 24 zhovtnia. [in Ukrainian]

Do statystyky Holodu. (1942). [Famine statistics]. Holos, (37), 1 lystopada, 2. [in Ukrainian]

Dolhoruchenko, K. (2021). Orhanizatsiia ta diialnist spetsialnoho aparatu propahandy hitlerivskoi Nimechchyny na terytorii Reikhskomisariatu “Ukraina” (na materialakh spetsviddilu “Vineta”): istoryko-pravove doslidzhennia [Organization and activity of the special propaganda apparatus of Hitler's Germany on the territory of the Reichskommissariat “Ukraine” (based on the materials of the special department “Vineta”): a historical and legal study]. (Candidat’s thesis). Dnipro. [in Ukrainian]

Hidno vshanuvaty pamiat pomerlykh vid holodu 1933 roku. (1943). [It is worth honoring the memory of those who died of hunger in 1933]. Tarashchanski visti, (60), 8 serpnia, 4. [in Ukrainian]

Holod 1933 roku. (1941). [Famine of 1933]. Holos, (15), 10 lypnia, 1. [in Ukrainian]

Holod na Ukraini 1921 i 1933 roku. (1944). [Famine in Ukraine in 1921 and 1933.]. Ukrainskyi visnyk, (11), 2 lypnia, 1. [in Ukrainian]

Holod na Ukraini v 1933 r. (1942). [Famine in Ukraine in 1933]. Holos Novhorod-Sivershchyny, 16 zhovtnia. [in Ukrainian].

Holodom khotily zamoryty Ukrainu Pravda pro Holod na Ukraini v 1932 – 1933 rokakh. (1943). [They wanted to starve Ukraine. The truth about the Famine in Ukraine in 1932 – 1933]. Nova Doba, Berlin, (22), 30 travnia, 3. [in Ukrainian].

Honcharenko, O. (2020). Mistse oblasnykh uprav u systemi hitlerivskoho okupatsiinoho aparatu vlady: protses stvorennia, sluzhbovi kompetentsii, kharakterystyky kerivnykiv (1941 – 1942) [The place of regional administrations in the system of Hitler's occupation apparatus of power: the process of creation, official competences, characteristics of leaders (1941 – 1942)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia, (31), 53–62. Doi: 10.31652/2411-2143-2019-31. [in Ukrainian]

Honcharenko, O. (2022). Kliuchovi antyrosiiski naratyvy u propahandystskomu dyskursi periodychnykh vydan nimetskykh okupatsiinykh zon Ukrainy (1941 – 1944 rr.). [Key anti-Russian narratives in the propaganda discourse of periodicals of the German occupation zones of Ukraine (1941 – 1944).] Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6, 108–119. [in Ukrainian]

Honcharenko, O. (2022a). Kliuchovi naratyvy formuvannia natsionalnoi identychnosti ukraintsiv u propahandystskomu dyskursi nimetskykh okupatsiinykh zon Ukrainy (1941 – 1944 rr.) [Key narratives of the formation of the national identity of Ukrainians in the propaganda discourse of the German occupation zones of Ukraine (1941 – 1944).]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy: Zbirnyk naukovykh prats, (66), 58–73. [in Ukrainian]

Honcharenko, O. (2022b). Oblasni upravy v zakhidnykh rehionakh Tymchasovoi viiskovoi administratsii ta Raikhskomisariatu “Ukraina”: dosvid funktsionuvannia (lito 1941 – vesna 1942 rr.) [Regional administrations in the western regions of the Provisional Military Administration and the Reich Commissariat “Ukraine”: operational experience (summer 1941 – spring 1942)]. Storinky istorii, (54), 220–232. [in Ukrainian].

Honcharenko, O. & Ivanenko, A. (2023). Participation of Local Administration Bodies of Provisional Military Administration and Reichskommissariat “Ukraine” in Ensuring Holocaust Measures (1941 – 1944). Eminak, (1), 181–200. [in Ukrainian]

Honcharenko, O. & Potylchak, O. (2021a). Legal regulation of local population behavior in the responsibility area of the Provisional Military Administration and Reich Commissariat “Ukraine” (the summer of 1941 – winter of 1942). Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, (18), 167–175. Doi: 10.24919/2519-058X.18.226506 [in English]

Honcharenko, O. & Potylchak, O. (2021b). The Activity Issue of Local Authorities of the Reich Commissariat “Ukraine” (1941 – 1944) in Modern Ukrainian Historiography. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, (21), 149–161. Doi: 10.24919/2519-058X.21.246911 [in English]

Hridina, I. (2009). Vplyv natsystskoi propahandy na dukhovne zhyttia naselennia Ukrainy (tekhnolohii, mekhanizmy ta efektyvnist) [The influence of Nazi propaganda on the spiritual life of the population of Ukraine (technologies, mechanisms and effectiveness)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (3), 123¬–132. [in Ukrainian]

Kazka i diisnist. (1941). [Fairy tale and reality]. Podolianyn, (25), 4 hrudnia, 3. [in Ukrainian]

Kinets bilshovytskii panshchyni. (1941). [The end of Bolshevik rule]. Vilna Ukraina, 14 zhovtnia. [in Ukrainian].

Korotenko, V. (1942). Shtuchnyi holod na Ukraini v 1933 rotsi [Artificial famine in Ukraine in 1933.]. Ukrainski visti, (35), 2 travnia, 3. [in Ukrainian]

Koshyk, I. (1941). V yednosti – syla narodu [Unity is the strength of the people]. Ukrainske slovo, 31 zhovtnia. [in Ukrainian].

Vronska, T. V., Kentii, A. V., Kokin, S. A., Lysenko, O. Ie. & Smyrnov, H. V. (Comp.) (2004). Kyiv u dni natsystskoi navaly (Za dokumentamy radianskykh spetssluzhb) [Kyiv during the Nazi invasion (According to the documents of the Radian special services)]. Kyiv–Lviv. [in Ukrainian]

Marochko, V. (2018). Arkhivnyi fond Operatyvnoho shtabu Reikhsliaitera Rozenberha – dzherelo vyvchennia statystyky zhertv Holodomoru [The archive fund of the Reichsleiter Rosenberg Operational Headquarters – a source for studying the statistics of Holodomor victims]. Materialy Mizhnarodnoi konferentsii “Shtuchni holody v Ukraini XX stolittia” (Kyiv, 16 travnia 2018 roku), (pp. 227–229). Kyiv–Drohobych: Vydavnytstvo “Kolo”. [in Ukrainian]

Mohyly. (1943) [Graves]. Vasylkivski visti, 9 veresnia. [in Ukrainian]

Nyshchennia ukraintsiv. (1941). [Destruction of Ukrainians]. Umanskyi holos, 21 veresnia. [in Ukrainian]

Orhanizatsiia holodu. (1942). [Organization of famine]. Holos, (44), 20 hrudnia, 3–4. [in Ukrainian]

Orlyk, Iv. (1944). Holod [Famine]. Zemlia: tyzhnevyk ukrainskykh silsko-hospodarskykh robitnykiv u Nimechchyni, (2). 1 veresnia, 4. [in Ukrainian].

Podolskyi, A. (2003). Problema kolaboratsii v dobu Holokostu na terenakh Ukrainy ta Latvii: sproba komparatyvnoho pidkhodu [The problem of collaboration during the Holocaust in Ukraine and Latvia: an attempt at a comparative approach]. Holokost i suchasnist, (5), 3–4. [in Ukrainian]

Podolskyi, A. (2007). Problema kollaboratsyy na Ukrayne v peryod Kholokosta: nekotorje aspektu yssledovanyia y ystoryohrafyy [The problem of collaboration in Ukraine during the Holocaust: some aspects of research and historiography]. Druha svitova viina ta dolia narodiv Ukrainy: Materialy 2-yi Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, (pp. 381–392). Kyiv. [in Ukrainian]

Pravda pro Holod na Ukraini v 1932 – 1933 rr. (1942). [The truth about the Famine in Ukraine in 1932 – 1933]. Kostiantynohradski novi visti, (52), 16 hrudnia, 2. [in Ukrainian]

Pravda pro Holod na Ukraini v 1932 – 1933 rr. (1943). [The truth about the Famine in Ukraine in 1932 – 1933]. Myrhorodski visti, (37), 3 chervnia, 3. [in Ukrainian].

Pravda pro Holod na Ukraini v 1932 – 1933 rr. (1942). [The truth about the Famine in Ukraine in 1932 – 1933]. Nizhynski visti, (73), 5 hrudnia, 2. [in Ukrainian]

Pravda pro Holod na Ukraini v 1932 – 1933 rr. (1942). [The truth about the Famine in Ukraine in 1932 – 1933]. Nova Ukraina, (253), 8 lystopada, 3. [in Ukrainian].

Pravda pro Holod na Ukraini v 1933 r. (spohad). (1941). [The truth about the Famine in Ukraine in 1933. (Memoir)]. Sambirski visti, (8), 28 serpnia, 3. [in Ukrainian]

Pryklad Myrhorodshchyny (pamiatnyk u seli Marchenkakh pomerlykh 1943 roku). (1943). [An example of Myrhorod region (monument in the village of Marchenkokh to those who died in 1943)]. Sumskyi visnyk, (76), 23 lypnia, 2. [in Ukrainian]

Saienko, O. (2015). Mekhanizm informatsiino-psykholohichnoho vplyvu v umovakh hibrydnoi viiny [The mechanism of informational and psychological influence in the conditions of hybrid war]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, (1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_11 [in Ukrainian]

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [SSA SSU – Sectoral state archive of the Security Service of Ukraine]

Selianska polityka bilshovykiv. (1941). [Peasant policy of the Bolsheviks]. Ukrainske slovo, 16 zhovtnia. [in Ukrainian]

Serp i molot – smert i holod. (1942). [Hammer and sickle – death and hunger]. Donetska hazeta, 15 bereznia. [in Ukrainian]

Slukhaite, Ukraintsi i nikoly toho ne zabuvaite. (1943). [Listen, Ukrainians, and never forget that]. Volyn, 9 travnia. [in Ukrainian]

Spravzhnie oblychchia bolshevyzmu. (1942). [The real face of Bolshevism]. Visti Lokhvychchyny, 25 hrudnia. [in Ukrainian]

Stalinova brekhnia pro kolektyvizatsiiu. (1943). [Stalin's lie about collectivization]. Ivankivski visti, 28 sichnia. [in Ukrainian]

Strashnyi 1933 rik. (1943). [The terrible year of 1933.]. Khabnivski visti, (50), 8 lypnia, 1. [in Ukrainian].

Sviatotattsi i vbyvtsi. (1943). [Holy fathers and murderers]. Horokhivski visti, 10 kvitnia. [in Ukrainian]

Trydtsiat tretii. (1943). [Thirty-third]. Chasopys. Literaturno-mystetska hazeta, (Khabne), (1), 1 zhovtnia, 2. [in Ukrainian]

Ukraina i Moskva. (1941). [Ukraine and Moscow]. Ukrainske slovo, 16 zhovtnia. [in Ukrainian]

Ukraina v zmini podii vsesvitnoi istorii. (1942). [Ukraine in the changing events of world history]. Ukrainskyi Donbas, 10 bereznia. [in Ukrainian]

Vidstalykh biut. (1943). [Laggards are beaten]. Donetska hazeta, 24 sichnia. [in Ukrainian]

Viina i zhydy. (1943). [War and the Jews]. Ivankivski visti, 29 chervnia. [in Ukrainian]

Zlochyny bilshovykiv shchodo ukrainskoho narodu. (1941). [Crimes of the Bolsheviks against the Ukrainian people]. Holos Dnipra, 30 veresnia. [in Ukrainian].

Zub za zub. (1941). [Tooth for tooth]. Ukrainske slovo, 4 lystopada. [in Ukrainian]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles