STATISTICAL STUDIES OF ZEMSTVOS OF THE TERRITORY OF MODERN UKRAINE FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE (THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY – 1918)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281518

Keywords:

accounting and statistical works; land use statistics; continuous observation; average values; zemstvo statisticians.

Abstract

The purpose of publication is to analyze the experience and achievements of agricultural statistics of the provincial zemstvos of the territory of modern Ukraine and to clarify their significance for modern branches of agrarian science. The research methodology is based on the principles of historicism, objectivity, systematicity and complexity. There have been used general scientific methods (analysis, synthesis, typology), historical (periodization, problem-chronological) and methods of source and archival analysis. The Scientific Novelty. The research by provincial statisticians led to results that became important factors in the rapid development of agricultural science at the beginning of the 20th century, contributed to the achievement of a qualitatively higher level of practical development of the region's agriculture and the development of a local type of intensive agricultural system. The presented work reveals and summarizes the main achievements of provincial statisticians in the territory of modern Ukraine in the main fields of agrarian science. The Conclusion. There have been illustrated the following issues: the application of statistics, as the latest scientific methodology, in agricultural research allowed the zemstvo institutions to analyze and justify the results, to set and solve new actual practical tasks. There has been analyzed the experience of the statistical works of provincial zemstvos of modern Ukraine territory in the agricultural sector, has been found out their significance for modern branches of agrarian science and identified the main stages of their activity in the study of agriculture in the region. This led to the conclusion that the statistical institutions of the zemstvos have turned into scientific institutions in their activities. It has been determined that the search by provincial statisticians for new research methods to achieve a qualitatively higher level of development of the region's agriculture, based on adherence to scientific methodologies, got to outstanding scientific results. The achievements of Zemstvo statisticians in the fields of soil science, agriculture, agronomy, crop production, research work, and agricultural economics establish the power of Zemstvo statistics in shaping directions of research in various branches of agrarian science and prove the importance of the contribution of statistical research to the development of agrarian science.

References

Anonymous. (1876). O pervonachalnykh deistvyiakh statisticheskogo otdelenyia pri Gubernskoi Zemskoi Uprave (Doklad chlena Upravy N. A. Konstantynovicha) [About the initial actions of the statistical department at the Provincial Zemstvo Administration (Report of the member of the Administration N. A. Konstantinovych)]. Zemskyi sbornik Chernigovskoi gubernii – Zemsky collection of the Chernihiv province, 1–4, 116–120. [in Russian]

Anonymous. (1890a). Ictoricheskij ocherk razvitiya Hersonskoj zemskoj selskohozyajstvennoj statistiki [A historical sketch of the development of the Kherson Zemstvo agricultural statistics]. Sbornik Hersonskogo zemstva – Collection of Kherson zemstvo, 10, 1–24. [in Russian]

Anonymous. (1890b). K voprosu ob obshih osnovaniyah ocenki zemel v Chernigovskoj gubernii [To the question of the general grounds for assessing land in the Chernigov province]. Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii – Zemsky collection of the Chernigov province. Year forty-two. 4, 47–180. [in Russian]

Anonymous. (1899). Soveshanie predstavitelej uezdnyh i Odesskoj gorodskoj uprav i agronomicheskih smotritelej (17–20 marta 1899 g.) [Meeting of representatives of the county and Odessa city governments and agronomic supervisors (March 17–20, 1899)]. Sbornik Hersonskogo zemstva – Collection of the Kherson Zemstvo, 5, 1–96. [in Russian]

Anonymous. (1909, June 27). Ob ustrojstve v g. Poltave v uvekovechenie 200-letiya Poltavskoj pobedy vysshego s.-h. instituta s prisvoeniem emu naimenovaniya Petrovskogo [About the device in Poltava in perpetuation of the 200th anniversary of the Poltava victory of the Higher Agricultural Institute with the assignment of the name Petrovsky]. Hutoryanin – Khutoryanin, 853–855. [in Russian]

Anonymous. (1911). Assignovaniya Poltavskogo gubernskogo zemstva na ekonomicheskie meropriyatiya na 1911 god [Appropriations of the Poltava provincial zemstvo for economic activities for 1911]. Yuzhno-russkaya selsko-hozyajstvennaya gazeta (izdanie Harkovskogo obshestva selskogo hozyajstva). – South Russian agricultural newspaper (publication of the Kharkiv Society of Agriculture), 8, 16. [in Russian]

Bobkov, V. V. (2003). K ystoryy zemsko-statystycheskykh yssledovanyi v Tavrycheskoi hubernyy (1884 – 1889) [To the history of land-statistical research in the Tavrichesky province (1884 – 1889]. Kultura narodov Prychernomoria – Culture of the peoples of the Black Sea region, 46, 122–127. [in Russian]

Bortnikov, V. & Yarosh, Ya. (2022). Peculiarities of zemstvos introduction in Volyn province (the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century). Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, 23, 31–39. Doi: 10.24919/2519-058X.23.258964. [in English]

Chervynsky, P. P. (1881). Zemledelcheskaia prohramma, prysposoblennaia k sobyranyiu svedenyi dlia otsenky zemledelcheskykh uhodyi [Agricultural program adapted to the collection of information for the evaluation of agricultural land]. Chernigov: Printing house of the provincial zemstvo. Issue 1–4. [in Russian]

Derzhavnij arhiv Khersonskoyi oblasti [SAKhR – State archive of the Kherson region].

Doklady. (1908). Doklady Harkovskoj gubernskoj zemskoj upravy ocherednomu gubernskomu zemskomu sobraniyu (22 noyabrya 1908 g.) po ekonomicheskomu otdelu s prilozheniyami zhurnalov gubernskogo ekonomicheskogo soveta 20 iyunya i soveshaniya po organizacii opytnogo dela 16–17 oktyabrya 1908 g. [Reports of the Kharkiv provincial zemstvo council to the next provincial zemstvo assembly (November 22, 1908) on the economic department with the annexes of the journals of the provincial economic council on June 20 and a meeting on organizing an experimental business on October 16–17, 1908]. Kharkov. [in Russian]

Doroshok, N. A. (2013). Istoriohrafiia zemskoi statystyky Chernihivskoi hubernii (druha polovyna XIX – poch. XX st. [Historiography of zemstvo statistics of the Chernihiv province (second half of the 19th – beginning of the 20th century)]. Hileia: naukovyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats – Gilea: scientific bulletin: collection of scientific papers, 77, 87–89. [in Ukranian]

Duvin, S. (1913, August 10). Hadiachskoe rayonnoe opytnoe pole [Gadyachsky regional experimental field]. Poltavskie agronomycheskye izvestiya – Poltava agronomic news, 16. [in Russian]

Halytska, E. (2019). Pamiati zemskykh statystykiv [In Memory of Zemstvo Statisticians]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 87(4), 136–139. Doi: 10.31767/su.4(87)2019.04.13. [in Ukranian]

Kasperov, V. I. (Ed.). (1890). Itogi zemskoj statistiki v Harkovskoj gubernii za proshloe desyatiletie [Results of zemstvo statistics in Kharkov province for the past decade]. Harkovskij sbornik – Kharkоv collection, 4, 82–103. [in Russian]

Klingen, I. (1882). Opisanie Volchanskogo uezda Kharkovskoy gubernii v selsko khoziaistvenno-statisticheskom otnoshenii [Description of the Volchansky county of the Kharkov province in agricultural and statistical terms]. Kharkov. [in Russian]

Korzun, D. (2021). “Nova systema zemlerobstva” I.Ie. Ovsinskoho: spryiniattia hromadskistiu (kinets XIX – pochatok XX st.) [I. Ye. Ovsinskyi ‘New System of Agriculture’: Public Perception (end of 19th – early 20th century)]. Eminak: naukovyi shchokvartalnyk – Eminak: Scientific Quarterly Journal, 4(32), 253–262. Doi: 10.33782/eminak2020.4(32).487. [in Ukranian]

Kulikov, V. O. (2004). Zemska ahrarna statystyka Kharkivskoi hubernii kintsia XIX – pochatku XX st. (biudzhetni obstezhennia selianskykh hospodarstv, epizodychna y potochna statystyka) [Agrarian statistics of the zemstvo of the Kharkiv province at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Istoriia. – Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazina. History. Kharkiv, 36(633), 289–298. [in Ukranian]

Kulyabko-Koretsky, N. (Ed.). (1892). Sbornik po hozyajstvennoj statistike Poltavskoj gubernii. Tom XIII. Lohvickij uezd [Collection of economic statistics of the Poltava province. Volume XIII. Lokhvitsky district]. Poltava. [in Russian]

Kulyabko-Koretsky, N. (Ed.). (1899). Cifrovye dannye po hozyajstvennoj statistike Poltavskoj gubernii, poluchennye pri osnovnom opisanii ee v 1882 – 1899 gg. (Prilozhenie k svodnomu sborniku po osnovnomu statisticheskomu opisaniyu Poltavskoj gubernii) [Numerical data on the economic statistics of the Poltava province, obtained during its main description in 1882 – 1899. (Appendix to the summary collection on the main statistical description of the Poltava province)]. Poltava. [in Russian]

Kuznets, Т. (2022). Zemlerobstvo v Umanskomu poviti za materialamy kyivskykh hubernskykh hazet ostannoi chverti ХІХ – pochatku ХХ st. [Land husbandry in Uman county on materials of Kyiv provincial newspapers of last quarter of 19th – Beginning of 20th Century]. Eminak: naukovyi shchokvartalnyk – Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(37), 46–59. Doi: 10.33782/eminak2022.1(37).570. [in Ukranian]

Makiyenko, O. A. (2002). Statistichne byuro Hersonskogo zemstva: problemi stvorennya ta diyalnosti [Statistical Bureau of the Kherson Zemstvo: problems of creation and activity]. Pivdennij arhiv. Istoria nauky: Zbirnyk naukovych prac – Southern archiv. History of science: Collection of science works, 7, 163–173. [in Ukranian]

Materialy. (1877). Materialy dlya ocenki zemelnyh ugodij, sobrannye ekspedicionnym sposobom statisticheskim otdeleniem pri Chernigovskoj gubernskoj zemskoj uprave. Tom II. Borznenskij uezd [Materials for the assessment of land, collected by the expedition method by the Statistical Department at the Chernihiv Provincial Zemstvo Administration. Volume II. Borznensky province, with three lithographed maps and Applications]. Kyiv. [in Russian]

Materialy. (1880). Materialy dlya ocenki zemelnyh ugodij, sobrannye ekspedicionnym sposobom po programme byvshego statisticheskogo otdeleniya pri Chernigovskoj Zemskoj Uprave. Novozybkovskij uezd [Materials for the assessment of land, collected by the expeditionary method under the program of the former Statistical Department at the Chernihiv Zemstvo Administration. Novozybkovskiy province]. Chernigov. [in Russian]

Materialy. (1882). Materialy dlya ocenki zemelnyh ugodij, sobrannye Chernigovskim statisticheskim otdeleniem pri gubernskoj zemskoj uprave. Tom V. Kozeleckij uezd [Materials for the assessment of land, collected by the Chernihiv statistical department at the provincial zemstvo council. Volume V. Kozeletsky province]. Chernigov. [in Russian]

Mekshun, L. M. (2000). Rol zemskoi statystyky kintsia XIX – pochatku XX st. u provedenni oblikovykh doslidzhen u Chernihivskii hubernii [The role of Zemstvo statistics of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries in conducting accounting studies in the Chernihiv province]. Siverianskyi litopys – Siveryansky chronicle, 3, 178–180. [in Ukranian]

Mekshun, L. M. (2003). Zemska statystyka osvity v Ukraini [Zemsky statistics of education in Ukraine]. Siverianskyi litopys – Siveryansky chronicle, 4, 120–122. [in Ukranian]

Mekshun, L. M. (2008). Stanovlennya i rozvitok zemskoyi statistiki v Ukrayini [Formation and development of Zemstvo statistics in Ukraine]. Naukovij visnik ChDIEU – Scientific Bulletin ChDIEU. Chernigiv, 1, 148–159. [in Ukranian]

O rabotah. (1908). O rabotah, proizvedennyh Statisticheskim Byuro v 1908 g. i predlozhennyh na 1909 god. Doklad Poltavskoj Gubernskoj Zemskoj Upravy XLIV ocherednomu gubernskomu zemskomu sobraniyu. № 53 [On the work carried out by the Statistical Bureau in 1908 and proposed for 1909. Report of the Poltava Provincial Zemstvo Council XLIV to the next provincial zemstvo assembly. No. 53]. Poltava. [in Russian]

Osadchy T. I. (1899). Zemlya i zemlevladelcy v Yugo-zapadnom krae (na Ukraine, Podolii i Volyni). Opyt statistiko-ekonomicheskogo issledovaniya [Land and landowners in the South-Western Territory (in Ukraine, Podolia and Volyn). Experience of statistical and economic research]. Kyiv. [in Russian]

Petrov, O. O. (2002). Diyalnist statistichnih zakladiv Katerinoslavskogo zemstva [Activities of statistical institutions of the Katerynoslav Zemstvo]. Gumanitarnij zhurnal – Humanitarian journal, 1, 102–110. [in Ukranian]

Poyedinok, M. S. (2014a). Rol chernihivskoho typu zemskoi statystyky kintsia XIXh st. u rozvytku ahrarnykh doslidzhen [The role of the Chernihiv type of zemstvo statistics at the end of the 19th century. in the development of agrarian research]. Istoriia nauky i biohrafistyka – History of science and biography, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/INB_Title_2014_2_14.pdf. [in Ukranian]

Poyedinok, M. S. (2014b). Znachennia silskohospodarskoi statystyky Khersonskoi hubernii dlia rozvytku ahrarnoi nauky (kinets XIX st.) [The importance of agricultural statistics of the Kherson province for the development of agricultural science (end of the 19th century)]. Istoriya nauki i tehniki: zbirnyk naukowych prac – History of science and technology: collection of science works. Кyiv, 5, 207–212. [in Ukranian]

Poyedinok, M. S. (2015). Statystychni roboty Poltavskoi ta Kharkivskoi hubernskykh zemskykh uprav dlia rozvytku ahronomichnykh doslidzhen (kinets XIX – pochatok XX st.) [Statistical works of the Poltava and Kharkiv provincial zemstvo administrations for the development of agronomic research (end of the 19th - beginning of the 20th century)]. Visnyk ahrarnoi istorii: zbirnyk naukowych prac – Herald of Agrarian History: collection of science works. Кyiv, 6, 206–217. [in Ukranian]

Rusov, A. A. (1914). Kratkij obzor razvitiya russkoj ocenochnoj statistiki [Short review of the development of Russian evaluation statistics]. Кyiv. [in Russian]

Sbornik statisticheskih svedenij. (1910). Sbornik statisticheskih svedenij po Kievskoj gubernii za 1907, 1908 i 1909 gg.: vremya nachala i razgara selsko-hozyajstvennyh rabot, urozhajnost hlebov i drugih polevyh rastenij v ekonomiyah, urozhajnost hlebov i drugih polevyh rastenij u krestyan, urozhajnost senokosov: 1-j god izd. [Collection of statistical information on the Kyiv province for 1907, 1908 and 1909.: the time of the beginning and height of agricultural work, the yield of grain and other field plants in the economy, the yield of bread and other field plants among peasants, the yield of hayfields: 1st year ed.]. Kyiv. [in Russian]

Selsko-hozyajstvennyj obzor. (1893). Selsko-hozyajstvennyj obzor po Aleksandrijskomu uezdu za 1890/91 selsko-hozyajstvennyj god [Agricultural review of the Alexandria district for the 1890/91 agricultural year]. Kherson. [in Russian]

Shandra V. (2020). Dvorianstvo “Ukrainskykh gubernii” Rosiiskoi imperii u zemskomu samovriaduvanni (1860-ti rr. – pochatok ХХ st.) [The Nobility of “Ukrainian Provinces” of Russian Empire in Zemstvo Self-Government (1860s – Beginning of the Twentieth Century)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 46–60. Doi: 10.15407/uhj2020.04.046. [in Ukrainian]

Statisticheskoe Otdelenie. (1890). Statisticheskoe Otdelenie pri Hersonskoj Gubernskoj Zemskoj Uprave [Statistical Department at the Kherson Provincial Zemstvo Administration]. Materialy dlya ocenki zemel Hersonskoj gubernii. T. 6. Hersonskij uezd (statistiko-ekonomicheskoe opisanie uezda) [Materials for assessing the land of the Kherson province. V. 6. Kherson county (statistical and economic description of the county)]. Kherson. [in Russian]

Statistiko-ekonomicheskij obzor. (1898). Statistiko-ekonomicheskij obzor Ekaterinoslavskoj gubernii za 1897 god [Statistical and economic review of the Yekaterinoslav province for 1897]. Yekaterinoslav. [in Russian]

Statistiko-ekonomicheskij obzor. (1900). Statistiko-ekonomicheskij obzor Hersonskoj gubernii za 1898 god [Statistical and economic review of the Kherson province for 1898]. Kherson. [in Russian]

Statistiko-ekonomicheskij obzor. (1908). Statistiko-ekonomicheskij obzor Hersonskoj gubernii za 1904 god [Statistical and economic review of the Kherson province for 1904]. Kherson. [in Russian]

Statistiko-ekonomicheskij obzor. (1910). Statistiko-ekonomicheskij obzor Hersonskoj gubernii za 1908 god [Statistical and economic review of the Kherson province for 1908]. Kherson. [in Russian]

Statistiko-ekonomicheskij obzor. (1914). Statistiko-ekonomicheskij obzor Hersonskoj gubernii za 1912 god [Statistical and economic review of the Kherson province for 1912]. Kherson. [in Russian]

Tereshkevich, N. (Ed.). (1888). Sbornik po hozyajstvennoj statistike Poltavskoj gubernii. T. VII. Kremenchugskij uezd [Collection of economic statistics of the Poltava province. Volume VII. Kremenchug district]. Poltava: Type-litograph. I. A. Dokhman. [in Russian]

Veleckij, S. N. (1899). Zemskaya statistika: Sprav. kniga po zemskoj statistike v 2-h ch. – Ch. I. Istoriya i metodologiya [Zemskaya statistics: Reference. book on Zemstvo statistics in 2 parts – Part I. History and methodology]. Moskva. [in Russian]

Veletsckyi, S. N. (1894). Dvadcat pyat let deyatelnosti zemstva v Poltavskoj gubernii, s 1866 po 1892 god. Kratkij ocherk [Twenty-five years of zemstvo activity in Poltava province, from 1866 to 1892. A brief essay]. Poltava. [in Russian]

Vergunov, V. (2022). Agricultural Experimental Work as a Component of Modern Natural Science and Culture of the Nation: History of Formation and Evolution of Concepts. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 25, 213–226. Doi: 10.24919/2519-058X.25.269535.

Werner, К. A. (Ed.). (1889). Pamyatnaya knizhka Tavricheskoj gubernii. Tom IX [Memorable book of the Tavrichesky province. Volume IX]. Simferopol. [in Russian].

Ziber, N. I. (1875). Opyt programmy dlia sobiraniya statistiko-ekonomicheskih svedeniy [Experience of the program for collecting statistical and economic information]. Kyiv. [in Russian]

Zubko, A. M. (1988). Vivchennya zemskimi statistichnimi organami socialno-ekonomichnogo rozvitku Ukrayini (1864 – 1917 rr.) [Study of the socio-economic development of Ukraine by zemstvo statistical institutions (1864 – 1917)]. Ukrayinskij istorichnij zhurnal – Ukrainian historical magazine, 3, 130–138. [in Russian]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles