POSITION AND ACTIVITIES OF THE GREEK-CATHOLIC PARISH CLERGY OF EASTERN GALICIA IN 1914 – 1939

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281515

Keywords:

Eastern Galicia, the Republic of Poland, Greek-Catholic parish clergy, Greek-Catholic Church, priests.

Abstract

The purpose of the study is to clarify the position of the Greek-Catholic parish clergy during and after World War I and to determine the main directions of its activity in the territory of Eastern Galicia under the conditions of inclusion of this region in the Republic of Poland. The research methodology is based on the principles of historicism, scientificity, objectivity, and systematicity. General scientific (analysis, synthesis, generalization), special and historical (historical and genetic, historical and systemic) methods have been used. The scientific novelty consists in the comprehensive research and analysis of the declared topic and the introduction to the scientific circulation of archival materials, which makes it possible to clarify the content and regularities of the activity of the Greek-Catholic parish clergy of Eastern Galicia in 1914 – 1939. The Conclusion. The policy of the occupation regimes on the territory of Eastern Galicia in the specified period caused significant material and human losses, which had a negative impact on the activities of the GCC. Only during World War I, the number of active Greek Catholic clergy decreased by 36.7%. The restoration of the Church during the period of 1918 – 1925 was hampered by several socio-political factors: the aggravation of the Ukrainian-Polish national question; military actions of the Soviet-Polish war of 1919 – 1920; mono-confessional orientation of the policy of the Polish government, which led to the infringement of the rights of Greek Catholics and slowed down the restoration of parishes. The conclusion of a concordat between the Holy See and the Poland Republic in 1925 determined the legal field of activity of the GCC became the basis for the stabilization of state-church relations. The articles of the concordat provided for state financing of the clergy and provision of funds for the restoration and construction of temple buildings. At the end of the 1930s GCC not only succeeded in restoring but also increased human and material potential. Priests were spiritual and political leaders in Eastern Galicia through participation in political parties, societies, associations, unions,

References

Baran, O. (2009). Materialne stanovyshche halytskoho silskoho dukhovenstva (kinets XIX – 30 ti rr. XX st.) [The material situation of the Galician rural clergy (end of the XIX – 30s of the XX century)]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Istoriia, (15), 14–21. [in Ukrainian]

Bystrytska, E. V. (2005). Uchast mytropolyta A. Sheptytskoho u suspilnopolitychnomu zhytti Halychyny pochatku XX st. [The participation of Metropolitan A. Sheptytskyi in the social and political life of Galicia at the beginning of the 20th century]. Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatyuk State Pedagogical University. Series: History, 69–74. [in Ukrainian]

Bystrytska, E. (2009). Skhidna polityka Vatykanu u konteksti vidnosyn sviatoho Prestolu z Rosiieiu ta SRSR (1878 – 1964 rr.) [Eastern policy of the Vatican in the context of the Holy See's relations with Russia and the USSR (1878 – 1964)]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. [in Ukrainian]

Deliatynskyi, R. I. (2005). Rehuliuvannia pravovoho statusu hreko-katolytskoi Tserkvy v konteksti podii radiansko-polskoi viiny u 1920 – 1921 rr. (na prykladi Stanislavivskoi yeparkhii) [Regulation of the legal status of the Greek Catholic Church in the context of the events of the Soviet-Polish war in 1920 – 1921 (on the example of the Stanislaviv Diocese)]. Ukraina soborna: Zbirnyk naukovykh statei, (2), 309–320. [in Ukrainian]

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [SATR – State Archives of Ternopil region]

Fedevych, K. (2009). Halytski ukraintsi u Polshchi. 1920 – 1939 rr. (Intehratsiia halytskykh ukraintsiv do Polskoi derzhavy u 1920 – 1930 rr.) [Galician Ukrainians in Poland, 1920 – 1939. (Integration of Galician Ukrainians into Polish state in 1920 – 1930s)]. Kyiv: Osnova. [in Ukrainian]

Haliv, M. & Ohar, A. (2018). Public-political views of Greek-Catholic priests of Drohobych county in mid 1920s (according to the materials of the Polish Police). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk – East European Historical Bulletin, (8), 117–127. [in English]

Hentosh, L. R. (2000). Dyplomatychni kontakty Ukrainskoi Narodnoi Respubliky z Apostolskoiu stolytseiu v 1919 – 1921 rokakh u konteksti skhidnoi polityky Rymskoi kurii [Diplomatic contacts of the Ukrainian People's Republic with the Apostolic capital in 1919 – 1921 in the context of the Eastern policy of the Roman Curia]. Ukraina Moderna, 4–5, 163–187. [in Ukrainian]

Hentosh, L. R. (2016). Stanovyshche hreko-katolytskoi tserkvy u Polshchi do pidpysannia Konkordatu 1925 r. [The position of the Greek Catholic Church in Poland before the signing of the Concordat of 1925]. Eminak, 1(3), 21–25. [in Ukrainian]

Hnot, S. I. (2003). Dobrochynna diialnist Hreko-katolytskoi tserkvy u 1921 – 1939 kh rr. (za materialamy ukrainskoi halytskoi presy) [The charitable activity of the Greek Catholic Church in 1921 – 1939 (based on the materials of the Ukrainian Galician press)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv. [in Ukrainian]

Kachor, A. (1992). Rolia dukhovenstva i tserkvy v ekonomichnomu vidrodzhenni Zakhidnoi Ukrainy [The role of the clergy and the church in the economic revival of Western Ukraine]. Vinnipeh: Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. [in Ukrainian]

Kravchuk, A. (1997). Konferentsii Arkhyiereiv Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy (1902 – 1937) [Conference of Bishops of the Ukrainian Greek Catholic Church (1902 – 1937)]. Lviv: Svichado. [in Ukrainian]

Kupchyk, L. (1999). Bez Zerna Nepravdy. Spomyny ottsia-dekana Volodymyra Lyska [Without a Grain of Falsehood. Memories of father-dean Volodymyr Lysk]. Lviv: Kameniar. [in Ukrainian]

Lesyk, O. V. (2020). Stanovlennia pravovoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn u Polshchi (1919 – 1921 rr.) [Formation of legal regulation of land relations in Poland (1919 – 1921)]. Chasopys Kyivskoho universytetu, (3), 65–71. Doi: https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2020.10. [in Ukrainian]

Luzhnytskyi, I. (1954). Ukrainska Tserkva mizh Skhodom i Zakhodom [The Ukrainian Church between East and West. Philadelphia]. Filadelfiia. [in Ukrainian]

Lytvyn, M. (2022). Voienno-politychna ekspansiia bilshovytskoi Rosii na zakhidni zemli Ukrainy v 1919 – 1923 rr. [Military and political expansion of Bolshevik Russia to the western lands of Ukraine in 1919 – 1923]. Ukrainian historical journal, 5, 4–17. Doi: https://doi.org/10.15407/uhj2022.05.004 [in Ukrainian]

Marchuk, V. V. (2000). Hreko-katolytska Tserkva u 1914 – 1923 rr. [Greek-catholic church in 1914 – 1923]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6, 16–29. [in Ukrainian]

Mendzhetskyi, V. (2020). 1918 y rik v istorii Polshchi y Ukrainy z perspektyvy stolittia. [The year 1918 in the history of Poland and Ukraine from the perspective of the century]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 38–44. Doi: https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.038. [in Ukrainian]

Ostanek, А. (n. d.) Polsko-ukrainski dyskusii navkolo problemy sabotazhiv i patsyfikatsii 1930 roku na storinkakh Lvivskoi presy, yikhnii vplyv na mizhnatsionalni vzaiemyny i bezpeku Druhoi Rechi Pospolytoi [Polish-Ukrainian discussions on the issue of sabotage and pacification in 1930 on the pages of the Lviv press, their impact on international relations and the security of the Second Polish-Lithuanian Commonwealth]. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=453 Doi: https://doi.org/10.33402/up.2020-13-224-242. [in Ukrainian]

Predka, S. V. (2018). Materialne stanovyshche Hreko-katolytskoho parafiialnoho dukhovenstva Skhidnoi Halychyny v 1920 – 1930 kh rr. [Material state of Greek-catholic parish clergy of Eastern Galicia in 1920 – 1930s]. Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii, (21), 88–95. [in Ukrainian]

Pylypiv, I. V. (2010). Hreko-katolytska tserkva – naivplyvovisha suspilna syla u krystalizatsii ukrainskoi natsii mizhvoiennoi Halychyny [The Greek Catholic Church is the most influential social force in the crystallization of the Ukrainian nation in interwar Galicia]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, (1), 109–114. [in Ukrainian]

Radevych Vynnytskyi, Ya. K. (Ed.) (1994). Kryvava knyha. Peredruk vyd. 1919, 1921 rr. [Bloody book. Reprinted edition 1919, 1921]. Drohobych: Vidrodzhennia. [in Ukrainian]

Ruda, O. (2019). Natsionalno-osvitnia polityka uriadiv Polshchi shchodo naselennia Halychyny v 20–30-kh rokakh XX stolittia: realizatsiia ta retseptsii [The national educational policy of the governments of Poland in relation to the population of Galiciain the 20s and 30s of the 20th century: implementation and reception]. Lviv. [in Ukrainian]

Semeniv, V. (2018). Moskovska okupatsiia Halychyny 1914 – 1917 rr. v svidchenniakh suchasnykiv (Halytskyi arkhiv) [Moskow occupation of Galicia in 1914 – 1917s in testimonies of contemporaries (Galicia archive)]. Lviv: Apriori. [in Ukrainian]

Tarnavskyi, F. (1981). Spohady [Memories]. Toronto. [in Ukrainian]

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Lviv [CSHAUL – Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv]

Vegesh, M. M. (Ed). (2022). Narysy istorii Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy: v 2 tomakh [Essays on the history of the Ukrainian Greek Catholic Church: in 2 volumes]. (Vol. 1). Uzhhorod. [in Ukrainian]

Yehreshii, O. & Deliatynskyi, R. (2020). Represyvna polityka polskykh orhaniv vlady proty hreko-katolytskoho dukhovenstva u 1919 r.: metody ta osoblyvosti [The repressive policies of the Polish authorities against the Greek Catholic Clergy in 1919: methods and features]. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk – East European Historical Bulletin, (15), 117–127. Doi: 10.24919/2519-058x.15.204961

Zabandzhala, M. R. (2019). Do dzherel istorii parafii Ternopilshchyny [To the sources of the history of the parishes of the Ternopil Region]. (Vol. 1). Ternopil: Terno¬ hraf. [in Ukrainian]

Zaiarniuk, A. & Rasevych, V. (2012). Halytske hreko-katolytske dukhovenstvo u Pershii svitovii viini: politychni, kulturni i sotsiialni aspekty [Galician Greek Catholic clergy in the First World War: political, cultural and social aspects]. Kovcheh, (4), 160–192. [in Ukrainian]

Zhuk, A. & Delyatinskyi, R. (2022). Parafiia Pokrovy Bohorodytsi u seli Myshkovychi Ternopilskoi oblasti: peredumovy vidnovlennia ta rozvytku [Parish of the Intercession of the Virgin in the village of Myshkovichi, Ternopil region: prerequisites for restoration and development]. International Scientific Journal “Grail of Science”, 12–13, 455–457. Doi: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.078. [in Ukrainian]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles