THE UKRAINIAN ISSUE IN THE POLITICAL STRATEGIES OF THE POLISH PARTY ENVIRONMENTS OF THE INTERWAR ERA OF THE XXth CENTURY: THE POLISH VISION

Authors

  • Vasyl FUTALA Professor at Department of History of Ukraine, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University,

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.16.210906

Keywords:

Polish historiography, historiographical sources, Ukrainian issues, party, party environments, national issue, interwar Poland

Abstract

The purpose of the article is to present the research results conducted by the Polish scholars on the Polish party circles political strategies in the interwar period of the XXth century concerning the Ukrainian issue, to personify the Polish authors’ scientific achievements, to predict the prospects for the further scientific research. The methodology of the research is based on the principles of historicism, systematicity, objectivity as well as the methods of historiographic analysis and synthesis. The scientific novelty is that on the basis of the wide range of historiographical sources, which were created by the Polish researchers, traced the process of accumulation and dissemination in time of historical knowledge about the essence of national programs of the Polish political circles of the interwar period of the XXth century and the ways to solve the Ukrainian issue. The Conclusions. The analyzed problem was studied intensively at the scientific level during the 70 – 80-ies of the XXth century. The researchers managed to clarify the program provisions of the main Polish party and political forces, in particular, the Ukrainian’s issue place and role in it. It was proved that there were two concepts of the official Warsaw’s policy leading in the interwar XXth century towards the Ukrainians – the national and state assimilation. The supporters of the first concept were the Polish National Democracy representatives and the second backed up the “piłsudczycy”. The Polish socialist activists made numerous attempts towards the idea of imposing the territorial autonomy on the Ukrainians, which failed. According to the Polish Ukrainophiles, whose representatives were in different political circles, imagined that the independent Ukrainian state could form up only behind the Zbruch River. Modern Polish researchers deepened their predecessors’ work in all areas of the scientific research, especially in such issues as the Ukrainian issues in the political views of R. Dmowski and in the programmes of the Polish socialists, Christian Democrats, conservatives, the peasant party. It is shown that the visions of solving the national issues in Poland of the last three party groups did not differ in originality and developed in line with the concept of building a national Polish state, implementation during the interwar period of the XXth century

References

Chojnowski, A. (1979). Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921 – 1939 [The Polish Governments National Policy Concepts in 1921 – 1939]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 262 p. [in Polish]

Dmowski, R. (1925). Polityka polska i odbudowanie państwa [The Polish Policy and Rebuilding the State]. Warszawa: Nakładem KsięgarniPerzyński, Niklewicz i S-ka, 533 p. [in Polish]

Gertych, J. (1932). O program polityki kresowej [On the Borderlands Policy Programme]. Warszawa: Wydawnictwo “Patria”, 145 p. [in Polish]

Grabski, S. (1923). Uwagi o bieżąciej historycznej chwili Polski [Comments on the Current Historical Moment in Poland]. Warszawa: Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka, 160 p. [in Polish]

Grabski, S. (1925). Z zagadnień polityki narodowo-państwowej [On the National-state Policy Issues]. Warszawa: Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka, 132 p. [in Polish]

Hołówko, T. (1922). Kwestia narodowościowa w Polsce [The Nationality Issue in Poland]. Warszawa: Druk. “Robotnika”, 38 p. [in Polish]

Hołówko, T. (1926). Metody i drogi sanacji stosunków we Wschodniej Galicji i województwach wschodnich [Methods and Ways of Rehabilitating Relations in Eastern Galicia and Eastern Voivodships].Droga,6–7, 46–55. [in Polish]

Hołówko, T. (1924). Minimalny program polityki polskiej we wschodniej Galicji i na tzw. “kresach” [The Polish Policy Minimum Program in Eastern Galicia and the so-called “Borderlands”]. Droga,10, 4–17. [in Polish]

Kawalec, K. (2002). Roman Dmowski 1864 – 1939 [Roman Dmowski 1864 – 1939]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 331 p. [in Polish]

Koko, E. (2000). Polska historiografia po 1989 roku o relacjach polsko-ukraińskich w latach 1918 – 1939 [Polish Historiography after 1989 on the Polish-Ukrainian Relations in 1918 – 1939]. Historycy Polscy i Ukraińcsy wobec problemów Xxwieku / Pod red. Piotra Kosiewskiego i Grzegorza Motyki. (pp. 132–145). Kraków: Universitas. [in Polish]

Koko, E. (1991). Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918 – 1925 [Free People with Free People. The PPS on the Ukrainian Question during 1918 – 1925]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 234 p. [in Polish]

Kulesza, W. (1985). Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 – 1935 [The Ruling Camp Ideological and Political Concepts in Poland during 1926 – 1935]. Wrocław: Zaklad Narodowy imienia Ossolińskich, 310 p. [in Polish]

Lewandowski, J. (1967). Imperializm słabości. Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921 – 1926 [The Weakness Imperialism. The Piłsudczycy Eastern Policy Concept Formation during 1921 – 1926]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 225 p. [in Polish]

Mędrzecki, W. (2000). Druga Rzeczpospolita w historiografii polskiej po 1989 roku [II Rzeczpospolita in Polish Historiography after 1989]. Historycy Polscy i Ukraińscy wobec problemów XX wieku / Pod red. Piotra Kosiewskiego i Grzegorza Motyki. (pp. 11–20). Kraków: Universitas. [in Polish]

Mich, W. (1992). Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918 – 1939) [The National Minorities Issue in the Political Thought of the Polish Conservative Movement (1918 – 1939)]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 306 p. [in Polish]

Nowak, M. (2007). Narodowcy i ukraińcy: narodowa demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce, 1922 – 1939 [The Nationalists and the Ukrainians: the National Democracy towards the Ukrainian Minority in Poland, 1922 – 1939]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 305 p. [in Polish]

Papierzyńska-Turek, M. (1979). Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922 – 1926 [The Ukrainian Issue in II Rzeczpospolita in 1922 – 1926]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 391 p. [in Polish]

Paruch, W. (1997). Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej: mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926 – 1939) [From the State Consolidation to the National Consolidation: the National Minorities in the Political Thought of the Piłsudski Camp (1926 – 1939)]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 424 p. [in Polish]

Piotrkiewicz, T. (1981). Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926 – 1930 [The Ukrainian Issue in Poland in Piłsudski concepts during 1926 – 1930]. Warszawa: Wydawnictwо Uniwersytetu Warszawskiego, 165 p. [in Polish]

Radomski, G. (2000). Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1926 [The National Democracy in the Face of the National Minorities Issue in II Rzeczpospolita during 1918 – 1926]. Toruń: Adam Marszałek, 170 p. [in Polish]

Stoczewska, B. (2013). Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej. Od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej [Ukraine and the Ukrainians in the Polish Political Thought. From the End of the XIXth Century until the Outbreak of World War II]. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 391 p. [in Polish]

Torzecki, R. (1989). Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923 – 1929 [The Ukrainian Issue in Poland during 1923 – 1929]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 468 p. [in Polish]

Torzecki, R. (1998). Na temat historiografii stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918 – 1956 [On the Historiography of the Polish-Ukrainian Relations, during 1918 – 1956]. Dzieje Najnowsze, 3, 103–111. [in Polish]

Tymieniecka, A. (1969). Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924 – 1928 [The Polish Socialist Party Policy during 1924 – 1928]. Warszawa: Książka i Wiedza, 344 p. [in Polish]

Wapiński, R. (1974). Endecja wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej [The National Democratic Party on the Ukrainian and Belarusian Issues]. Słowianie w dziejach Europy (pp. 301–308). Poznań: Wydawnictwо Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. [in Polish]

Wasilewski, L. (1934). Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe [The Ukrainian Issue as an International Issue]. Warszawa: [s.n.], 146 p. [in Polish]

Wójcik, A. (1992). Myśl polityczna Stanisława Augusta Thugutta (1873 – 1941) [Stanisław’s August Thugutt Political Thought (1873 – 1941)]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 335 p. [in Polish]

Wójcik, А. (2004). Stan badań nad polską myślą polityczną w latach 1864 – 1939 [The State of the Research on the Polish Political Thought during 1864 – 1939]. Polityka i Społeczeństwo,1, 81–103. [in Polish]

Wysocki, R. (2008). Akceptacja czy negacja? Kwestia ukraińska w poglądach Romana Dmowskiego [Acceptance or Negation? The Ukrainian Issue in the Views of Roman Dmowski]. Roman Dmowski i jego współpracownicy / Pod red. M. Białokura, M. Patelskiego i A. Szczepaniaka. (pp. 425–445). Opole: Adam Marszałek. [in Polish]

Wysocki, R. (2014). W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze [In the Integral Nationalism Circle. Dmytro Doncow’s Active Nationalism against the Background of Roman Dmowski’s Modern Thoughts. A Comparative Study]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 543 p. [in Polish]

Downloads

Issue

Section

Articles