DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.12.177558

TERRITORIAL, ADMINISTRATIVE SPACE OF DROHOBYCHYNA IN THE 40-ies – 50-ies of the XXth CENTURY

Ruslana POPP, Roman MELNYK

Анотація


 Summary. The purpose of the research – to trace the establishment and changes in the administrative and territorial structure of Drohobychyna in the 1940-ies and 1950-ies, when the Soviet system was established, restored and approved in the region; to determine the factors and the consequences of the territorial transformations. The methodology of the research is based on the principles of historicism, systematicity, scientificity, verification, the author's objectivity, a moderate narrative constructivism, as well as the use of the general scientific (analysis, synthesis, generalization) and the special historical (historicalgenetic, historicaltypological, historicalsystemic) methods .The scientific novelty – for the first time a comprehensive study of the transformation of the administrative, territorial space of Drohobych region in the Soviet time has been investigated. It has been illustrated that the administrative, territorial space of Drohobych region was a manifestation of the socio-political systems that were established in the region. The decisive factor was the status of the Western Ukrainian lands. The entry of Drohobychyna into the UkrSSR and the USSR caused the change in the administrative, territorial structure, which wasthe Second Commonwealth and the establishment of the Soviet model. Conclusions. The administrative-territorial space of Drohobych region was the manifestation of the socio-political systems that were established in the region. The defining status of the Ukrainian lands was decisive. The entry of Drohobych region into the UkrSSR and the USSR led to the change in the administrativeterritorial structure of the region, which was during the Second Commonwealth and the establishment of the Soviet model. The administrativeterritorial transformations began in 1939–1941, when the first Sovietyzation of the region took place, and continued during the postwar years. The region lost some of its historic territory, and the local population was subject to a forced resettlement t. The local traditions, aspirations and hopes of the people were not taken into account, which not only changed the face of the border area but also caused the numerous human tragedies. The next transformations coincide with the era of M. Khrushchov's reforms. The consolidation of the individual administrative units, which lacked the sufficient scientific justification, led to the elimination of some districts initially and later of Drohobych region itself. Soviet Drohobych region became thepart of Lviv region.


Ключові слова


Drohobychyna, region, district, administrative, territorial structure, resettlement, the Soviet system

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vermenych, Ya. V. (2001). Istorychna rehionalistyka v Ukraini: Sproba kontseptualnoho analizu [Historical regionalism in Ukraine: An attempt at aconceptual analysis]. Kyiv. In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 231 p. [in Ukrainian].

Vermenych, Ya. V., & Androshchuk O. V. (2014). Zminy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy XX – XXI st. [Changes in the administrative and territorial structure of Ukraine in the XXth – XXIth centuries]. Kyiv. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 182 p. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State archive of Lviv region – SALR].

Ilnytskyi, V. (2015). Radianski karalno-represyvni orhany: osoblyvosti formuvannia v Karpatskomu Krai [The Soviet punitive and repressive bodies: peculiarities of formation in the Carpathian region]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 13, 21–45. [in Ukrainian].

Kyslyi, V. (2009). Statystyka pereselensko-deportatsiinykh protsesiv v ukrainskomu seredovyshchi Kholmshchyny, Nadsiannia i Lemkivshchyny: shliakh do radianskoi Ukrainy (1944 – 1951 rr.) [Statistics of migration and deportation processes in the Ukrainian environment of the Kholmshchyna, Nadsyannya and Lemkivschyna: the way to Soviet Ukraine (1944 – 1951)]. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv, Kyiv, Vol. 17, 379–395. [in Ukrainian].

Kozlovskyi, I. (1998). Vstanovlennia ukrainsko-polskoho kordonu. 1941 – 1951 rr. [Establishment of the Ukrainian-Polish border. 1941 – 1951]. Lviv, 220 p. [in Ukrainian].

Lysak, V. F. (2009). Zminy silskoi poselenskoi struktury v povsiakdennomu zhytti ukrainskykh selian u 1950–1960 roky [Changes in the village settlement structure in the everyday life of Ukrainian peasants in 1950 – 1960]. Hileia: Zbirnyk naukovykh prats, 18, 82–89. [in Ukrainian].

Melnyk, R. S. (2010). Systema administratyvnoho prava u naukovykh pratsiakh M. P. Karadzhe-Iskrova [The system of administrative law in the M.P. Karadzhe-Iskrov scientific works]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Yurydychni nauky, 82, 103–106. [in Ukrainian].

Narysy z istorii Drohobycha, (2009). Narysy z istorii Drohobycha (vid naidavnishykh chasiv do pochatku XXI st.) [Essays on the history of Drohobych (from ancient times to the beginning of the 21st century)]. Drohobych. Kolo, 320 p. [in Ukrainian].

Narodne hospodarstvo Drohobytskoi oblasti, (1956). Narodne hospodarstvo Drohobytskoi oblasti. Statystychnyi zbirnyk [National economy of Drohobych region. Statistical collection]. Drohobych: Drohobytske oblasne vydavnytstvo, 114 s. [in Ukrainian].

Nimetsko-radianskyi dohovir pro druzhbu i kordon mizh SRSR i Nimechchynoiu [The German-Soviet Treaty of Friendship and the Border between the USSR and Germany]. URL: https://zbruc.eu/node/27538 [in Ukrainian].

Novi oblasti URSR [New regions of the USSR]. URL: https://zbruc.eu/node/30251 [in Ukrainian].

Popp, R. (2005). Poliaky, ukraintsi, bilorusy, lytovtsi u mizhvoiennii Polshchi (1921 – 1939) [The Poles, theUkrainians, theBelorussians, the Lithuanians in interwar Poland (1921 – 1939)]. Materialy mizhnar. nauk. konf., Drohobych, 29 zhovtnia 2004 r. (pp. 174–179). Drohobych: Kolo. [in Ukrainian].

Pron, T. (2009). Radiansko-polskyi obmin diliankamy terytorii 1951 r. u perekazakh boikiv stepu Ukrainy [Soviet-Polish exchange of sections of territories in 1951 in legends of boiky of the steppe of Ukraine]. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv. Kyiv, Vol. 19 (2), 264–273. [in Ukrainian].

Reiestr naselenykh punktiv Lvivshchyny, (2003). Reiestr naselenykh punktiv Lvivshchyny : za dovidnykamy 1946 ta 1972 rr. [Register of settlements in Lviv region: by reference books of 1946 and 1972]. Comp. M. Horbal. Lviv. Afisha, 152 p. [in Ukrainian].

Serhiichuk, V. (2001). Zmina kordoniv URSR v 1939 – 1940 rokakh [Change of the borders of the USSR 1939 – 1940]. 1939 rik v istorychnii doli Ukrainy i ukraintsiv. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 2324 veresnia 1999 r. (pp. 147–151). Lviv. [in Ukrainian].

Soroka, Yu. (2011). Demarkatsiia ukrainsko-polskoho kordonu u 1946 – 1948 rokakh [Demarcation of the Ukrainian-Polish border in 1946 – 1948]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 35, 4–8. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady SRSR vid 4 hrudnia 1939 «Pro utvorennia Volynskoi, Drohobytskoi, Lvivskoi, Rovenskoi, Stanislavskoi i Tarnopolskoi oblastei v skladi Ukrainskoi RSR» [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of December 4, 1939 «On the formation of Volyn, Drohobych, Lviv, Rivne, Stanislav and Tarnopol regions within the Ukrainian SSR»]. URL: https://uk.wikisource.org/wiki/ [in Ukrainian].

Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady UPCP Pro zberezhennia istorychnykh naimenuvan ta utochnennia i vporiadkuvannia isnuiuchykh nazv silskykh Rad i naselenykh punktiv Drohobytskoi oblasti [Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the UPP On preservation of the historical names and clarification and ordering of the existing names of village councils and settlements of Drohobych region]. URL: https://uk.wikisource.org/wik [in Ukrainian].

Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady UPCP Pro zberezhennia istorychnykh naimenuvan ta utochnennia i vporiadkuvannia isnuiuchykh nazv silskykh Rad i naselenykh punktiv Drohobytskoi oblasti [Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the UPP On the preservation of the historical names and clarification and ordering of the existing names of village councils and settlements of Drohobych region]. URL: https://uk.wikisource.org/wik [in Ukrainian].

Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady URSR № 55/20 vid 21 travnia 1959 «Pro likvidatsiiu Drohobytskoi oblasti» [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR No. 55/20 of May 21, 1959 «On the liquidation of Drohobych region»]. URL: https://uk.wikisource.org/ [in Ukrainian].

Ukaz Prezydii VR URSR vid 21.01.1959 «Pro likvidatsiiu Dublianskoho, Zhuravnivskoho, Krukenytskoho, Novostrilyshchanskoho i Strilkivskoho …» [Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR of 21.01.1959 «On the liquidation of the Dublianskyi, Zhuravnivskyi, Krukenytskyi, Novostrilyshchanskyi and Strilkivyskyi ...»]. URL: https://uk.wikisource.org/wiki/ [in Ukrainian].

Ukrainska RSR. Administratyvno-terytorialnyi podil na 1 veresnia 1946 roku, (1947). Ukrainska RSR. Administratyvno-terytorialnyi podil na 1 veresnia 1946 roku [The Ukrainian SSR. Administrativeterritorial division on September 1, 1946.Українська РСР]. Kyiv, Ukrainske vydavnytstvo politychnoi literatury. 1063 p. [in Ukrainian].

Tsei den u novitnii istorii... [This day in the latest history...]. URL: http://history.org.ua/uk/chronology/2114 [in Ukrainian].

Chekistske dosie okupovanoi Ukrainy, (2014). Chekistske dosie okupovanoi Ukrainy [The Chekist file of occupied Ukraine]. Comp.: R. Krutsyk, S. Zhovtyi. Vol. 1. Kyiv: Vyd-vo Presa Ukrainy. 1048 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)