DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.12.177541

POLISH «GREAT EMIGRATION» OF 1831 – 1870: TRANSFORMATION OF IDEOLOGICALANDOUTLOOK FOUNDATIONS OF LIBERATION MOVEMENT

Inna DEMUZ, Ludmyla PETRYHYN

Анотація


Abstract. The purpose of the article is the attempt to study the influence of the «great emigration» of 1831 – 1870 on the transformation processes of the main ideological and outlook foundations and the organizational forms of the Polish national liberation movement, as well as to outline the key social and socio-political circumstances of the Polish emigrant environment life in Western Europe. The research methodology is based on the principles of historicism, systematicity, scientificity, verification, an authoritative objectivity, a moderate narrative constructivism, an anthropological approach, as well as special historical (historical-genetic, historical-typological, historical-systemic) methods. The scientific novelty is that for the first time in the Ukrainian historical science the transformation process of the main ideological and philosophical foundations of the liberation movement of the «great Polish emigration» period of 1831 – 1870 has been substantiated. Conclusions. For almost four decades, Polish «great emigration» had undergone an internal transformation; its social and political programmes have evolved; its main problem was the struggle for the national liberation and democratic social change.The analysis of the historical and political aspects of the Polish «great emigration» emergence in 1831 – 1870 and the peculiarities of its justification for the Poles' desire to struggle for a national freedom, a public liberation, the aspiration for independence, lead to the conclusion that the Polish «great emigration» contributed to the spread of a national liberationdemocratic ideas.


Ключові слова


Polish «great emigration», emigrant groups, national freedom, social liberation, aspiration for independence

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brzoza, С., & Sowa, A. L. (2009). Historia Polski 1918 – 1945 [Polish history 1918 – 1945]. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 754 p. [in Polish].

Davies, N. (1998). Boże igrzysko: Historia Polski [God's Playground: A History of Poland]. (in 2 vol.). Vol. 2. Kraków: Znak Horyzont, 828 p. [in Polish].

Dilongova, G. (2007). Istoriia Polshchi 1795 – 1990 [History of Poland 1795 – 1990]. Per. from the floor M. Kirsenko. Kyiv: Publishing House Kyiv–Mohyla Academy, 239 p. [in Ukrainian].

Duch, K. (1914). Mała wojna i zbrojne powstanie [Small war and armed uprising]. Kraków: Nakład PSW, Związki Strzeleckie, 119 p. [in Polish].

Gąsiorowskiej, N. (ed.). (1953). Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe [Spring of Nations. Source texts and materials]. (pp. 55–56). Warszawa. [in Polish].

Heltman, W. (1866). Demokracja polska na emigracji [Polish democracy in exile]. Lipsk: Brockhaus, 155 p. [in Polish].

Kalembka, S. (1971). Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831 – 1862 [Great Emigration. Polish political emigration in the years 1831-1862]. Warszawa: Wiedza Powszechna, 476 p. [in Polish].

Kamieński, M. (1999). Henryk: Rosja i Europa – Polska: wstęp do badań nad Rosją i Moskalami [Henry: Russia and Europe – Poland: the introduction to research on Russia and Muscovites]. Warszawa: Czytelnik, 420 p. [in Polish].

Kieniewicz, S. (1997). Historia Polski 1795 – 1918 [History of Poland 17951918]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 616 p. [in Polish].

Kieniewicz, S., Zahorski, A., Zajewski, W. (1994). Trzy powstania narodowe: Kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe [Three national uprisings: Kościuszko, November and January]. Warszawa, 407 p. [in Polish].

Kołodziejczyk, E. (1912). Słowianofilstwo Emigracji Wielkiej (1830–1863) [Slavophilism of the Great Emigration (1830 – 1863)]. Świat Słowiański, 5. 325–326. [in Polish].

Lama, S. (red.). (1932). Encyklopedia powszechna [Universal encyclopedia]. (in 2 vol.) Vol. 1. Warszawa: Oprać, 1254 p. [in Polish].

Lelewel, J. (1855). Polska, dzieje i rzeczy [Poland, history and things]. (in 3 vol.). Vol. 3. Poznań: Nakład J.K. Żupańskiego, 327 p. [in Polish].

Łojek, J. (1986). Szanse powstania listopadowego: Rozważania historyczne [The chances of the November Uprising: Historical considerations]. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 146 p. [in Polish].

Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. (1836). Warszawa: Polskie Towarzystwo Nakładowe. URL: https://pl.wikisource. org/wiki/Manifest_Towarzystwa_Demokratycznego_Polskiego_(1836). [in Polish].

Modelski, T. E. (odpowiedzialny redaktor). (1937). Kwartalnik Historyczny. R. 51. 375–376. [in Polish].

Pilch, A. (1984). Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych XVIII – XX wiek [Emigration from Polish lands in modern and modern times. 18th - 20th century]. Warszawa: PWN, 537 p. [in Polish].

Pogodin, A., Kutsheba, S., Shumov, S., Andreev, A. (2002). Istoriya Polshi. Istoriya gosudarstvennogo i obshchestvennogo stroya Polshi. Polskaya khronika [History of Poland. History of the state and social system of Poland. Polish chronicle]. Moscow: Monolith – Eurolints – Tradition, 308 p. [in Russian].

Tarczyński, M., Skarbek, J., Kocój, H., Łepkowski, T., Zajewski, W. & Bortnowski, W. (1990). Powstanie Listopadowe 1830 – 1831: Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania [November Uprising 1830 - 1831: Internal history, military, Europe towards the uprising]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 580 p. [in Polish].

Temkinowa, H. (1957). Lud Polski [Polish people]. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 266 p. [in Polish].

Towarzystwo Demokratyczne Polskie. (1838). Towarzystwo Demokratyczne Polskie [Polish Democratic Society]. Rozbiór kwestii polityczno-socjalnych. Poitiers, 34 p. [in Polish].

Wroński, A. (1993). Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie [November uprising in Volhynia, Podolia and Ukraine]. Warszawa: Neriton, 120 p. [in Polish].

Yelovitsky, A. (1933). Moi spohady 1804 – 1831 – 1838 rr. [My memories of 1804 – 1831 – 1838 rr.]. Published and explained by Adolf Ełowowiczky. Lviv, 348 p. [in Ukrainian].

Zhaivoronok, Y. (1984). Lystopadove povstannia. Emihratsiia z polskykh terytorii u suchasni ta novitni chasy / XVIII – XX st. [November uprising. Emigration from Polish territories in modern and modern times / XVIII – XX centuries]. Varshava: Derzhavnyi naukovyi vydavets, 238 p. [in Ukrainian].

Zashkilnyak, L. O. & Krykun, M. G. (2002). Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv [History of Poland: From ancient times to the present day]. Lviv: Lviv National Ivan Franko University, 752 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)