DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170711

THE ROLE OF THE SOVIET PRESS IN CULTURAL-IDEOLOGICAL PROCESSES IN THE UKRAINIAN SSR (1945 – 1953)

Valerii KONONENKO, Oleh MELNYCHUK

Анотація


The purpose of the study. In the article the role of the Soviet press in cultural-ideological processes in the USSR and the Ukrainian SSR in the post-Stalinist totalitarian regime has been analyzed. The authors characterize the materials of the All-Union, Republican, local Soviet press of 1945 – 1953, they investigate the forms and methods of press influence on cultural-ideological processes and socio-political atmosphere in the Ukrainian SSR. The methodology of the article is based on the use of general scientific methods of cognition of the object of research, with observing the principles of originality, objectivity, comprehensiveness, and historicism. The scientific novelty of the work is that using the methods of studying the contents of materials and the consequences of their publication, the authors analyse the influence of materials of the all-Union, central republican and local Soviet press on the deployment of repressions against representatives of science, literature, culture and art. They also research the influence of the press on the behaviour of both party-state bodies and ordinary citizens, and its role in shaping the general socio-political atmosphere in society. Conclusions. The Soviet press in the post-war period has become the main instrument for promoting repression among the cultural and scientific workers. The printed periodicals of the Ukrainian SSR completely copied the technologies and techniques of the central newspapers and magazines. It imitated the all-union press both in the form of presentation of materials, and in its content. With the help of materials from the central all-union and the republican party newspapers and magazines, the start of the ideological campaigns were announced. The publication of the main legal acts aimed at the cultural and ideological sphere determined the official line of the party, and various printed materials of the newspapers and magazines formed the appropriate socio-political atmosphere, adjusted the behaviour of citizens and authorities at all levels

Ключові слова


press, role, Ukrainian SSR, cultural-ideological processes, zhdanovshchina.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kahanov, Yu. (2011). Natsionalna identychnist i radianska ideolohiia: problemy teoretychnoi kontseptualizatsii [National identity and Soviet ideology: The problems of theoretical conceptualization]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, XXXI, 35–41. [in Ukrainian].

Kahanov, Yu. (2014). Radianska presa i konstruiuvannia masovoi suspilnoi svidomosti [Soviet press and the construction of mass social consciousness]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, XXXVIII, 213–225. [in Ukrainian].

Koliastruk, O. (2003). Presa USRR v konteksti polityky ukrainizatsii (20–30‑ti roky XX st.): avtoref. dys ... kand. ist. nauk: 07.00.01 [Press of the Ukrainian SSR in the context of the policy of Ukrainization (20–30 years of the XXth century): the dissertation author’s abstract of the candidate of historical sciences]. Kyiv: B.v, 20 p. [in Ukrainian].

Kolisnyk, Yu. (2006). Dezinformatsiina funktsiia presy URSR (mizhnarodnyi aspekt) [Disinformation function of the press of the Ukrainian SSR (international aspect)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia zhurnalistyky, 28, 225–238. [in Ukrainian].

Kopytsia, D. (1946a). Proty natsionalistychnykh tendentsii v literaturoznavstvi [Against nationalist tendencies in literary criticism]. Radianska Ukraina, 20 lypnia, 3. [in Ukrainian].

Kopytsia, D. (1946b). Proty natsionalistychnykh tendentsii v literaturoznavstvi (prodovzhennia) [Against nationalist tendencies in literary criticism]. Radianska Ukraina, 21 lypnia, 3. [in Ukrainian].

Kovalov, S. (1946). Vypravyty pomylky v osvitlenni deiakykh pytan istorii Ukrainy [Fix errors in covering some issues of Ukrainian history]. Radianska Ukraina. 24 lypnia, 3. [in Ukrainian].

Le, I., Stebun, I. (1946). Pro deiaki khyby v suchasnomu ukrainskomu literaturoznavstvi [About some flaws in modern Ukrainian literary criticism]. Literaturna hazeta, 4 lypnia, 3–4. [in Ukrainian].

Masenko, L. (2017). Mova radianskoho totalitaryzmu [The language of Soviet totalitarianism]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo KLIO», 240 p. [in Ukrainian].

Merinov, V. Yu. (2015). Sovetskaya zhurnalistika 30‑kh nachala 50‑kh godov kak iskusstvo sotsrealizma. Polozhitelnyy geroy [Soviet journalism of the 30s and 50s as the art of socialist realism. Positive hero]. Nauchnyy rezultat. Seriya: sotsialnyye i gummanitarnyye issledovaniya. 3. 56–66. DOI: 10.18413/2408-932Х-2015-1-3-55-66. [in Russian].

Peredova stattia. (1946a). Na zborakh partorhanizatsii SPU [At the meeting of the party organization of the SPU]. Literaturna hazeta, 11 lypnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946b). Na zborakh pysmennykiv m. Kyieva [At a meeting of writers of Kiev]. Radianska Ukraina. 5 veresnia. 3. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946c). Nepravylnoe vystuplenye hazety «Radianska Ukraina» [The wrong speech newspaper «Radianska Ukraina»]. Pravda, 29 serpnia, 3. [in Russian].

Peredova stattia. (1946d). O poshlyih pisaniyah odnogo zhurnala [About vulgar writings of one journal]. Pravda, 24 serpnya, 1. [in Russian].

Peredova stattia. (1946e). Pidnesty pylnist proty vyiaviv burzhuazno-natsionalistychnoi ideolohii [Raise alertness against the manifestations of bourgeois-nationalist ideology]. Literaturna hazeta, 25 lypnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946f). Plenum TsK KP(b) Ukrainy [Plenum of the Central Committee of the CP(b) of Ukraine]. Pravda, 13 lypnia, 2. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946g). Pro literaturnu krytyku [About literary criticism]. Radianska Ukraina, 9 lypnia, 2. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946h). Pro perekruchennia ta pomylky u vysvitlenni istorii ukrainskoi literatury v «Narysi istorii ukrainskoi literatury». Z postanovy TsK KP(b)U vid 24 serpnia 1946 r. [Distortion and mistakes in covering the history of Ukrainian Literature in «The Essay on the History of Ukrainian Literature». From the ruling of the Central Committee of the CP (b) U from August 24, 1946]. Radianska Ukraina, 1 veresnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946i). Uluchshit podbor, rasstanovku i vospitanie kadrov (Na plenume TsK KP(b) Ukrainyi) [Improve selection, placement and training of cadres (At the plenum of the Central Committee of the CP(b) of Ukraine)]. Pravda, 23 serpnya, 2. [in Russian].

Peredova stattia. (1946j). Vidpovidalne znachennia ideolohichnoi roboty v masakh [The responsible sense of ideological work in the masses]. Radianska Ukraina, 2 lypnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946k). Vyshche riven ideolohichnoi roboty [Raise the level of ideological work above]. Radianska Ukraina, 5 lypnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946l). Za vysoku ideinist radianskoi literatury [For the high ideology of Soviet literature]. Radianska Ukraina, 27 serpnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1946m). Znachennia ideolohichnoi roboty v suchasnykh umovakh [The significance of ideological work in modern conditions]. Radianska Ukraina, 8 chervnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1949). Literaturna krytyka v «Literaturnij gazeti» [Literary criticism in «Literaturnij gazeti»]. Radyanska Ukrayina, 9 zhovtnya, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1953a). Arest hruppy vrachei-vredytelei [Arrest of a group of pest doctors]. Pravda, 13 sichnia, 1. [in Russian].

Peredova stattia. (1953b). Pidli shpyhuny i vbyvtsi pid maskoiu profesoriv-likariv [Vile spies and killers under the guise of professors-doctors]. Radianska Ukraina, 14 sichnia, 1. [in Ukrainian].

Peredova stattia. (1953c). Podlyye shpiony i ubiytsy pod maskoy professorov-vrachey [Mean spies and murderers under the guise of professors, doctors]. Pravda, 13 sichnia, 1. [in Russian].

Peredova stattia. (1953d). Shpionyi-ubiytsyi pod lichinoy vrachey [Spy killers under the guise of doctors]. Izvestiya, 13 sIchnya, 1. [in Russian].

Peredova stattia. (1953e). Sionistska ahentura amerykanskoi rozvidky [Zionist agents of American Intelligence]. Vinnytska pravda, 1953, 7 liutoho, 2. [in Ukrainian].

Petrovskyi, M. (1946). Do kintsia vykryty natsionalistychni perekruchennia istorii Ukrainy (pro antynaukovu teoriiu M. Hrushevskoho ta yoho shkoly) [Until the end, to expose nationalist distortions in the history of Ukraine (on the anti-scientific theory of M. Hrushevsky and his school)]. Radianska Ukraina, 24 lypnia, 4. [in Ukrainian].

Popp, R. (2018). Ideological-propaganda policy of the soviet system in the western region of Ukraine in 1944 – 1953 (according to the materials of Drohobych region) // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 8. 142–152. DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143357. [in English].

Postanova TsK VKP(b) za zvitom TsK KP(b) Ukrainy «Pro pidhotovku, pidbir ta rozpodil kerivnykh partiinykh i radianskykh kadriv v ukrainskii partiinii orhanizatsii». (2009). [Resolution of the Central Committee of the CPSU (b) on the report of the Central Committee of the CPU (b) of Ukraine «On the preparation, selection and distribution of leading party and Soviet personnel in the Ukrainian party organization»]. Istoriia derzhavnoi sluzhby v Ukraini. Kyiv: Nika-Tsentr, t. 5, knyha 1. 1914 – 1991, 824 p. [in Ukrainian].

Shulzhenko, S. (2011). Rozroblennia fondu Derzhavnoho arkhivu druku (periodychnykh vydan 1947 – 1949 rokiv) ta stvorennia elektronnykh resursiv retrospektyvnoi bibliohrafii [Development of the State Archive Archive (periodicals 1947–1949) and the creation of electronic resources of the retrospective bibliography]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 10, 1–3. [in Ukrainian].

Siruk, N. (2016). Postanovy TsK KP(b)U – dokumenty vyvchennia ideolohichnykh kampanii v Ukraini (druha polovyna 40‑kh – pochatok 50‑kh rokiv ХХ st.) [The decrees of the Central Committee of the CP(b) U – documents for the study of ideological campaigns in Ukraine (the second half of the 40’s and the early 50’s of the twentieth century)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, 2(3), 158–162. [in Ukrainian].

Vinichenko, I. V. (2017). Istoricheskiye praktiki transformatsii zhenskogo obraza v sovetskom obshchestve [Historical practices of transformation of a female image in Soviet society] Sovremennyye issledovaniya sotsialnykh problem, tom 9, vol. 3, 162–177. DOI: 10.12731/2077-1770-2017-3-162-177. [in Russian].

Yeremieieva, K. (2018). Byty satyroiu: zhurnal «Perets» v sotsiokulturnomu seredovyshchi Radianskoi Ukrainy [To beat satire: the magazine «Perec» in the socio-cultural environment of Soviet Ukraine]. Kharkiv: Rarytety Ukrainy, 200 p. [in Ukrainian].

Zhorovskyi, S. (1946). Deiaki mirkuvannia pro suspilni nauky na Ukraini [Some thoughts about social science in Ukraine]. Radianska Ukraina, 19 lypnia, 4. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)