DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.11.170697

CULT OF ST. IOAN NEPOMUTSKYI IN UKRAINE IN EARLY MODERN ERA (HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL ASPECTS)

Vira HUPALO

Анотація


The aim of the research. Among the total of the stored medallions, three of them are united by the same iconography. The article deals with the peculiarities of the images, their ideological load, and the influence of the religious cults on the development of the funeral culture. The methodology of the research is based on the principles of historicism, the systemicity, the scientism, the verification, the authors objectivity, as well as on the use of the general scientific (analysis, synthesis, generalization) and the special-historical (historical-genetic, historical-typological, historical-systematic) methods. The scientific novelty consists in the following: for the first time, on the basis of the rare finds of the religious medallions from the burials of the XVIIIth century, the poorly studied aspects of the funeral culture as the manifestation of the religious tendencies in the social life of the eastern outskirts of Rich Pospolyta (Rzecz Pospolita (Polska) in Polish)) during a new era have been analyzed. Conclusions. The manufacture of the religious medallions with the image of St. I. Nepomutskyi is associated with the spread of the saint’s cult in the XVIIth XVIIIth centuries in the whole of Europe. The monastic orders: the Jesuits, the Dominicans and the Franciscans were in the active propaganda of the cult. The devotional things, dedicated to St. I. Nepomutskyi, have not yet been the subject of a separate study. Their presence in the burial places, the location and a small amount in the collections of the funeral equipment, indicates the connection of the buried persons with the fraternal communities of St. I. Nepomutskyi. The ideological content, embodied in the cult of this holy martyr, enriched the funeral culture of the Baroque era with the new spiritual trends.


Ключові слова


Dubno, Bernardine cathedral, crypt, burial, religious medallion, religious cult, Ioan Nepomutskyi.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Adamek, T. (1982). Św. Jan Nepomucen i jego relikwiarz na Jasnej Górze [St. Jan Nepomucen and his reliquary in Jasna Góra]. Studia Claromontana – Claromontana studies, 3, 371–380 [in Polish].

Aleksandrowicz, T. (2017). Medalik św. Jana Nepomucena z wykopalisk w Starogardzie Gdańskim [Medal of Saint Jan of Nepomuk from the excavations in Starogard Gdański]. URL: http://www.wkregusakrum.blogspot.com/.../artykul-o-medaliku-sw-jana-nepomucena [in Polish].

Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie. rkps RGP-b-3. Oblata zapisu JMCi Paniey Barbary Jaykowskiey w Grodzie Łuckim Die 12 Januarij 1656. 339 p. [in Polish].

Beranová, M. (1989). Kovové vínky pražských divek ze 17. a první poloviny 18. století. Archaeologica Pragensia, 10, 269–280 [in Czech].

Chudzińska, B. (1998). Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu [Devotional articles from a modern burial ground in the village of Maniowy in the Podhale region]. Kraków, 178 p. [in Polish].

Furmanek, M. & Michnik, M. (2004). Dewocjonalia z cmentarza przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach [Devotional articles from the cemetery at the church of All Saints in Gliwice]. Rocznik Muzeum w Gliwicach - Yearly of the Museum in Gliwice, 19, 399–420 [in Polish].

Hochleiter, J. (2009). Św. Jan Niepomucen jako katolicki bohater kultowy [St. Jan Niepomucen as a Catholic cult hero]. Studia Ełckie – Ełckie Studies, 11, 122–136 [in Polish].

Hupalo, V. (2005). Do problemy doslidzhennia kryptovykh pokhovan’ [To the problem of study of cryptic burials]. Arkheologichni doslidzhennia lvivskoho Universytetu Archaeological research of Lviv University, 8, 388–399. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2006). Istoriia monastyria оо. Bernardyniv v Dubni na Volyni [History of the Monastery of Bernardine Fathers in Dubno, Volhynia]. Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce 1453 – 2003 – Five hundred and fifty years of presence Bernardine Fathers in Poland 1453 2003. (pod red. Wiesława F. Murawca, Damiana A. Muskusa). Kalwaria Zebrzydowska, 515–543. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2007 а). Doslidzhennia krypty 2 u bernardyns’komu kosteli v Dubni [Investigation of Crypt 2 in the Bernardine Church in Dubno]. Arkheologichni doslidzhennia lvivskoho Universytetu - Archaeological research of L’viv University, 10, 228–247. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2007). Doslidzhennia krypty 3 pid bernardyns’kym kostelom u Dubni [Investigation of crypt 3 under the Bernardine church in Dubno]. Materialy i doslidzhennia z arkheologii Prykarpattia i Volyni – Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 11, 315–336. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2008). Doslidzhennia krypty 4 u kolyshniomu bernardyns’komu kosteli v Dubni [Investigation of Crypt 4 in the former Bernardine Church in Dubno]. Materialy i doslidzhennia z arkheologii Prykarpattia i Volyni –Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 12, 324–341. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2010). Khrest-relikvarii «Khresna Doroha» XVII st. [Cross-reliquary «Holy Way» of the XVII century]. Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. (pod red. Sylwestra Czopka, Sławomira Kadrowa). Ressoviae, 445–449. [in Ukrainian].

Hupalo, V. (2016). Pokhoval’nyi obriad ta rytual’na atrybutyka u XVII-XVIII st. (za materialamy rozkopok u bernardync’komu kosteli v Dubno [ Funeral ceremony and ritual attributes in the XVII–XVIII centuries (on materials of excavations in the Bernardine church in Dubno). Materialy i doslidzhennia z arkheologii Prykarpattia i Volyni –Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 20, 209–219. [in Ukrainian].

Hupało, W. (2008). Relikwiarze z grobów nowożytnych z Dubna (Ukraina) [Reliquaries from modern graves from Dubno (Ukraine)]. Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich - Archeology of the modern period in the Polish Carpathians. (red. Jan Gancarski). Krosno, 441–451.

Hupało, W. (2015). Wyposażenie grobowe pochówków z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dubnie na Wołyniu na Ukrainie [The grave equipment of the burials from the church of The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Dubno, Volhynia in Ukraine]. Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej - Funeral culture of the Polish elite from the 16th to the 18th century on the territory of the Crown and the Grand Duchy of Lithuania. An attempt at interdisciplinary analysis. (pod. red. Anny Drążkowskiej). Toruń, 104–116.

Kantak, K. (1933). Bernardyni Polscy [Bernardyns Polish]. (in 2 v., Vol. 2). Lwów, 595 s.

Knapiński, R. (2002). Przedstawienia św. Jana Nepomucena w sztukach plastycznych jako przykład ikonografii hagiograficznej [Performances of Saint Jan Nepomucen in the visual arts as an example of hagiographic iconography]. Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Acta Universitatis Wratislaviensis - Imago narrat. Image as a message in European societies. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wratislaviens, 111–135 [in Polish].

Kołyszko, M. (2007). Aport w zaświaty. Dewocjonalia z nekropoli rodziny Wesslów w Pułtusku [Contribution to the afterlife. Devotional articles from the Wessl family necropolis in Pułtusk]. Pułtuskie osobliwości. Materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich – Pułtusk peculiarities. Materials issued in the year of the 750th anniversary of granting city rights, Warszawa, 65–111 [in Polish].

Kołyszko, M. (2013). Dewocjonalia z końca XVI XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski (stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie [Devotional articles from the late sixteenth to eighteenth centuries from archaeological research in Poland (state of preservation, identification, conservation issues]. Toruń, 318 p. [in Polish].

Kondraciuk, P. (2010). «Roztoczański patron». Kaplice i figury św. Jana Nepomucena w pejzażu kulturowym Roztocza [«Roztoczański patron». Chapels and statues of Saint Jan Nepomucen in the cultural landscape of Roztocze]. URL: http://www.muzeum-zamojskie.pl/wp-pdf/nepomucen.pdf [in Polish].

Kult i patronat Jana Nepomucena. Relikwie i bractwa (n.d.) [Cult and patronage of Jan Nepomucen. Relics and brotherhoods]. URL: http://www.nepomuki.pl./nepomuki/kult.html [in Polish].

Kuźmiak, K. (1997). Jan Nepomucen [Jan Nepomucen]. Encyklpedia Katolicka – The Catholic Encyclopedia, 7, 812–813 [in Polish].

Nepomuki kresów: Litwa, Ukraina, Ruś Biała, Inflanty (n.d.) [The Nepomuks of borderlands: Lithuania, Ukraine, Ruthenia, Livonia]. URL: http://www.nepomuki.pl/nepomuk/litwa.htm [n Polish].

Rewolińskі, T. (1887). Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnej Polski [Religious medals referring to the Catholic Church in all countries of old Poland]. Kraków, 126 p. [in Polish].

Samek, J. (1984). Polskie rzemiosło artystyczne: czasy nowożytne [Polish artistic craft: modern times]. Warszawa, 465 p. [in Polish].

Scheer I. Święty Jan Nepomucen [Saint Jan of Nepomuk]. Przydrożne Pomniki Przeszłości – Roadside Monuments of the Past. Świdnica, 6, 413. [in Polish].

Shevchenko, T. (2002). Domy Tovarystva Isusa, yikh fundatory i blahodiinyky na ukrainskykh zemliakh Rechi Pospolytoi: 1572 – 1647. [The houses of the Society of Jesus, their founders and benefactors on the Ukrainian lands of the Commonwealth: 1572 – 1647.] Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of the peoples of Europe, 13, 86–92 [in Ukrainian].

Sinkevych, N. (2009). Laudare Benedicere praedicare. Dominikanskyi orden na Volyni v kintsi XVI na pochatku XIX st. [Laudare Benedicere praedicare. Dominican Order in Volhyn in the late XVI – early nineteenth century]. Kyiv, 408 p. [in Ukrainian].

Warchałowski, W. (2003). Kult i ikonografia św. Jana Nepomucena w Łowiczu [Cult and iconography of Saint John of Nepomuk in Łowicz]. Mazowieckie Studia Humanistyczne – Mazovian Studies in the Humanities, 1–2, 153–166 [in Polish].

Zawada, M. (2014). Święty Jan Nepomucen: milczący kapłan [Saint John of Nepomuk: silent priest]. Bystra, 68 p. [in Polish].

Zieliński, P. (2011) Wykopaliska archeologiczne – kto leży w krypcie Czarlińskich? [Archaeological excavations – who lies in the Czarliński crypt?] URL: www.tczewska.pl/wiadomosci/446,wykopaliska-archeologiczne-kto-lezy w krypcie-Czarlinskich_file. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)