DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.10.159173

ANTON KRUSHELNYTSKYI’S PARTICIPATION IN THE ACTIVITY OF UKRAINIAN CIVIL INSTUTITIONS IN EASTERN HALYCHYNA (THE FIRST THIRD OF THE ХХTH СENTURY)

Ivan ZULYAK, Andriy KLISH

Анотація


The publication’s purpose: to reveal the participation of Anton Krushelnytskyi in the activities of Ukrainian public institutions in Eastern Halychyna during the analyzed period. The methodology of the research is based on the principles of historicism, a systematic approach, a scientific approach, a verifying approach, the author’s objectivity, a moderate narrative constructivism, as well as the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization) and special-historical (historical-genetic, historical-typological, historical-system) methods. One of the leading methods used by the authors was a biographical method that allowed to assess and determine the participation of A. Krushelnytskyi in the activities of the Ukrainian public institutions in Eastern Halychyna, during the first third of the XXth century. The scientific novelty is the following: for the first time in Ukrainian historiography, on the basis of the analysis of the previously unknown archival documents and materials, it has been determined that A. Krushelnytskyi was directly involved in both Ukrainian economic and cultural-educational societies, in particular as an active member of the «Prosvita»in the towns of Horodenka and Kolomyia, as the head of the society’s affiliate in the town of Rohatyn in the establishment of the readers-halls and libraries in the rural areas. Conclusions. The participation of A. Krushelnytskyi in the activities of Ukrainian public institutions in Eastern Halychyna during the analyzed period was a peculiar reflection of not only his outlook, but also an active living and civil position. A. Krushelnytskyi was an active member of «Prosvita» branch in Kolomyia, Horodenka, the head of the branch office of the company in Rohatyn, facilitated the establishment of reading rooms and libraries in the rural areas, and popularized Ukrainian academic works, published by the Main Department of the Institution. He gained authority among the literary and educational circles of Eastern Halychyna, societies and institutions.

Ключові слова


Eastern Halychyna, Anton Krushelnytskyi, Prosvita, branch, Ukrainian public institutions.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chahrak, N. (2001). Hromadsko-prosvitnytska diialnist A. Krushelnytskoho na Bukovyni (1912 – 1916) [Public-educational activity of A. Krushelnytsky in Bukovina (1912 – 1916)]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 127: Pedahohika ta psykholohiia, 181–184 [in Ukrainian].

Halushchynskyi, M. (1923). Vydavnycha diialnist «Prosvity» [Publishing activity «Prosvita»]. Dilo, 17 lypnia, 2. [in Ukrainian].

Halushchynskyi, M. (1924) Mandrivni biblioteky Tovarystva «Prosvita» [Traveling Libraries of «Prosvita» Society]. Narodnia Prosvita, 7, 103. [in Ukrainian].

Halushchynskyi, M. (1926). Novymy shliakhamy. Peredruk z «Lit.-Nauk. Visnyka», kn. 1, za 1926 r. [New ways. Reprint from «Lit.-Science Bulletin», book 1, 1926]. Lviv. 7 p. [in Ukrainian].

Halushchynskyi, M. (1927). Pozashkilna osvita (Narodyny, – Osvitni ustanovy, – Organizatsiini formy, – Meta.). Z 27 iliustratsiiamy [Out-of-school education (Families, – Educational institutions, – Orgional forms, – Purpose). With 27 illustrations]. Lviv, 718, 45 p. [in Ukrainian].

Katalog knyharni tovarystva «Prosvita» (1939). [Educational lecture: From the jubilee bypass of the branches of «Prosvita» in Kolomyia, 21.12.1908]. Lviv, 861. 4–35. [in Ukrainian].

Krushelnytskyi, A. (1909). Prosvitnii referat: Iz yuvileinoho obkhodu filii «Prosvity» v Kolomyi 21.12.1908 r. [Educational lecture: From the jubilee bypass of the branches of «Prosvita» in Kolomyia, 21.12.1908]. Kolomyia, 58 p. [in Ukrainian]

Krushelnytskyi, A. (1929). Revoliutsionerovy i Kameniarevy [A revolutionary and a bricklayer]. Novi shliakhy. 1929, 3, 85–96. [in Ukrainian].

Magalias, S. (1937). Spys skonfiskovanykh i zaboronenykh ukrainskykh knyzhok ta drukiv u Polshchi do 30. chervnia 1937 r. Poradnyk dlia bibliotek [A list of confiscated and forbidden Ukrainian books and prints in Poland until June 30, 1937. Advisor to libraries]. Lviv, 75 p. [in Ukrainian].

Romanenchuk, B. (1988). Literaturna Kolomyia [Literary Kolomyia]. Kolomyia y Kolomyishchyna. Zbirnyk spomyniv i stattei pro nedavnie mynule. Filadelfiia: Vydannia Komitetu Kolomyian, 197–226. [in Ukrainian].

Topilskiy, A. G. (2016). Rol «Prosvity» v formirovanii ukrainskogo natsionalnogo samosoznaniya v vostochnoy Galitsii (konets 60-kh gg. XIX – nachalo XX v.) [The role of «Prosvita» in the formation of Ukrainian national self-consciousness in Eastern Galicia (at the end of 60-s XIX – the beginning of XX century)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. Tambov, 21, 7–8 (159–160), 118–122. doi: 10.20310/1810-0201-2016-21-7/8(159/160)-118-122 [in Russian].

Trofymuk, S. (1968). Antin Krushelnytskyi – korespondent Ivana Franka [Antin Krushelnytsky – correspondent of Ivan Franko]. Zhovten, 9, 146–153 [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [CSHAUL – Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. [in Ukrainian].

Vydannia Tovarystva «Prosvita». Naideshevshi vydannia z polia vsikh tsaryn liudskoho znannia prystupnykh dlia kozhnoho ukraintsia (1924) [Publications of the Society «Prosvita». The cheapest publications from the field of all fields of human knowledge applicable to each Ukrainian]. Narodnii Iliustrovanyi Kaliendar Tovarystva «Prosvita» na zvychainyi rik 1925, Lviv, 101–104. [in Ukrainian].

Z zhyttia filii «Prosvity» (1913) [From the life of the branches of Prosvita]. Pysmo z «Prosvity», 4, 10–11. [in Ukrainian].

Zahalnyi Zbir Tovarystva «Prosvita» u Lvovi (1926) [The General Collection of the «Prosvita» Society in Lviv]. Narodnia Prosvita, 1–2, 4–39. [in Ukrainian].

Zuliak, I. S.(2005). Diialnist «Prosvity» u Zakhidnii Ukraini v mizhvoiennyi period (1919 – 1939) [Activities of «Prosvita» in Western Ukraine in the interwar period (1919 1939)]. Ternopil: «Volia», 946 p. [in Ukrainian].

Zuliak, M. (2012). Antin Krushelnytskyi i «Prosvita» [Antin Krushelnytsky and Prosvita]. Problemy ta perspektyvy nauk v umovakh hlobalizatsii: VIII Vseukrainska naukova konferentsiia (pp. 145–148). Ternopil. [in Ukrainian].

Zuliak, M. I. (2013). Antin Krushelnytskyi – populiaryzator tvorchosti Ivana Franka [Antin Krushelnytsky – popularizer of Ivan Franko's work]. Visimnadiatsiata Vseukrainska naukova konferentsiia molodykh istorykiv nauky, tekhniky i osvity ta spetsialistiv, prysviachena 150-richnomu yuvileiu V. I. Vernadskoho: Materialy konferentsii (pp. 117–120). Kyiv. [in Ukrainian].

Zvit z diialnosti tovarystva «Prosvita» za chas vid 25 hrudnia 1925 roku do 24 hrudnia 1926 roku. Diialnist poodynokykh filii (1926) [Report on the activities of the «Prosvita» Society for the period from December 25, 1925 to December 24, 1926. Activities of individual branches]. Narodnia Prosvita, 9–10, 233–247. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)