DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.147267

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ігор Підопригора

Анотація


Стаття присвячена вивченню історіографії інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

Вказано на певний інтерес вітчизняних науковців до історії створення Збройних Сил України, Військово-Морських Сил, становлення і розвитку структур виховної роботи та організації морально-психологічного забезпечення. Також предметом наукових пошуків став історичний досвід окремих складових морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Праці українських вчених за тематикою морально-психологічного забезпечення та виховної роботи в переважній більшості висвітлювали та деталізували ті концептуальні підходи, які вже були закладені в керівних документах. Вони відображали радянсько-російський досвід та мало торкалися питань інформаційно-пропагандистського забезпечення бойових дій.

Доведено, що в переважній більшості до вивчення інформаційно-пропагандистського забезпечення зверталися науковці вищих військових навчальних закладів, які готували фахівців відповідного напрямку, а наукові роботи виконувались переважно колективами авторів та використовувались в навчальних цілях.

Натомість історичний досвід організації інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України впродовж 1992 – 2014 років залишається недослідженим. Малодослідженими залишаються особливості організації інформаційної роботи під час анексії Криму Російською Федерацією у лютому – березні 2014 року.

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України впродовж 1992 – 2014 років накопичено значний досвід  організації інформаційно-пропагандистського забезпечення, який до цього часу не вивчався і не враховувався в сучасних умовах російсько-українського конфлікту. Питання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в зазначений період не набуло всебічного висвітлення в історичних дослідженнях.


Ключові слова


Військово-Морські Сили Збройних Сил України, інформаційна робота у військах, інформаційно-пропагандистське забезпечення, історіографія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abramov, 2005 – Abramov V. I. Dukhovnyy potentsial Zbroynykh Syl Ukrayiny: metodolohiya systemnoho vyvchennya i rehulyuvannya: dysertatsiya [Spiritual potential of the Armed Forces of Ukraine: methodology of systematic study and regulation. Dissertation]. Kyiv, 2005. 390 s. [in Ukrainian]

Ahayev, 2014 – Ahayev N. A. Formuvannya obrazu voroha u voyenno-politychnomu konflikti: monohrafiya. Kyiv, 2014. 164 s. [Formation of the enemy's image in a military-political conflict]. Monograph. Kyiv, 2014, 164 p. [in Ukrainian]

Ahayev ta in., 2015 – Ahayev N. A., Pishko I. O., Lozinska N. S. Teoriya ta praktyka informatsiyno-psykholohichnoho vplyvu na masovu svidomist: metodychnyy posibnyk. Kyiv, 2015. 168 s. [Theory and practice of informational and psychological influence on the mass consciousness]. Methodical manual. Kyiv, 2015, 168 p. [in Ukrainian]

Aleshchenko, 1999 – Aleshchenko V. I. Moralno-psykholohichne zabezpechennya zastosuvannya viysk (syl): stanovlennya ta suchasnist: navchalno-metodychnyy posibnyk [Moral psychological support of troops (forces): the formation and the present. Educational and methodical manual]. Kyiv, 1999. 56 s. [in Ukrainian]

Aleshchenko, 2000 – Aleshchenko V. I. Moralno-psykholohichne zabezpechennya zastosuvannya viysk (syl): istoriya ta suchasnist: navchalno-metodychnyy posibnyk [Moral psychological support of troops (forces): history and modernity]. Educational and methodical manual]. Kharkiv, 2000. 87 s. [in Ukrainian]

Baranivskyy, Krymets, 2014 – Aleshchenko V. I., Baranivskyy V. F., Krymets L. V. Aktualni pytannya ideolohiyi ta ideolohichnoyi roboty v ukrayinskomu viysku: monohrafiya [Topical issues of ideology and ideological work in the Ukrainian army. Monograph]. Kyiv, 2014. 282 s. [in Ukrainian]

Bezbakh, 2003 – Bezbakh V.H. Formuvannya vykhovnykh struktur u Zbroynykh Sylakh nezalezhnoyi Ukrayiny v 1991-1992 pp. [Formation of мoral-psychological support structures in the Armed Forces of independentUkrainein 1991 – 1992 pp.] // Analitychno-informatsiynyy zhurnal Skhid. 2003. № 4 (54). S. 86–89. [in Ukrainian]

Bezkorovaynyy, 2012 – Bezkorovaynyy V. Ukrayina v poshukakh svoho morskoho mentalitetu [Ukrainein search of its maritime mentality] // Voyenna istoriya. 2012. №2 (62). S. 19–29. [in Ukrainian]

Variy, 1996 – Variy M.Y. Moralno-psykholohichnyy stan viysk, yoho otsinka ta pidtrymka na vysokomu rivni: monohrafiya [Moral psychological state of troops, its assessment and high level support. Мonograph]. Lviv, 1996. 311 s. [in Ukrainian]

Variy, 1999 – Variy M.Y. Osnovy moralno-psykholohichnoho zabezpechennya viysk: naukovo-metodychnyy posibnyk [Fundamentals of moral and psychological support of troops. Scientific and methodical manual]. Lviv, 1999. 64 s.[in Ukrainian]

Vylko ta in., 2012 – Vylko V. M., Hrytsyuk V. M., Dykun V. H. ta in. Moralno-psykholohichne zabezpechennya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: pidruchnyk [Moral and psychological support in the Armed Forces of Ukraine. Textbook]. CH. I. Kyiv, 2012. 464 s. [in Ukrainian]

Hozuvatenko, 2010 – Hozuvatenko H.O. Analiz chynnykiv, shcho vplyvayut na moralno-psykholohichne zabezpechennya viyskovosluzhbovtsiv sluzhby za kontraktom Zbroynykh syl Ukrayiny u myrotvorchykh operatsiyakh [Analysis of the factors influencing the moral and psychological support of servicemen of the service under the contract of the Armed Forces of Ukraine in peacekeeping operations] // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Derzhava ta armiya. 2010. № 670. S. 188–194. [in Ukrainian]

Huzenko, 2013 – Huzenko I.M. Orhanizatsiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya myrotvorchoyi diyalʹnosti pidrozdiliv ZS Ukrayiny u Respublitsi Irak [Organization of information and propaganda support for peacekeeping operations of the Armed Forces of Ukraine in theRepublicofIraq] // Visnyk Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny. 2013. № 2 (33). S. 316–320. [in Ukrainian]

Danilov, 2000 – Danilov A. Ukrayinskyy flot: bilya dzherel vidrodzhennya [Ukrainian fleet: near sources of rebirth]. Kyiv, 2000. 600 s. [in Ukrainian]

Zozulya, 2017 – Zozulya O. S. Modeli ta metody otsinky efektyvnosti informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya: teoretychnyy aspekt [Models and methods of assessing the effectiveness of information and propaganda support: the theoretical aspect] // Naukovyy chasopys Akademiyi natsionalnoyi bezpeky. 2017. № 3–4 (15–16). S. 88–101. [in Ukrainian]

Zon ta in., 2007 – Zon V. V., Kubitskyy S. O., Slonimskyy V. H. ta in.Orhanizatsiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny: nachalnyy posibnyk [Organization of information and propaganda support for the personnel of the Armed Forces of Ukraine. Educational manual]. Kyiv, 2007. 225 s. [in Ukrainian]

Instruktsiya, 2017 – Instruktsiya z orhanizatsiyi informatsiyno-propahandyst·skoho zabezpechennya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny, zatverdzhena nakazom Heneralnoho shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 04 sichnya 2017 № 4 [Instruction on the organization of information and propaganda support in the Armed Forces of Ukraine]. Тhe order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. January 4, 2017, Nr. 4. [in Ukrainian]

Kobzar ta in., 2010 –Kobzar A.O., Kopanytsya O.V., Hrytsyuk V.M. ta in. Vykhovna robota u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: pidruchnyk [Мoral and psychological work in the Armed Forces of Ukraine. Тextbook]. Kyiv, 2010. 450 s. [in Ukrainian]

Kobzar, 2012 – Kobzar A.O., Herasymenko M.V., Kostenko YU.I. ta in. Stanovlennya ta rozvytok struktur vykhovnoyi roboty v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: monohrafiya [Formation and development of structures of moral and psychological work in the Armed Forces of Ukraine. Мonograph]. Kyiv, 2012. 161s. [in Ukrainian]

Korolov, 2006 – Korolov S.S. Sotsialnyy zakhyst viyskovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl Ukrayiny (1991 – 2005 rr.): istorychnyy aspekt: dysertatsiya [Social protection of servicemen of the Armed Forces of Ukraine (1991 – 2005): historical aspect. Dissertation]. Kyiv, 2006. 208 s. [in Ukrainian]

Lytvynovskyy ta in., 2003 – Lytvynovskyy YE.YU., Musiyenko O.I., Petrovych V.I. Orhanizatsiya informatsiyno-propahandyst·skoho zabezpechennya osobovoho skladu: navchalnyy posibnyk [Organization of information and propaganda support for personnel]. Мanual.Ch.2. Kyiv, 2003. 192 s. [in Ukrainian].

Malyuha, 2002 – Malyuha V.M. Osoblyvosti informatsiyno-komunikatyvnykh protsesiv u viyskovykh kolektyvakh: navchalnyy posibnyk [Features of information and communication processes in military collectives. Мanual]. Kyiv, 2002. [in Ukrainian]

Malyuha, Khodanovych, 2003 – Malyuha V.M., Khodanovych O.L. Osnovy informatsiyi ta informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya [Fundamentals of information and propaganda support]. Kyiv, 2003. [in Ukrainian]

Mamchak, 2013a – Mamchak M. Chornomorskyy flot. Kursom do Ukrayiny [Black Sea Fleet. Course toUkraine].Sevastopol, 2013. 608 s. [in Ukrainian]

Mamchak, 2013b – Mamchak M. Viyskovo-morske budivnytstvo v Ukrayini u XX st.: zbirnyk dokumentiv [Naval construction inUkrainein the 20th century. Сollection of documents].Sevastopol, 2013. 316 s. [in Ukrainian]

Mulyava, 1992 – Mulyava B.C. Lyudyna v indyvidi. Sotsialno-psykholohichna sluzhba ne partpolitorhan [Man in the individual. Social-psychological service is not a partner of the party] // Narodna armiya. 1992. 25 lystopada. [in Ukrainian]

Naumenko, 2016 – Naumenko A.O. Pochatok orhanizatsiyi Viyskovo-Morskykh Syl Ukrayiny [The beginning of the organization of the Naval Forces of Ukraine] // Voyenno-istorychnyy visnyk. 2016. №1(19). S. 20–27. [in Ukrainian]

Osodlo, 2006 – Osodlo V.I. Osnovy informatsiyi i komunikatsiyi: navchalnyy posibnyk [Fundamentals of information and communication. Educational manual]. Kyiv, 2006. [in Ukrainian]

Osodlo ta in., 2007 – Osodlo V.I., Stasyuk V.V., Shevchuk V.P. ta in. Informatsiyno-komunikatyvni tekhnolohiyi v humanitarniy sferi Zbroynykh Syl Ukrayiny: dosvid, problemy, perspektyvy: pidruchnyk [Information and communication technologies in the humanitarian sphere of the Armed Forces of Ukraine: experience, problems, perspectives. Тextbook]. Kyiv, 2007. 492 s. [in Ukrainian]

Papikyan, 1999 – Papikyan A.L. Zbroyni Syly Ukrayiny dvadtsyatoho stolittya: monohrafiya. Lviv, 1999. 308 s. [Armed Forces ofUkraineof the Twentieth Century]. Monograph. Lviv, 1999. 308 p. [in Ukrainian]

Propahanda, 2005 – Orhanizatsiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya povsyakdennoyi diyalnosti viysk (syl): zvit pro naukovo-doslidnu robotu shyfr «Propahanda» (zaklyuchnyy) [Organization of information and propaganda support of the daily activity of troops (forces). «Propaganda». А report on the research work (final)]. Kyiv, 2005. 454 s. [in Ukrainian]

Romanovskyy, 2006 – Romanovskyy Y.Y. Kulturno-vykhovna robota v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (1991 – 2005 rr.): istorychnyy aspekt: dysertatsiya [Cultural work in the Armed Forces of Ukraine (1991 – 2005): historical aspect. Dissertation]. Kyiv, 2006. 245 s. [in Ukrainian]

Savchenko, 1997 – Savchenko N.A. Anatomyya neobyavlennoy voyny [Anatomy of an undeclared war]. Kіev, 1997. 344 s. [in Russian]

Serhiyenko, 2005 – Serhiyenko O.O. Osoblyvosti informatsiyno-propahandyst·skoho zabezpechennya ta kulturnoho obsluhovuvannya osobovoho skladu 6-yi ombr pid chas vykonannya zavdan u Respublitsi Irak [Peculiarities of information and propaganda support and cultural work for the personnel of the 6th brigade during tasks in the Republic of Iraq] // Myrotvorcha diyalnist Zbroynykh Syl Ukrayiny ta dosvid zastosuvannya pidrozdiliv Zbroynykh Syl Ukrayiny v operatsiyi bahatonatsionalnykh syl zi stvorennya umov stabilnosti ta bezpeky v Respublitsi Irak [Peacekeeping activity of the Armed Forces of Ukraine and the experience of using the units of the Armed Forces of Ukraine in the operation of multinational forces to create conditions for stability and security in the Republic of Iraq. Collection of scientific works]. Kyiv, 2005. S. 316–322. [in Ukrainian]

Sokolyuk, 2012 – Sokolyuk S.M. Peredumovy stvorennya Viyskovo-Morskykh Syl Ukrayiny (1989 r. – kviten 1992 r.) [Prerequisites for the creation of the Naval Forces of Ukraine (1989 – April 1992)] // Voyenna istoriya. 2012. №2 (62). S. 30-45. [in Ukrainian]

Stanislavchuk, 2004 – Stanislavchuk S.M. Kulturno-prosvitnytska robota v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (sotsialno-filosofskyy analiz): dysertatsiya [Cultural work in the Armed Forces of Ukraine (socio-philosophical analysis). Dissertation]. Lviv, 2004. 227 s. [in Ukrainian]

Temko, 1996 – Temko H.D. Vykhovna robota v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: istoriya i suchasnist: monohrafiya [Мoral and psychological support in the Armed Forces of Ukraine: History and Modernity]. Kyiv, 1996. 147 s. [in Ukrainian]

Temko, 1997 – Temko H.D. Osnovy formuvannya systemy vykhovannya v Ukrayini u period utverdzhennya derzhavnosti (svitohlyadno-filosofskyy analiz): monohrafiya [Fundamentals of the formation of a system of moral and psychological support inUkraineduring the period of the establishment of statehood (philosophical and philosophical analysis). Мonograph]. Kyiv, 1997. 288 s. [in Ukrainian]

Khabchuk, 2016 – Khabchuk A.O. Moralno-psykholohichne zabezpechennya natsionalnykh kontynhentiv Zbroynykh Syl Ukrayiny v mizhnarodnykh operatsiyakh z pidtrymannya myru i bezpeky (1992-2006 rr.): avtoreferat dysertatsiyi [Moral and psychological support of national contingents of the Armed Forces of Ukraine in international peace and security operations (1992-2006). Dissertation abstract]. Zhytomyr, 2016. 20 s. [in Ukrainian]

Khodanovych, 2002 – Khodanovych O.L. Informatsiyni tekhnolohiyi ta yikh rol u systemi informatsiyno-propahandyst·skoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny: navchalnyy posibnyk [Information technologies and their role in the system of information and propaganda support of the Armed Forces of Ukraine. Мanual]. Kyiv, 2002. [in Ukrainian]

Kholokh ta in, 2017 – Kholokh O.I., Topalskyy V.L., Marayev V.R. ta in. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya viysk (syl) v umovakh voyenno-politychnoho konfliktu: navchalno-metodychnyy posibnyk [Information and propaganda support of troops (forces) in the conditions of a military-political conflict]. Еducational and methodical manual]. Kyiv, 2017. 185 s. [in Ukrainian]

Chornyy, 2009 – Chornyy V.S. Viyskova orhanizatsiya Ukrayiny: stanovlennya ta perspektyvy rozvytku: monohrafiya [Military organization ofUkraine: formation and prospects of development. Мonograph]. Nizhyn, 2009. 368 s. [in Ukrainian]

Chornyy, 2013 – Chornyy V.S. Sutnist ta osnovni zavdannya ideolohichnoyi roboty u Zbroynykh sylakh Ukrayiny na suchasnomu etapi [Essence and main tasks of ideological work in the Armed Forces of Ukraine at the present stage] // Viyskova osvita. 2013. № 2. S. 196–204. [in Ukrainian]

Chornyy ta in., 2017 – Aleshchenko V.I., Andrushchenko T. V., Chornyy V.S. ta in. Suspilno-komunikatyvni protsesy u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: pidruchnyk [Social-communicative processes in the Armed Forces of Ukraine]. Тextbook]. Kyiv, 2017. 372 s. [in Ukrainian]

Shevchenko, 2016a – Shevchenko M. Fenomen ideolohichnoyi roboty v Zbroynykh Sylakh: sotsialno-filosofskyy analiz [The phenomenon of ideological work in the Armed Forces: a socio-philosophical analysis] // Analitychno-informatsiynyy zhurnal Skhid. 2016. № 3 (143). S. 115–120. [in Ukrainian]

Shevchenko, 2016b – Shevchenko M. Filosofsko-metodolohichni osnovy vyznachennya pryntsypiv informatsiyno-propahandyst·skoho zabezpechennya v Zbroynykh Sylakh [Рhilosophical and methodological foundations of determining the principles of information and propaganda support in the Armed Forces] // Analitychno-informatsiynyy zhurnal Skhid. 2016. № 5 (145). S. 114–120. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов, 2005 – Абрамов В. І. Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання: дисертація. Київ, 2005. 390 с.

Агаєв, 2014 – Агаєв Н. А. Формування образу ворога у воєнно-політичному конфлікті: монографія. Київ, 2014. 164 с.

Агаєв та ін., 2015 – Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Теорія та практика інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість: методичний посібник. Київ, 2015. 168 с.

Алещенко, 1999 – Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення застосування військ (сил): становлення та сучасність: навчально-методичний посібник. Київ, 1999. 56 с.

 Алещенко, 2000 – Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення застосування військ (сил): історія та сучасність: навчально-методичний посібник. Харків, 2000. 87 с.

Баранівський, Кримець, 2014 – Алещенко В.І., Баранівський В.Ф., Кримець Л.В. Актуальні питання ідеології та ідеологічної роботи в українському війську: монографія. Київ, 2014. 282 с.

Безбах, 2003 – Безбах В.Г.  Формування  виховних  структур  у  Збройних  Силах незалежної  України  в  1991 – 1992 pp. //  Аналітично-інформаційний журнал Схід. 2003. № 4 (54).  С. 86–89.

Безкоровайний, 2012 – Безкоровайний В. Україна в пошуках свого морського менталітету // Воєнна історія. 2012. №2 (62). С. 19–29.

Варій, 1996 – Варій М.Й. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні: монографія. Львів, 1996. 311 с.

Варій, 1999 – Варій М.Й. Основи морально-психологічного забезпечення військ: науково-методичний посібник. Львів, 1999. 64 с.

Вилко та ін., 2012 – Вилко В.М., Грицюк В.М., Дикун В.Г. та ін. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник. Ч. І. Київ, 2012. 464 с.

Гозуватенко, 2010 – Гозуватенко Г.О. Аналіз чинників, що впливають на морально-психологічне забезпечення військовослужбовців служби за контрактом Збройних сил України у миротворчих операціях // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. 2010. № 670. С. 188–194.

Гузенко, 2013 – Гузенко І.М. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення миротворчої діяльності підрозділів ЗС України у Республіці Ірак // Вісник Національного університету оборони України. 2013. № 2 (33). С. 316-320.

Данілов, 2000 – Данілов А. Український флот: біля джерел відродження. Київ, 2000. 600 с.

Зозуля, 2017 – Зозуля О.С. Моделі та методи оцінки ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення: теоретичний аспект // Науковий часопис Академії національної безпеки. 2017. № 3–4 (15–16).  С. 88–101.

Зонь та ін., 2007 – Зонь В.В., Кубіцький С.О., Слонімський В.Г. та ін.Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу Збройних Сил України: начальний посібник. Київ, 2007. 225 с.

Інструкція, 2017 – Інструкція з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 04 січня 2017 №  4.

Кобзар та ін., 2010 – Кобзар А.О., Копаниця О.В., Грицюк В.М. та ін. Виховна робота у Збройних Силах України: підручник. Київ, 2010. 450 с.

Кобзар, 2012 – Кобзар А.О., Герасименко М.В., Костенко Ю.І. та ін. Становлення  та  розвиток  структур  виховної  роботи  в  Збройних  Силах України: монографія. Київ,  2012. 161с.

Корольов, 2006 – Корольов С.С. Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991 – 2005 рр.): історичний аспект : дисертація. Київ, 2006. 208 с.

Литвиновський та ін., 2003 – Литвиновський Є.Ю., Мусієнко О.І., Петрович В.І. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу: навчальний посібник. Ч. 2. Київ, 2003. 192 с.

Малюга, 2002 – Малюга В.М. Особливості інформаційно-комунікативних процесів у військових колективах: навчальний посібник. Київ, 2002.

Малюга, Ходанович, 2003 – Малюга В.М., Ходанович О.Л. Основи інформації та інформаційно-пропагандистського забезпечення. Київ, 2003.

Мамчак, 2013a – Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України. Севастополь, 2013. 608 с.

Мамчак, 2013b – Мамчак М. Військово-морське будівництво в Україні у XX ст.: збірник документів. Севастополь, 2013. 316 с.

Мулява, 1992 – Мулява B.C.  Людина в індивіді. Соціально-психологічна служба не партполіторган // Народна армія.  1992. 25 листопада.

Науменко, 2016 – Науменко А.О. Початок організації Військово-Морських Сил України // Воєнно-історичний вісник. 2016. №1(19). С. 20–27.

Осьодло, 2006 – Осьодло В.І. Основи інформації і комунікації: навчальний посібник. Київ, 2006.

Осьодло та ін., 2007 – Осьодло В.І., Стасюк В.В., Шевчук В.П. та ін. Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи: підручник. Київ, 2007. 492 с.

Папікян, 1999 – Папікян А.Л. Збройні Сили України двадцятого століття: монографія. Львів, 1999. 308 с.

Пропаганда, 2005 – Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення повсякденної діяльності військ (сил): звіт про науково-дослідну роботу шифр «Пропаганда» (заключний). Київ, 2005. 454 с.

Романовський, 2006 – Романовський Я.Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991 – 2005 рр.): історичний аспект: дисертація. Київ, 2006. 245 с.

Савченко, 1997 – Савченко Н.А. Анатомия необьявленной войны. Киев, 1997. 344 с.

Сергієнко, 2005 – Сергієнко О.О. Особливості інформаційно-пропагандистського забезпечення та культурного обслуговування особового складу 6-ї омбр під час виконання завдань у Республіці Ірак // Миротворча діяльність Збройних Сил України та досвід застосування підрозділів Збройних Сил України в операції багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак.  Київ, 2005. С. 316–322.

Соколюк, 2012 – Соколюк С.М. Передумови створення Військово-Морських Сил України (1989 р. – квітень 1992 р.) // Воєнна історія. 2012. №2 (62). С. 30–45.

Станіславчук, 2004 – Станіславчук С.М. Культурно-просвітницька робота в Збройних Силах України (соціально-філософський аналіз): дисертація. Львів, 2004. 227 с.

Темко, 1996 – Темко Г.Д. Виховна робота в Збройних Силах України: історія і сучасність: монографія. Київ, 1996. 147 с.

Темко, 1997 – Темко Г.Д.  Основи формування  системи  виховання  в  Україні  у період  утвердження  державності  (світоглядно-філософський  аналіз): монографія. Київ,  1997.  288 с.

Хабчук, 2016 – Хабчук А.О. Морально-психологічне забезпечення національних контингентів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992 – 2006 рр.): автореферат дисертації. Житомир, 2016. 20 с.

Ходанович, 2002 – Ходанович О.Л. Інформаційні технології та їх роль у системі інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України: навчальний посібник. Київ, 2002.

Холох та ін, 2017 – Холох О.І., Топальський В.Л., Мараєв В.Р. та ін. Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту: навчально-методичний посібник. Київ, 2017. 185 с.

Чорний, 2009 – Чорний В.С. Військова організація України: становлення та  перспективи розвитку: монографія. Ніжин, 2009. 368 с.

Чорний, 2013 – Чорний В.С. Сутність та основні завдання ідеологічної роботи у Збройних силах України на сучасному етапі  // Військова освіта. 2013. № 2. С. 196–204.

Чорний та ін., 2017 – Алещенко В.І., Андрущенко Т.В., Чорний В.С. та ін. Суспільно-комунікативні процеси у Збройних Силах України: підручник. Київ, 2017. 372 с.

Шевченко, 2016a – Шевченко М. Феномен ідеологічної роботи в Збройних Силах: соціально-філософський аналіз // Аналітично-інформаційний журнал Схід. 2016. № 3 (143). С. 115–120.

Шевченко, 2016b – Шевченко М. Філософсько-методологічні основи визначення принципів інформаційно-пропагандистського забезпечення в Збройних Силах // Аналітично-інформаційний журнал Схід. 2016. № 5 (145). С. 114–120.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)