ІДЕОЛОГІЧНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ У 1944 – 1953 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • Руслана Попп кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa http://orcid.org/0000-0002-5370-1770

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143357

Ключові слова:

Дрогобицька область, радянська система, ідеолого-пропагандистська політика, суспільно-політичниі заходи, засоби масової агітації.

Анотація

Сталінський режим для свого відновлення та функціонування в західних областях України використовував різноманітні засоби ідеологічно-пропагандистської «обробки» населення. В умовах, коли наша держава зазнала військово-політичної агресії з боку Російськлої Федерації, потужної інформаційної війни, важливо проаналізувати механізми поширення антинаціональної і антидержавницької пропаганди в історичному розрізі у межах конкретних регіонів, щоб виробити ефективні шляхи її протидії.

Метою статті є висвітлення змісту та заходів ідеологічно-пропагандистської політики радянської системи в західних областях України у процесі відновлення радянського режиму в краї на основі матеріалів Дрогобицької області.

1944 – 1945 роки це період відновлення радянської системи в краї. Першочерговими завданнями влади на місцях було відновити діяльність партійних й державних органів, які мали проводити широкомасштабну політичну роботу, розгорнути ідеологічний наступ на всі сфери життя. Інформаційно-пропагандистський штурм мав насамперед довести неможливість успішного спротиву режимові, дискредитувати визвольний рух, «відірвати основну масу населення з-під впливу українських-німецьких націоналістів».

Політична недовіра до місцевих була однією з причин того, що керівні органи формувалися винятково з присланих кадрів, які вводилися до номенклатури області. Приїжджі з інших регіонів України та СРСР мали стати опорою системи в «зараженому націоналізмом регіоні», нести в «маси» комуністичну ідеологію. Виконувати важливі ідеологічно-пропагандистські завданння мали партійні, комсомольські, профспілкові організації, які створювалися на всіх підприємствах і установах Дрогобицької області. Комуністи та комсомольці, як найбільш свідомі, мали нести основний тягар суспільно-політичної та громадсько-організаційної роботи на місцях, здійснювати ідеологічну обробку населення з ключових для влади питань. Для підготовки та перепідготовки кадрів для ідеологічно-пропагандистської роботи на рівні республіки і областей почала формуватися система партійних освітніх закладів. Основні функції управління агітацією і пропагандою мав відділ пропаганди та агітації при ЦК КП(б)У, а також відповідні структурні підрозділи у компартійних комітетах різних рівнів. Для масового ідеологічного впливу на населення була розроблена ціла система суспільно-політичних заходів. Найбільш поширеною їх формою були лекції. Систематично проводилися мітинги, збори, наради, семінари, бесіди. Основним завданням ідеологічно-пропагандистської політики радянської влади було охопити максимально усі групи тодішнього населення. Особливе значення для партійно-радянського керівництва мала робота серед інтелігенції. Жінок, молоді.

Пропагування комуністичних ідей, забезпечення підтримки політики радянської влади в регіоні, організації ідеологічно-політичної боротьби проти ОУН і УПА здійснювали центральні та місцеві засоби масової інформації. Преса, радіо забезпечували інформаційний супровід системи. Важливими ідеологічними інструментами мали стати кіно, театр, радіо.

Здійснюючи освітньо-виховну політику партії, державні органи освіти створювали умови для того, щоб усі діти, підлітки, юнаки і дівчата відвідували школу, а отже, щоб усі вони з раннього віку проймалися партійно-комуністичними ідеями. Це реалізовувалося різноманітними шляхами: впровадженням закону про всеобуч, чітко окресленими і витриманими в дусі комуністичної ідейності навчальними програмами, постійним розширенням мережі навчально-виховних закладів, залученням дітей та учнівської молоді до піонерських і комсомольських організацій, різноманітними заходами позакласного впливу на учнів.

Доведено, що для відновлення тоталітарного режиму в західних областях України, подолання національно-визвольного руху, знищення української національної ідеї, національних традицій, радянська система застосовувала усі можливі чинники. Велика увага приділялася пропагандистсько-ідеологічним методам. Була створена розгалужена система ідеологічно-пропагандистського впливу у на всі верстви та групи населення. Інструментами радянської пропаганди були засоби масової інформації, наочна агітація, освіта, культура, атрибути радянського способу життя. З огляду на малу ефективність ідеологічних впливів на населення Дрогобицької області, насильницькі методи стали панівними у подоланні спротиву радянському режимові.

Посилання

Генега, 2011. – Генега Р. Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Укр. іст. журн. 2011. №2. C. 106–122.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Ільницький, 2012 – Ільницький В. Ідеологічні кампанії радянської адміністрації проти підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2012. Випуск тридцятий. Історія. С. 121–130.

Ільницький, 2015 – Ільницький В. Форми та засоби ідеологічної роботи радянської адміністрації спрямовані проти підпілля у Карпатському краї ОУН у другій половині 1940-х рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. 2015. Вип. 24. С. 101–107.

Кентій, 1999 – Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. Київ, Інститут історії України НАН України, 1999. 220 с.

Киричук, 2000 – Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40 – 50-х років ХХ століття. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 304 с.

Киричук, 2003 – Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.

Макарчук, 2002 – Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944 – 1945 рр. з Дрогобицької та Львівської областей) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. 2002. С. 65–91.

Марусик, 2002 – Марусик Т. В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40 – 50-ті рр. ХХ ст.). Чернівці: Видавництво «Рута» ЧНУ, 2002. 46 с.

Нагірняк, Лаврецький, 2013 – Нагірняк М. Я., Лаврецький М. Я. Політична та ідеологічна боротьба органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній Україні (1944 – 1945 рр.) // Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 20. С. 66–80.

Павленко, 2001 – Павленко І. А. Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у Західних областях УРСР (1944 – 1949) // Архіви України. 2001. № 1–2 (245). С. 89–98.

Першина, 2009 – Першина Т. С. Формування управлінських кадрів в Західній Україні в 1944 – 1948 рр.: регіональні особливості // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. ст. 2009. Вип. 12. С. 299–312.

Рубльов, Черченко, 1997 – Рубльов О. С. Черченко Ю. А Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20 – 50-ті роки ХХ ст. Київ: Наук. думка, 1997. 349 с.

Русначенко, 2002 – Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с.

Сворак, 1998 – Сворак С. Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944 – 1964 рр.). Київ: Правда Ярославичів, 1998. 238 с.

Ярош, 1999 – Ярош Б. О. Сторінки політичної історії західноукраїнських земель (30 – 50-ті рр. XX ст. Луцьк, Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВДУ ім. Л. Українки, 1999. 184 с.

Ярош, 1995 – Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30 – 50-ті роки XX ст. (історикополітологічний спект). Луцьк: Надстирря, 1995. 176 с.

Стародубець, 2013 – Стародубець Г. Проблема легітимації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944 – 1946 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2013. – Вип. 20. С. 49–53.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті