DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143297

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ У СЕРЕДИНІ 1920-х РОКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ)

Микола Галів, Анна Огар

Анотація


У статті публікується та аналізується документ польської поліції (1925), який дає характеристику політичним та громадським поглядам греко-католицького духовенства Дрогобицького повіту Львівського воєводства Польської республіки. Аналізований документ зберігаються у Державному архіві Львівської області (фонд 1137 «Повітове староство в Дрогобичі. Відділ безпеки», опис 3, справа 27). Він має назву «Виказ греко-католицьких священиків повіту дрогобицького», написаний, звісно, польською мовою, датований 16 вересня 1925 р. і підписаний повітовим комісаром державної поліції.

Машинописна інформація документа укладена у формі таблиць, що включали такі графи: порядковий номер; ім’я та прізвище; службова характеристика (фах, родинний стан і місце проживання); поведінка з політичного погляду; поведінка з громадянського погляду; належність до політичної партії; заувага. У «Виказі» наведено характеристику 61 особи. Загалом, зазначений документ є синтезованим і схематичним зібранням наявної у Дрогобицькому повітовому комісаріаті поліції інформації, яку, вочевидь, зосереджували поліцаї та їхні агенти на місцях впродовж кількох місяців або й років.

Поведінка священиків з огляду на політичні погляди та діяльність польськими поліціантами характеризувалася різними термінами: «український шовініст», «вороже налаштований до польської держави», «наполегливий пропагувальник української ідей», «без закиду». Громадянську поведінку учителів польські поліціанти характеризували термінами «лояльно», «мляво», «непевно», «нелояльно». Щось середнє між цими характеристиками становило поняття «виконує обов’язки», яке стосувалося не лише громадсько-політичних візій та дій священиків (а саме виконання громадянських обов’язків), але й професійної діяльності. Відтак після означення політичної та громадянської позиції учителів, працівники поліції у «Виказі» намагалися дати загальну оцінку особі «з огляду на інтерес держави». Така оцінка найчастіше формулювалася термінами «шкідливий», «нешкідливий», «може бути шкідливий», рідше – «непевний». Загалом 28 священиків зі 61 визнано «нешкідливими».

Публікований документ є важливим історичним джерелом не лише для дослідників суспільно-політичних процесів, але й тих, хто працює у річищі краєзнавства та просопографії. У цих таблицях наведено цікава інформація про відомих громадсько-політичних діячів краю о. Северина Сапруна, о. Антонія Рудавського, о. Онуфрія Венгриновича. Документ вважаємо достатньо репрезентативним для з’ясування ставлення польських властей до українського греко-католицького кліру Дрогобицького повіту в середині 1920-х рр., виявлення громадсько-політичних поглядів і симпатій місцевих педагогів, розкриття окремих елементів біографій деяких громадських і педагогічних діячів краю.


Ключові слова


Греко-католицькі священики, українсько-польські відносини, Дрогобицький повіт, Львівське воєводство, польська поліція.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Орлевич, 2013 – Орлевич І. Русофільська течія на початку 1920-х років у Галичині // Галичина. 2013. Вип. 22–23. С. 200–208.

Стефанів, 2008 – Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії // Дух і Літера. 2008. № 20. С. 119–124.

Франко, 1985 – Франко І. Я. Політичні сторонництва в Галичині // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. К.: Наукова думка, 1985. Т. 46. Ч. 1. С. 543–549.

Футала, 2012 – Футала В. Консервативний рух Західної України міжвоєнної доби ХХ ст. у працях зарубіжних дослідників // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2012. Вип. 19. С. 329–337.

Mich, 1992 – Mich W. Problem mniejszosci narodowych w mysli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918 – 1939). Lublin, 1992. 306 s.

Prus, 1985 – Prus E. Władyka świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865 – 1944). Warszawa: Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1985. 336 s.

Prus, 1999 – Prus E. Patriarcha Galicyjski. Wrocław: Norton, 1999. 288 s.

Rzemieniuk, 2003 – Rzemieniuk F. Walki polityczne greckokatolickiego duchowieństwa o niepodleglosc Ukrainy w okresie II Rzeczypospolite (1918 – 1939). Siedlce, 2003. 222 s.

Sliwa, 1980 – Sliwa T. Kosciół Greckokatolicki w Polsce w latach 1918 – 1939 // Kościół w II Rzeczypospolitej: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Zielińskiego, Stanisława Wilka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1980. 253 s.

Stępeń, 1990 – Stępeń S. Życie religijne spoleczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej // Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl: Połudn.-Wsch. Inst. Naukowy, 1990. T. 1. S. 207–227.

Ważniewska, 2002 – Ważniewska J. Struktura i organizacja Kościoła Greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej // Szkice_Podlaskie. 2002. Т. 10. S. 93–122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)