DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.8.143296

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПОВСТАНЦІВ ВО-4 «ГОВЕРЛЯ» (1944 - 1949)

Василь Ільницький, Наталія Кантор

Анотація


Стаття присвячена одному з найбільш важливих питань повстанської діяльності – стратегії і тактиці. Проблема вивчення стратегії і тактики у діяльності повстанських структур ВО-4 «Говерля» не знайшла свого комплексного відображення у наукових дослідженнях. Саме відсутність комплексних робіт, присвячених різним напрямкам цієї діяльності, зумовлює актуальність даної розвідки. В умовах використання репресивно-каральною системою цілого комплексу агентурно-оперативних та спеціальних засобів вдало розроблена, постійно корегована стратегія і тактика дозволяла протягом майже десяти років вести боротьбу проти утвердження радянської адміністрації на західноукраїнських землях. Стратегія і тактика стосувалася усіх без винятку сфер повстанського життя. Засади, методи і принципи стратегії і тактики розроблялися повстанцями на основі власного досвіду та корегувалася і доопрацьовувалися відповідно до умов боротьби. Паралельно із розробленими засадами стратегії і тактики існувала чітка вимога щодо дотримання основних, базових правил. Розробка, впровадження і контроль за дотриманням стратегії і тактики забезпечували життєздатність підпілля. Усе це сприяло збереженню людських та матеріальних ресурсів, а відтак – тривалість боротьби. Починаючи з 1946 р. український визвольно-революційний рух почав переходити від форми масової повстанської боротьби до глибоко підпільної. Ця зміна тактики мала такі вияви: послідовно, відповідно до обставин і необхідності в окремих районах розформовували відділи УПА, а їх членів, командирів і бійців переводили до підпільної сітки; побут і робота підпілля глибоко конспірувалися, на відміну від того, як це було у період масового розгортання дій УПА (головна мета цих дій − не дати ворогові розширити його вплив за область і райцентри). 


Ключові слова


стратегія, тактика, підпілля, програма, Карпатський край, ВО-4 «Говерля», ОУН, УПА.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Вєдєнєєв, Биструхін, 2007 – Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки. К.: К.І.С., 2007. 568 с.

В’ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини / Володимир В’ятрович. – Торонто–Львів: Видавництво Літопису УПА, 2001. – 204 с.

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

Забілий, 2006 – Забілий Р. Підготовка та забезпечення маршів і постоїв рейдуючи відділів УПА // Український визвольний рух. Львів: Видавництво «Мс», 2006. Збірник 6. С. 170–183.

Ільницький, 2013a – Ільницький В. Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного універси-тету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2013. Вип. 7. С. 32–52.

Ільницький, 2013b – Ільницький В. Використання основних форм і методів конспірації у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (21 – 22 листопада 2013 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2013. С. 65–67.

Іщук, 2011 – Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939 – 1955 рр.). Торонто; Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2011. Кн. 11. 944 с.

Кентій, 1999a – Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.

Кентій, 1999b – Кентій А. В. – Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. 220 с.

Киричук, 2003 – Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.

ОУН і УПА, 2005 – Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / [за ред. С. Кульчицького]. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. 496 c.

Патриляк, 2012 – Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.). Львів: Часопис, 2012. 592 с.

Русначенко, 2002 – Русначенко А. М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с.

Содоль, 1994 – Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 – 1949: Довідник перший. Нью-Йорк: Пролог, 1994. 199 с.

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Чижевський, 1948 – Чижевський В. Організація військової праці ОУН. [б. м.; б. в.], 1948. 132 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)