DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.132975

A PEASANT COMPONENT IN THE TRANSITION TO THE NEW ECONOMIC POLICY (1921)

Сергій Корновенко

Анотація


Статтю присвячено вивченню нової економічної політики. Автором на основі аналізу розсекречених матеріалів розкрито високий ступінь суспільно-політичної активності українського селянства на початку 20-х років ХХ століття. Висвітлено, що селянство України не було задоволено політикою «воєнного комунізму». Активна антирадянська позиція селянства зумовила перегляд більшовиками доктринальних засад марксизму, зокрема соціально-економічного складника. Перехід до нової економічної політики відбувся завдяки тому, що селянство створило реальну загрозу більшовикам із утримання ними влади.


Ключові слова


нова економічна політика, українське селянство, суспільно-політична активність селянства, Україна

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Данилов, 1992 – Данилов В. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Москва, 1992. С. 310–321.

Данилов, 1996 – Данилов В. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. // Крестьяне и власть. Москва-Тамбов, 1996. С. 4–23. [Электронный ресурс] Режим доступа http: www.patriotica.ru/history/danilov_rev.html

Данилов, 2006 – Данилов В. К вопросу о понимании нэпа // НЭП: экономические политические и социокультурные аспекты. Москва: РОССПЭН, 2006. С. 26–32.

Десятый съезд, 1963 – Десятый съезд РКП(б). Март 1921 год. Стенографический отчет. Москва, 1963. 915 с.

Доклад, 1998 – Доклад секретного отдела ВЧК о повстанческом движении по состоянию на ноябрь 1920 г. // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 363–379.

Зінченко, 2008 – Зінченко А. Нариси історії Подільського селянства: 1917 – 1930 рр. Вінниця, 2008. 344 с.

Из двухнедельной информационной сводки, 1998 – Из двухнедельной информационной сводки секретного отдела ВЧК за 15–30 сентября 1920 г. // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 322–328.

Из двухнедельной сводки Екатеринославской губчека, 1998 – Из двухнедельной сводки Екатеринославской губчека за время с 15 июля по 1 августа 1920 г. // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 279–281.

Из доклада, 1998 – Из доклада народного комиссара внутренних дел Украины Антонова в ВЧК о политическом положении Екатеринославской губернии по его личным наблюдениям // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 277–278.

Из информационной сводки, 1998 – Из информационной сводки за 1–15 августа 1920 г. // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 295–299.

Из информационной сводки секретного отдела, 1998 – Из информационной сводки секретного отдела ВЧК за 16 – 30 июня 1920 г. // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 267–276.

Калініченко, 1997 – Калініченко В. Селянське господарство в Україні в період НЕПу: Історико-економічне дослідження. Харків: Основа, 1997. 400 с.

Кондрашин, 2008 – Кондрашин В. «Крестьянская революция в России. 1902 – 1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) // Український селянин. 2008. Випуск 11. С. 70–74.

Краткий обзор, 1998 – Краткий обзор положения на Украине (по сведениям особого отдела Юго-Западного фронта на 15–30 апреля) // Советская деревня ВЧК – ЩГПУ – НКВД. Документы и материалы. В 4-х т. / т. 1 1918 – 1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 259–261.

Кульчицький, 1996 – Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928 рр.). Київ: Основи, 1996. 396 с.

Ленiн, 1973 – Ленiн В. I. Повне зiбрання творiв: У 55 т. Київ: Видавництво полiтичної лiтератури, 1973. Т. 42. 608 с.

Ленiн, 1974 – Ленiн В. I. Повне зiбрання творiв: У 55 т. Київ: Видавництво полiтичної лiтератури, 1974. Т. 43. 527 с.

Ленин, 1968 – Ленин В. Объединительный съезд РСДРП. 10–25 апреля 1906 г. // Полное собрание сочинений. Москва, 1968. Т. 12. С. 362–366.

Ленин, 1976 – Ленин В. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905 – 1907 годов // Полное собрание сочинений. Москва, 1976. Т. 16. С. 235, 313, 325–326.

Морозов, 1993 – Морозов А. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу НЕПу. Черкаси, 1993. 274 с.

Орлов, 2006 – Орлов И. НЭП в региональном ракурсе: от усредненных оценок к многообразию // НЭП: экономические политические и социокультурные аспекты. Москва: РОССПЭН, 2006. С. 33–54.

Сафонов, 2012 – Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса модернизации // Вісник Черкаського університету. Серія історичні наук № 35 (248). Черкаси, 2012. С. 15–18.

Священко, 2012 – Священко З. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2012. 343 с.

Трапезников, 1976 – Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос: В 2 т. Т. 1. Москва: Мысль, 1976. 567 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)