DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.131212

THE NATIONAL POLICIES OF THE RUSSIAN AND AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRES’ IN VOLHYNIA AND GALICIA (at the beginning of the ХХ century): A COMPARATIVE ANALYSIS

Микола Галів

Анотація


У статті шляхом компаративного співставлення проаналізовано національну політику Російської та Австро-Угорської імперій на Волині і в Галичині на початку ХХ ст., зокрема щодо трьох найбільших етнічних груп цих земель: українців, поляків і євреїв. Територіальні рамки дослідження охопили Волинську губернію Російської імперії та східну частину Королівства Галичини і Лодомерії (Східну Галичину) Австро-Угорської імперії

Порівняльний аналіз національної політики двох імперій щодо трьох найбільш чисельних етнічних груп Волині та Східної Галичини засвідчив наявність значних відмінностей у методах дій російського та австрійського урядів. Монархія Романових прагнула уніфікувати національний склад населення Волині шляхом асиміляції українців, поляків та євреїв, обмеження їх економічних та культурно-освітніх інтересів. Більшість українського населення Волинської губернії російськими чиновниками трактувалися як «малоросіяни», тобто частина єдиного російського народу. Боротьба велася проти української інтелігенції, яка виступала за національно-культурну окремішність українського народу. Поляки та євреї однозначно трактувалися як «інородці», щодо яких уряд проводив відверто дискримінаційну національну політику. Натомість монархія Габсбургів, ставши у 1860-х рр. на шлях парламентаризму, визнавала національно-культурні права українців, поляків та євреїв Галичини. Однак в політично-адміністративній площині австрійські власті спиралися на галицьку польську меншину, точніше її політичну, соціальну та господарську еліту. В цих умовах українці і євреї, демонструючи лояльність до австрійських властей, активно займалися розбудовою власних політично-партійних, громадських, економічних і культурних інституцій. Попри все, національна політика двох імперій мала дещо схоже – завдання самозбереження монархічних держав та ідеологію відданості монаршому дому.


Ключові слова


Волинська губернія, Східна Галичина, Російська імперія, Австро-Угорська імперія, національна політика, українці, поляки, євреї.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бармак, 1999 – Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 – 1914 рр.). Тернопіль: ТДПУ, 1999. 208 с.

Білобровець, 2014 – Білобровець О.М. Вибори до Державної думи та Державної ради на Правобережжі: участь польського населення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2014. Вип. 22. С. 17–20.

Бородій, 2014 – Бородій А. Євреї в аграрних відносинах на території Правобережної України у 1861 – 1914 рр.: дис. …канд.іст.наук: 07.00.01. Кам’янець-Подільський, 2014. 258 с.

Буравський, 2004 – Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. 168 с.

Гаухман, 2010 – Гаухман М. Російська національна політика щодо польського питання на Правобережній Україні (1905 – 1914 рр.) // Волинські історичні записки: збірник наукових праць. 2010. Т. 5. С. 32–37.

Етнографія України, 2004 – Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С. Макарчука. Львів: Світ, 2004. 520 с.

Желізняк, 2016 – Желізняк В. Національна політика Російської імперії на Волині: управлінський аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2016. Вип. 2(1). С. 25–29.

Монолатій, 2008a – Монолатій І. С. Австролоялізм як «тактика очікування» етнонаціональних спільнот західноукраїнського реґіону // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 41. С. 156–166.

Монолатій, 2008b – Монолатій І. Євреї у Галичині в австрійський період (1772 – 1918 рр.) // Незалежний культурологічний часопис «Ї». ­ 2008. № 51. ­ С. 150­–169.

Надольська, 2003 – Надольська В. В. Політика деполонізації в Російській імперії: витоки, шляхи реалізації, наслідки // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія. Історичні науки. Острог, 2003. С. 48–55.

Національне питання, 2012 – Національне питання в Україні ХХ – на початку ХХІ ст.: історичні нариси / [авт. кол.: О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк та ін.; відп. ред. В. А. Смолій]. Київ: Ніка-Центр, 2012. 590 с.

Первая всеобщая перепись, 1904 – Первая всеобщая перепись населения Российской империи1897 г. Волынская губерния / ред. Н. А. Тройницкий. СПб.: Издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. Т. VIII. 280 с.

Погребинська – Погребинська І. Законодавство Російської імперії щодо євреїв. У складі двох імперій (кінець XVIII ст. – початок XX ст.) // Єврейська енциклопедія – Розділ II. URL – http://holocaust-ukraine.net/ru/razdel_ii.htm

Поліщук, 2012 – Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 432 с.

Рацілевич, 2004 – Рацілевич А. П. Особливості українського національного руху на Волині початку ХХ ст. // Ucrainica Polonica. Київ-Житомир, 2004. Т. 1. С. 67–­76.

Щербак, 2005 – Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття). Київ: Ризографіка, 2005. 616 с.

Łukawski, 1967 – Łukawski Z. Koło polskie w Rosyjskiej Dumie Państwowej w łatach 1906 – 1909 [Polish faction in the Russian parliament in the years 1906 – 1909]. Wrocław, 1967. 229 s.

Kwiatkowski, 1932 – Kwiatkowski W. Walka o wolność i potęgę Polski [The fight for the freedom and power of Poland]. Lwów, 1932. T. 1. 369 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)