DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.130660

A HISTORICAL WAY OF THE UKRAINIAN STATE MILITARY MUSEUM (1917 – 1920)

Вадим Машталір

Анотація


Стаття присвячена аналізу діяльності Українського державного військового музею протягом 1917 – 1920 рр. У статті висвітлено передумови створення, функціонування, здобутки та долю зазначеного музею. Проаналізовано діяльність музею, матеріали і документи, що висвітлювали роботу музею та його діячів – О. Д. Благодіра та М. Ю. Обідного, а саме визначенню основних ідей цих державних діячів щодо поліпшення музейної роботи українських воєнно-історичних установ на прикладі державного військового музею. Досліджено діяльність музею під час впливу державної влади у період між пануванням на території України Центральної Ради та Радянської Росії і приходом, слідом за цим, більшовицьких військ до Києва. Розкрито зародження концепції зі збору історичного матеріалу та наукової діяльності військово-історичного музею.


Ключові слова


експонат, експедиція, музей-архів, військово-історичний музей

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Благодір, 1918 – Благодір О. Українські клейноди / Військово-науковий вісник Генерального Штабу, 1918 р., Київ, ч. 4–5, С. 58–65.

Благодір, 1919 – Благодір О. З мартирольогії української старовини / Благодір // Українська старовина. Орган Комісії для охорони пам’яток старовини та мистецтва при Головнім управлінні мистецтв і національної культури. 1919. № 1. С. 1–2.

ВВЖ, 1919 – Военный-військовий журнал. Київ. 1919. №3. С. 50.

ВІЗ, 1918 – Військово-історичні замітки / Військово-науковий вісник Генерального штабу, 1918 р. Київ. Ч. 2. С. 44.

ВНВ ГШ, 1918 – Військово-науковий вісник Генерального штабу. 1918 р. Київ. Ч. 2. С. 53.

ДВІМ, 1918 – Б. Державний Військово-Історичний Музей / Військово-науковий вістник Генерального штабу. 1918 р. Київ. Ч. 3. С. 70–71.

Денисенко, 2014 – Денисенко О. А. Громадські ініціативи з охорони пам’яток історії та культури в Українській Державі 1918 р. // Наукові записки. Том 156. Історичні науки. 2014. С. 36–42.

Исакова, 1991 – Исакова Е. В. Храмы-памятники русской воинской доблести. М., 1991. С. 57.

Машталір, 2012 – Машталір В. В. Розвиток музейної справи в системі Міністерства оборони України // Збірник наукових праць «Праці Центру пам’яткознавства». Київ: Центр пам’якознавства НАНУ і УТОПИК. 2012. Вип. № 22. С. 194–211.

НАФРФ ІМФЕ (Національні архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України). Ф. 13. Оп. 5. Од. зб. 308. Арк. 3.

Нова Рада, 1917 – Нова Рада. 1917. 20 серпня.

Обідний, 1918 – Обідний М. Військово-наукові експедиції // Військово-Науковий вісник Генерального Штабу. 1918 р. Київ. Ч. 3. С. 69.

Тинченко, 2013 – Тинченко Я. Старый Цейхгауз // Русские полковые знамена в фондах Национального музея истории Украины. Москва. 2013. №1. С. 48.

ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Эрнст, 1918 – Эрнст Ф. Художественные сокровища Киева, пострадавшие в 1918 году. Киев.1918. С. 20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)