DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.7.130646

SPOTTING AND LIQUIDATION OF UKRAINIAN, POLISH AND JEWISH ORGANIZATIONS IN DROHOBYCH BY SOVIET REPRESSIVE UNITS (1940)

Василь Ільницький

Анотація


У статті проаналізовано витяг із агентурно-оперативної справи про боротьбу радянської репресивно-каральної адміністрації із українськими, польськими, єврейськими нелегальними і легальними організаціями. Публікований документ дає змогу розкрити особливості становлення радянської адміністрації у м. Дрогобич, простежуються масштаби репресивної політики щодо політичних, громадських, культурних, релігійних організацій. Документ зберігається у Галузевому державному архіві Служби безпеки України, зокрема у фонді 71 (Акти передачі архівних документальних матеріалів УКДБ у Львівській області в архів (1939 – 1991 рр.).


Ключові слова


Дрогобич, агентурно-оперативна справа, українські, польські, єврейські легальні та нелегальні організації, репресивно-каральні органи.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Білас, 1994 – Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. К.: Либідь; Військо України, 1994. Кн. 1. 432 с.

Ільюшин, 2003 – Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни. Незалежний культурологічний часопис «Ї» [гол. ред. Т. Возняк]. Львів, 2003. С. 152–171.

Ільюшин, 2001 – Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. К.: Інститут історії України НАН України, 2001. 289 с.

Ільюшин, 2009 – Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 – 1945 рр.). К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 399 с.

Кентій, 1999 – Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 1999. 111 с.

Киричук, 2003 – Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 464 с.

Кондратюк, Кондратюк 2000 – Кондратюк К., Кондратюк С. Репресії органів НКВС проти населення західних областей України (1939 – 1941) // Наукові зошити історичного факультету. Львів, 2000. Вип. 3. С. 146–149.

Кондратюк, Кондратюк 2001 – Кондратюк К., Кондратюк С. Становлення і характер радянської влади в Західній Україні (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Галичина. 2001. № 5–6. С. 347–353.

Литвин, Луцький, Науменко, 1999 – Литвин М. Р., Луцький О. І., Науменко К. Є. 1939: Західні землі України. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. 152 c.

Луцький, 1996 – Луцький О. «Радянізація» Львов: вересень 1939 – червень 1941 // Львів. Історичні нариси. Львів, 1996. С. 448–450.

Макарчук, 2004 – Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА. 1944 – 1945 рр. // Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. Львів, 2004. С. 210 – 223.

Нікольський, 2003 – Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920 – 1950 рр.): Історико-статистичне дослідження. Донецьк, 2003. 623 с.

ОУН і УПА, 2005 – Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / [за ред. С. Кульчицького]. К.: Інститут історії України НАН України, 2005. 496 с.

Патриляк, 2012 – Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.): монографія Іван Патриляк. Львів: Часопис, 2012. 592 с.

Русначенко, 2002 – Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с.

Сергійчук, 2005 – Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. 840 с.

Шаповал, 2001 – Шаповал Ю. Війна після війни // Літопис УПА. Нова серія. Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943 – 1959. Київ; Торонто, 2001. 670 с.

Ярош, 1999 – Ярош Б. О. Сторінки політичної історії західноукраїнських земель (30 – 50-ті рр. ХХ ст.). Луцьк, 1999. 181 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)