DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.124685

СІЧНЕВЕ ПОВСТАННЯ 1863 р. ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМЯТІ ГРОМАДЯН МІСТА ДРОГОБИЧА (1880 – 1939 рр.)

Богдан Лазорак

Анотація


У статті детально розглянуто традицію вшанування теми Січневого повстання польського народу 1863 р. в культурно-освітньому середовищі громадян міста Дрогобича за період 1880 – 1939 рр. Йдеться передовсім про організацію святкових та поминальних урочистостей на рівні громадських товариств, магістрату та парафіяльних інституцій Дрогобича.


Ключові слова


Січневе повстання, Дрогобич, Російська імперія, історична пам’ять

Повний текст:

PDF

Посилання


[El] (Solecki E.-L.?), 1886 – [El] (Solecki E.-L.?). Ś. P. Władysław Czaplicki // GN. 1886. № 13. S. 1–2.

«Ognisko naftowe», 1899 – «Ognisko naftowe» // Kurjer Drohobycki: dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. 1899. № 1. S. 2.

Jednodniówka, 1913 – 1863. Jednodniówka / Komitet Redakcyjny: Alfred Brodnicki. [Alfred Brodnicki. Wilhelm Bruchnalski. Jan Kasprowicz. Wladysław Kozicki. Ignacy Koziełewski. Ferdynand Kuraś. Kazimierz Lubecki. Stanisław Antoni Mueller. Mieczysław Pawłowski. Leopold Staff. Katimierz Wiezyński. Kazimera Zamorska]. Drohobycz: Staraniem Towarzystw Polskich, z drukarni «Słowa Polskiego», pod zażąd. Józ. L. Nowakiewskiego, 1913. 31, [1] s.

rocznica powstania narodowego // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1902. № 3. S. 3.

rocznicę powstania styczniowego // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1905. № 4. S. 2.

Bał akademiczny // Kurjer Drohobycki: dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. 1899. № 1. S. 2.

Bialynia-Chołodecki J. Pamiętnik powstania styczniowego w piędziesiątą rocznicę wypadków. Lwów, 1913. 300 s.

Brodnicki A. Język w utworach Z. Krasińskiego. Drohobycz, 1913. 49 s.

Broś B. Jan Reutt (1919 – 2003) // ZD. № 17–18. S. 159–160.

Chciuk Wł. Moja rodzina // ZD. № 15. S. 7–8.

Do naszych czytelników. Głos Kornelia Ujejskiego // Gazeta Naddniestrzańska. 1887. № 1. S. 1–2.

Jan Niewiadomski. Nekrolog // Reforma. Pismo poświęcone sprawom miasta і powiatu. Drohobycz, 1914. № 5. Rok. 1. S. 2.

Katalog wystawy E. M. Liliena w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie 1914 / Wstęp, układ i objyśnienia Artura Schrödera. Lwów, 1914. S. 20–21.

Kronika Drohobycka z Tygodnia // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1903. № 5. S. 2.

Kronika Drohobycka z Tygodnia // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1906. № 6. S. 2.

Lorenz R. Trzy pokolienia Majewskich / R. Lorenz // ZD. № 8. S. 9.

Marcin Borelowski (Lelewel) i Władysław Czaplicki wspomnienie z r. 1863 i 1864 // GN. 1888. № 20. S. 1; № 21. S. 1–2.

Mściwujewski M. Z dziejów Drohobycza. Cz. ІI. Drohobycz, 1939. S. 146–153.

Nabożeństwo żałobne // Kurjer Drohobycki: dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1899. № 3. S. 3.

Oksza J. Cieniom Bohaterów Połegłych w powstaniu styczniowym // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1901. № 4. S. 1.

Oksza J. Styczeń 1863 // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1902. № 3. S. 1.

Pilecki J.-M. Osiemdziesięciolecie Tadeusza Chciuka // ZD. № 10. S. 3.

Pilecki J.-M. Panteon Ziemi Drohobyckiej (Lista kandydatów część 1 A-Ł) // ZD. № 14. S. 76–79.

Pilecki J.-M.Pierwszy Prezydent Drohobycza – Leon Reutt // ZD. № 10. S. 14–15.

Pilecki J.-M. Polskie pomniki w Drohobyczu // ZD. № 20. S. 101–102.

Rocznica 1863 – 1903 // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1903. № 3. S. 1.

Rocznice powstania styczniowego // GN. 1888. № 3. S. 4.

Rybotycki J. Dwie Schodnice – wieś i osada przemysłowa // ZD. № 20. S. 60–61.

Schodnica, Majdan, Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspomnień / Praca zbiorowa pod redakcją Jю Rybotyckшego. Wrocław, 2013. S. 40–50.

Stawicki R. Weterani 1863 r. i tradycja Powstania Styczniowego w II Rzeczypospolitej // Opracowania Tematyczne / Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Warszawa, 2014. S. 18–27.

Sybiracy // Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborski: bezpartyjny tygodnik informacyjny. 1929. R. 4. S. 9.

W czytelni polsko-ukraińskiej // Kronika // Gazeta Naddniestrzańska. 1885. № 1. S. 8.

W Drohobyczu // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1902. № 4. S. 3.

W rocznice powstania styczniowego // Kurjer Drohobycki: dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1899. № 2. S. 1.

W rocznicę styczniową // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1901. № 3. S. 1.

Wieczorek akademicki z tańcami // Kurjer Drohobycki: dwutygodnik polityczno-społeczno-ekonomiczny. – 1899. № 2. S. 3.

Wieczorek styczniowy // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1901. № 5. S. 3.

Wieczorek z tańcami na dochód czytalni polsko-ruskiej // Kronika // Gazeta Naddniestrzańska. 1885. № 5. S. 4.

Wierzyński K. J. Niewiadomski // 1863. Jednodniówka / Aut. A. Brodnicki, W. Bruchnalski. J. Kasprowicz i in. Drohobycz, 1913. S. 16.

Z okazyi obchodu rocznicy styczniowej // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1901. № 6. S. 1.

Zmarli // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1902. № 51. S. 3.

Zmarli // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1906. № 10. S. 3.

Zmarli // Tygodnik Samborsko-Drohobycki: czasopiśmo polityczno-społeczno-ekonomiczne. 1906. № 22. S. 2.

ВФМД – Відділ фондів музею «Дрогобиччина». Спр. А-4631. 4 арк.

Лазорак Б., Лазорак Т. Бургомістр Дрогобича Ян Нєвядомський (1844 – 1914) – учасник Січневого повстання 1863 р. // Galicja a powstanie styczniowe / Pod red. M. Hoszowskiej. Warszawa-Rzeszów, 2013. S. 261–285.

Лазорак Б., Лазорак Т. Вілла Яна Нєвядомського в Дрогобичі: спроба реконструкції історико-архітектурних фактів // Дрогобич Стародавній. Дрогобич, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://drogobychanyn.hol.es/?p=1005

Менько В. Східницький некрополь // Нариси з історії Східниці / Наук. ред. Л. Тимошенко. Дрогобич, 2013. С. 319–353.

Мозговий І. Січневе повстання в Польщі і Українi // Світогляд-філософія-релігія. Збірник наукових праць під ред. І. П. Мозгового. Вип. 7. Суми 2014. С. 2–15.

Пастух Р. Дрогобицький некрополь. Дрогобич, 2008. С. 184 (каталог некрополю за І. Чавою).

Тельвак В., Янишин Б. Щоденне життя Галицького містечка другої половини ХІХ ст. на сторінках місцевої періодики (за матеріалами «Gazety Naddniestrzańskoi») // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ХХ. К., 2012. С. 320–344.

Тимошенко Л. Книжкова культура Дрогобича першої половини ХХ ст.: два раритетних видання (1913 і 1928 роки). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://maydan.drohobych.net/?p=33166

Хцюк А. Атлантида: Розповідь про Велике Князівство Балаку; Місяцева земля: Друга розповідь про Велике Князівство Балаку: пер. із пол. К., 2011. 544 с.

ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів України у місті Львові.

Савицький Ю. Українці у Січневому повстанні проти Російської імперії // Радіо Свобода. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24881992.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)