DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.6.123763

МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ УПРОДОВЖ 2004 – 2014 років: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Вячеслав Редзюк

Анотація


 

У статті розглянуто регіональні особливості формування молодіжних рухів євроінтеграційного та демократичного спрямування в Україні упродовж 2004 – 2014 рр.. Окреслені ключові причини появи проєвропейських та демократичних молодіжних організацій, з’ясовані основні фактори, які вплинули на географію їх розповсюдження. Особливу увагу акцентовано на основних видах діяльності молодіжних рухів спрямованих на прискорення євроатлантичної інтеграції. Охарактеризовано та здійснено порівняльний аналіз діяльності молодіжної ініціативи на сході, заході, півночі, півдні та центрі України. Розкрито особливості діяльності націоналістичних рухів в різних областях країни, частина з яких підтримувала євроатлантичну інтеграцію. На основі комплексного вивчення джерел сформовано цілісну картину розвитку демократичних та євроінтеграційних молодіжних організацій різних регіонів України.


Ключові слова


молодіжні організації, молодіжні рухи, євроінтеграційні процеси, євроатлантична інтеграція, демократичні процеси, регіон, регіональні аспекти, молодь, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


«Поц» для молоді від О.О. Омельченка. Пора+ПРП // ЦДАГО. – Ф. 332. – Оп. 1. – Спр. 80. – Арк. 39 (зв.).

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: В.П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи; Ін-т вищої освіти. – К.: Знання України, 2013. – 419 с.

Віктор Ющенко і проект національної гідності. Україна молода // ЦДАГО. – Ф. 332. – Оп. 1. – Спр. 152. – Арк. 35-35 (зв.).

Волинська обласна молодіжна громадська організація «Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе)». URL: https://eu.prostir.ua/orgs/32704.html?print

Воронцова Т. «Студентська хвиля» вимагає владних чисток. / Т. Воронцова // Молодь Черкащини. – Черкаси, 2005. - № 5. – С. 1.

Воронцова Т. «Чого чекають від Ющенка черкащани?» / Т. Вронцова // Молодь Черкащини. – Черкаси, 2005. - № 2 – С. 5.

Гордієнко М. Молодіжні рухи в Україні та їх базова типологізація. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11635/1/14_18Ukr_nac_ideya.pdf

Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за науковою ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 680 с.

Дембіцький С. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією / С. Дембіцький, Т. Любива // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15). Т. 1. – С. 141-146.

Діяльність МНК. Коротко // «Терен-Україна»: газета Молодіжного націоналістичного конгресу. – К., 2012. - № 2 (32). – С. 2-7.

Донбас в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.

Європейський молодіжний парламент – Україна. Річний звіт 2011. URL: https://issuu.com/eypukraine/docs/eyp_ukraine_annual_report_2011_ua

Європейський молодіжний парламент – Україна. Річний звіт 2012. URL: https://issuu.com/eypukraine/docs/annual_report_2012_eng_print

Європейський молодіжний парламент – Україна. Річний звіт 2013. URL: http://www.eyp-ua.org/images/AR2013UKR.pdf

Історична довідка про МНК. URL: http://mnk.org.ua/about/history/

Коваль Г.В. Роль молодіжних громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики / Г.В. Коваль // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2013. - Т. 214, Вип. 202. - С. 46-50.

Кононов С. Молодіжна політика в Україні. Регіональний аспект / С. Кононов // Молодіжна політика в Україні: регіональний аспект. – К., 2008. – С. 74-85.

Кудренко Б. В. Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні / Б.В. Кудренко // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С. 118-121.

Лимаренко В. Студенти і «Пора» за справедливість до кінця / В. Лимаренко // Молодь Черкащини. – Черкаси, 2005. - № 9. – С. 2.

Львівська міська молодіжна організація «Євроклуб». URL: http://city-adm.lviv.ua/portal/images/_ngo/ngo1/028._Yevroklub.pdf

Мельник В.В. Розвиток політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області) / В.В. Мельник // дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. – Луцьк, 2017. – 210 с.

Молодий народний рух. URL: http://www.mnr.in.ua/

Молодіжна громадська організація «Академія української молоді» – річний звіт за 2006 р. – Львів, 2006. – 12 с.

Нація і держава. № 8 // ЦДАГО. – Ф. 332. – Оп. 1. – Спр. 40. – Арк. 10-13.

Нація і держава. № 9 // ЦДАГО. – Ф. 332. – Оп. 1. – Спр. 40. – Арк. 14-17.

Плакіда Р. Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді / Р. Плакіда // Політичний менеджмент. – 2008. - № 6. – С. 114-121.

Програмні засади молодіжної політики блоку «Київ – Європейська столиця». Європейська молодь // ЦДАГО. – Ф. 332. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 121 (зв.) – 122.

Резнік О. Структурні виміри участі в помаранчевій революції та Революції гідності / О. Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. – Вип. 1 (15). Т. 1. – С. 64-74.

Солодовник І. «Правий сектор» на службі спецслужб всіх часів і народів. URL: http://banderivets.org.ua/pravyj-sektor-na-sluzhbi-spetssluzhb-usih-chasiv-i-narodiv.html

Тризуб імені Степана Бандери, громадська організація. URL: http://varta.kharkov.ua/hyde-park/ngo-nationalist/1096968

Черкашина Т.О. Історія становлення та розвитку молодіжних організацій на Херсонщині. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/2855/1/04_cherkashin%D0%B0_ta_history_of_formation.pdf

Ярослав Іляш: «Державна молодіжна політика недостатньо агресивна» // «Терен-Україна»: газета Молодіжного націоналістичного конгресу. – К., 2008. - № 3 (23). – С. 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)