DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111477

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ

Марія Уліганенець

Анотація


У статті проаналізовано історію та розвиток вітчизняної туристичної інфраструктури. Авторка дійшла висновку, що різноманіття природних та антропогенних ресурсів, які історично сприяли формуванню туристського продукту, стали основою для створення нових рекреаційних зон туристичного призначення в Україні.

Історія розвитку туристичної інфраструктури на теренах українських земель, розпочалася ще за часів Київської Русі. Сьогодні вона представлена унікальними архітектурними пам'ятками. Серед них: Києво-Печерська Лавра та Софійський собор, руїни Золотих воріт, Кирилівська та Андріївська церкви, Видубицький монастир, Володимирський собор, Маріїнський та Кловський палаци, архітектурний ансамбль Хрещатика і Львова.

Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного. Також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.

Ключові слова


інфраструктура, туризм, Київська Русь, туристична інфраструктура, туристичні ресурси, природні та історико-культурні пам’ятки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдук А. Формування туристичної ринкової інфраструктури як фактор підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 1999. – №2. – С. 172–178.

Історія розвитку туризму в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/93659-15-storya-rozvitku-turizmu-v-ukran.html.

Історія становлення готельної сфери в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15970122/turizm/

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Н. Ключкович // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 93–97.

Корнева Д. А. Проблеми розвитку інфраструктури туризму / [Електронний ресурс] / Д. А. Корнева. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu/geograf/2008_15/indystrialnuu%20tyruzm.pdf

Мазур Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону): Навч. посібник. / Ф. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 96 с.

Музиченко-Козловська О. Розвиток туристичної інфраструктури – визначальний чинник туристичної привабливості території / О. Музиченко-Козловська // Національний університет «Львівська політехніка». – C. 229–237

Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку : аналітична доповідь / Д. К. Прейгер (керівник авторського колективу), О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова // Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2011. – 37 с.

Смирнов, І. Г. Інтеграція у європейську транспортно-логістичну систему ‒ стратегічний вибір України (геопросторовий аспект) / Смирнов І. Г., Шум І. В. // Український географічний журнал. ‒ 2005. ‒ №3. ‒ С. 32–37.

Устименко Л. Історія туризму / Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. – Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2005. – 320 с.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні: Навчальний посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)