DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111473

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ СУЧАСНЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Катерина Колоднюк

Анотація


У статті проаналізовано історію створення та розглянуто сучасні  проблеми бізнеспланування нових туристичних підприємств. Авторка дійшла висновку, що історично перші туристичні підприємства з’явилися у другій половині ХІХ ст. Туристичне підприємство є самостійно господарюючим суб'єктом, що володіє правами юридичної особи, який на основі використання трудовим колективом майна виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги у туристичні сфері тощо.

Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного. Також використано спеціально наукові методи дослідження: історико-порівняльний, історико-синтетичний, історико-діахронний, емпіричного аналізу тощо.

Ключові слова


туризм, туристичне підприємство, туристичний бізнес, туристичні послуги, туристична діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алейникова Г. М. Организация и управление турбизнесом / Г. М. Алейникова. – Донецк: ДЦТБ, 2002. – 117 с.

Бутирська І. В. Основні напрямки розвитку інфраструктури туристського комплексу / І. Бутирська // Муніципальне управління: досвід, проблеми та перспективи: Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 12–13 листопада 2004 р. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 18–22.

Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Н. Ключкович // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 93–97.

Левицкая Э. В. Организация предпринимательства в туризме / Э. В. Левицкая. – Донецк: ДЦТБ, 2000. – 61 с.

Мальська М. П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Знання, 2010. – 310 с.

Тофанюк А. Бізнес-планування в туризмі: тенденції в сучасних умовах / А. Тофанюк // Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – C. 153–155.

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні: Навчальний посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Цибух В. І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні / В. Цибух // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 1999. – 145 с.

Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І. М. Школи. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

Школа І. М. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Монографія / За ред. доктора економічних наук, професора Школи І. М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 327 с.

Ясинський В. В. Бізнес-планування: теорія і практика: навч. посіб. / В. В. Ясинський, О. О. Гайдай. – К.: Каравела, 2006. – 232 с.

The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/the-history-of-tourism/

Thomas Cook / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)