DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.4.111459

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК АРХЕОГРАФ (ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ)

Ольга Владига

Анотація


Стаття присвячена джерелознавчому аналізу проблеми «Грушевський-археограф». Запропоновано виокремити три основні джерельні комплекси, визначено опублікований та архівний сегмент кожного з них. Зроблено висновок про достатню інформативність наявних джерел для реконструкції археографічної спадщини вченого. Окреслено джерельні лакуни проблеми «Грушевський-археограф».

Ключові слова


М. Грушевський, археографія, особові джерела, документи офіційного походження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Владига О. Діяльність Михайла Грушевського на чолі Археографічної комісії ВУАН / Ольга Владига // Spheres of culture. – Lublin, 2012. – Volume I. – S. 256–265.

Владига О. М. Михайло Грушевський – голова Археографічної комісії НТШ / Ольга Владига // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 283–294.

Гирич І. Архів М. Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, М. Василенко) / Ігор Гирич / автореф. дис. … канд. істор. наук. – К., 1995. – 24 с.

Гирич І. Упорядник. Епістолярна спадщина Михайла Грушевського. Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві. – К., 1996. – 107 с.

Гирич І. Б. Організація М. С. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894 – 1914 рр.) / І. Б. Гирич // Український історичний журнал. – 1997. – № 1. – С. 72–86.

Грушевський М. Передмова / Михайло Грушевський // Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку: Розвідки і замітки. – К., 1930. – С. III – VIII.

Грушевський М. Щоденник / Михайло Грушевський / Підг. до друку І. Гирич та О. Тодійчук // УІ. – 2006 – 2007. – № 4 / 1 – 2. – С. 15–74.

Капраль М. Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. (Нарис історії діяльності) / Мирон Капраль // Український археографічний щорічник. – Випуск 3 – 4. – К., 1999. – С. 56–76.

Сварник Г. Джерелознавча база грушевськознавства / Галина Сварник // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. – Львів-Нью-Йорк, 1995. – С. 233–237.

Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського / Віталій Тельвак, Василь Педич. – Львів: Світ, 2016. – 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)