DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101435

ІСТОРІЯ ТА СТАН РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марина Халявка

Анотація


У статті проаналізовано історію та сучасний розвиток наукового туризму в Україні. Автор дійшла висновку, що наявність ресурсної бази, яка представлена природними та історичними ресурсами дає всі підстави для розвитку наукового туризму в Україні. У статті використано загально наукові та спеціаль­нонаукові методи дослідження. Зокрема, метод аналізу, синтезу, діалектичний метод, метод історизму, історико-хронологічний етод тощо.


Ключові слова


науковий туризм; екологічний туризм; конгресовий туризм; конференції; освітній туризм; діловий туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov V. V. Istoriia turyzmu / Pidruchnyk / V. V. Abramov, M. V. Tonkoshkur. – Kharkiv : Kharkivska natsionalna akademiia miskoho hospodarstva, 2010. – 294 s.

Herodot. Ystoryia / [per. s drevnehr. H. A. Stratanovskoho]. – L. : Nauka, 1972. – 600 s.

Hoteli ta inshi mistsia dlia korotkoterminovoho prozhyvannia : Stat. biul. – K. : Derzhkomstat Ukrainy, 2001. – 77 s.

Kyfiak V. F. Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : Knyhy-ХХІ, 2003. – 300 s.

Kriuchkov A. A. Ystoryia mezhdunarodnoho y otechestvennoho turyzma / A. A. Kriuchkov. – M. : NOU «Luch», 1999. – 94 s.

Mishchuk K. S. Mozhlyvosti i formy osvitnoho turyzmu v rozvytku profesiinykh kompetentsii menedzhera [Tekst] / K. S. Mishchuk, V. V. Stadnyk // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2012. – № 4. – T. 1. – S. 91–94.

Pohodyna V. Tradytsyy y ynnovatsyy v obrazovatelnom turyzme / V. Pohodyna // Yzvestyia Rossyiskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ym. A. Y. Hertsena. – № 162. – Sankt-Peterburh, 2013. – S. 57.

Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu : Navchalnyi posibnyk / [za red. doktora ekonomichnykh nauk, profesora Shkoly I. M.]. – Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2007. – 292 s.

Sichynskyi V. Yu. Chuzhyntsi pro Ukrainu. Vybir z opysiv podorozhei po Ukraini ta inshykh pysan chuzhyntsiv pro Ukrainu za desiat stolit / V. Yu. Sichynskyi. – K. : Dovira, 1992. – 255 s.

Strashevska L. V. Heosaity Podillia yak obiekty naukovoho turyzmu / L. V. Strashevska // Heohrafiia ta turyzm. – 2012. – Vyp. 21. – S. 54–64.

Suchasni riznovydy turyzmu : navch. posib. / M. P. Kliap, F. F. Shandor. – K. : Znannia, 2011. – 334 s.

Fedorchenko V. K. Istoriia turyzmu v Ukraini : navch. posibnyk / V. K. Fedorchenko, T. A. Dorova / [peredm. V. A. Smoliia]. – K. : Vyshcha shkola, 2002. – 195 s.

Kholodilina Yu. Ye. Resursnyy potentsial regiona kak osnova razvitiya nauchnogo turizma / Yu. Ye. Kholodilina // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – № 8 (132). – S. 169–173.

Entsiklopediya turizma / [red. Kollegiya : Ye. I. Tamm (gl. red.), A. Kh. Abu-kov i dr.]. – M. : Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya, 1993. – 607 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамов В. В. Історія туризму / Підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків : Харківська національна академія міського господарства, 2010. – 294 с.

 

2. Геродот. История / [пер. с древнегр. Г. А. Стратановского]. – Л. : Наука, 1972. – 600 с.

 

3. Готелі та інші місця для короткотермінового проживання : Стат. бюл. – К. : Держкомстат України, 2001. – 77 с.

 

4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

 

5. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма / А. А. Крючков. – М. : НОУ «Луч», 1999. – 94 с.

 

6. Міщук К. С. Можливості і форми освітнього туризму в розвитку професійних компетенцій менедже­ра [Текст] / К. С. Міщук, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4. – Т. 1. – С. 91–94.

 

7. Погодина В. Традиции и инновации в образовательном туризме / В. Погодина // Известия Российско­го государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.– Санкт-Петербург, 2013. – № 162. – С. 57.

 

8. Розвиток туристичного бізнесу регіону : Навчальний посібник / [за ред. доктора економічних наук, професора Школи І. М.]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с.

 

9. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Ю. Січинський. – К. : Довіра, 1992. – 255 с.

 

10. Страшевська Л. В. Геосайти Поділля як об’єкти наукового туризму / Л. В. Страшевська // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 21. – С. 54–64.

 

11. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.

 

12. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : навч. посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова / [передм. В. А. Смолія]. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с.

 

13. Холодилина Ю. Е. Ресурсный потенциал региона как основа развития научного туризма / Ю. Е. Хо­лодилина// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 8 (132). – С. 169–173.

 

14. Энциклопедия туризма / [ред. Коллегия : Е. И. Тамм (гл. ред.), А. Х. Абуков и др.]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)