DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.1.101431

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ (ПОЛЬЩА, СЛОВАЧЧИНА, УГОРЩИНА): ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Володимир Фуртій

Анотація


У статті здійснено дослідження організації туризму в посткомуністичних країнах (Польща, Словаччи­на, Угорщина). Автор розглянув стан розвитку туризму, проблеми, що заважають перетворити її в провід­ну галузь, обґрунтував рекомендації щодо покращення послуг туристичної галузі в Україні. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системнос­ті, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковій праці також віддано пере­вагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синте­тичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.


Ключові слова


туризм; розвиток туризму; Польща; Словаччина; Угорщина; туристична інфраструктура; туристичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilanyuk A. The current state and prospects of development of tourism in the Ukrainian – Polish cross-border region Bulletin of Lviv University. Geographic series. 2013. Issue 43. Part 2. – C. 14–19 : [Electronic resource]. – Access : http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/43(2)/PDF

Successful season 2013: [electronic resource]. – Access : http://www.polradio.pl/5/117/Artykul/159930

Stolyarchuk A. The role of cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the tourism industry. National University «Ostroh Academy». – 2013. Issue 3 – P. 211–215. : [Electronic resource]. – Access : http:// eprints.oa.edu.ua/2354/1/Vus-Stoliarchuk_NZ_stud_Vyp-3_turyzm.pdf

Korsak R. V. Tourism Development in the Czech Republic : experience for Ukraine (XX century. Beginning. XXI century) // Gilea : Research Journal. Collected Works / Gl. Ed. VM Vashkevych. – K., «Publisher «Gilea», 2016 – Vol. 107 (4). – C. 128–131.

Kucherova J. Development of tourism and politics turystskaya Slovakia // MOO «Development», Journal of International Law and International Relations. – 2007. – № 3 : [electronic resource]. – Access : http://elib.bsu.by/ handle/123456789/21785

Myhalchuk Y.I.history of tourism inSlovakia // Eastern National University. Ukrainian Lesia [electronic resource]. – Access : sworld.com.ua/konfer41/125.pdf

Direction regulationstructural imbalances in the tourism sector of Central, Eastern and Southern Europe : Experience for Ukraine in the contextexpanded free trade area [electronic resource]. – Access : http://old.niss.gov. ua/monitor/august08/13.htm

Ozhema S. V. experience development of tourism in the Slovak Republic // Volyn Institute of Economics and Management, m. Lutsk : [electronic resource]. – Access : http://www.wp.viem.edu.ua/konf10/art.php?id=0209

Polischuk L. S. Managing the development of tourism: experience of Poland / LS Polishchuk // Geography and tourism. – 2012. – Vol. 23. – P. 181–187 : [Electronic resource]. – Access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_23_30

Poland is closer [electronic resource]. – Access: http://intour.com.ua/n-23/p-20/atc-638/

Polschu in 2013 visited 2.1 million Ukrainian [electronic resource]. – Access : http:/www.ukrinform.ua/ rubricabroad/1603957polshchu_v2013_vidvidalo_ponad_2_mln_turistiv

Tourist services in Hungary [electronic resource]. – Access : http://www.rustrade.hu/11_Dokumenti_ TP/11_02_drugie_dokumenti/11_02_01_turism.html

Modern development aspects SPA-tourism [electronic resource]. – Access : http://tourfaq.net/travel-business/sovremennye-aspekty-razvitiya-spa-turizma/

Solovyova A. organizing mechanism of public administration development market recreational services (eu­ropean experience ) // Classic Private University. Zaporozhye : [electronic resource]. – Access : www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/2010/2010.../10sovrrp.pdf

Tourism in Poland : [electronic resource]. – Access : http://www.geograf.com.ua/poland/696-poland-tourism

Slovakia has developed a national strategy for the development of bicycle tourism : [electronic resource]. – Access : http://velotransport.info/?p=3548

Bujna Marián. Aktuálny vývoj cestovného ruchu na Slovensku roky 2013–2014 / Marián Bujna: [electronic resource]. – Access : http://www.agroturizmusslovakia.sk

OECD Tourism Trends and Policies 2014 : [electronic resource]. – Access : ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/5675/.../1/.../native

Official Slovak National Tourism Portal: [electronic resource]. – Access : http://www.slovakia.travel

Polscha. travel : [electronic resource]. – Access : http://www.polscha.travel/uk

Polska Organizacja Turystyczna: [electronic resource]. – Access : http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/l/polska-organizacja-turystyczna

The campaigns of the Hungarian National Tourist Office: [electronic resource]. – Access : www. htbudapesthungary.hu

Tourism in Hungary: [electronic resource]. – Access : www.hungary.com

Tourism in Poland 2015 [electronic resource]. – Access : http://en.msport.gov.pl/news


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в Українсько – Польському тран­скордонному регіоні / О. Біланюк // Вісник львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. – Ч. 2. – С. 14–19 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/ visn/43(2)/PDF

 

2. Вдалий сезон 2013 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.polradio.pl/5/117/ Artykul/159930

 

3. Вус-Столярчук О. Роль транскордонного співробітництва між Україною та Польщею у туристичній галузі / О. Вус-Столярчук // Міжнародні відносини і туризм : сучасність та ретроспектива. – 2013. – Випуск 3. – С. 211–215 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2354/1/Vus-Stoliarchuk_NZ_ stud_Vyp-3_turyzm.pdf

 

4. Корсак Р. В. Розвиток туризму у Чехії : досвід організації для України (кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Р. В. Корсак, В. В. Фуртій // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – C. 128–131.

 

5. Кучерова Я. Развитие туризма и туристская политика Словакии / Я. Кучерова // МОО «Развитие»: Журнал международного права и международных отношений. – 2007. – № 3 : [Електронний ресурс]. – Ре­жим доступу : http://elib.bsu.by/handle/123456789/21785

 

6. Михальчук Ю. І. Історія розвитку туризму у Словаччині / Ю. І. Михальчук // Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sworld.com.ua/ konfer41/125.pdf

 

7. Напрями регулювання структурних диспропорцій у туристичній сфері країн Центрально-Східної та Південної Європи : досвід для України в контексті розширеної зони вільної торгівлі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/august08/13.htm

 

8. Ожема С. В. Досвід розвитку туризму у Словацькій Республіці / С. В. Ожема // Волинський інститут економіки та менеджменту, м. Луцьк : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wp.viem.edu.ua/ konf10/art.php?id=0209

 

9. Поліщук Л. С. Управління розвитком туризму: досвід Польщі / Л. С. Поліщук // Географія та ту­ризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 181–187 : [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ gt_2012_23_30

 

10. Польща стає ближчою : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intour.com.ua/n-23/p-20/atc- 638/

 

11. Польщу в 2013 році відвідало 2,1 млн українців: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1603957-polshchu_v_2013_rotsi_vidvidalo_ponad_2_mln_turistiv_z_ ukraiini_1898988.html

 

12. Рынок туристических услуг Венгрии : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rustrade. hu/11_Dokumenti_TP/11_02_drugie_dokumenti/11_02_01_turism.html

 

13.Современные аспекты развития SPA-туризма : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourfaq. net/travel-business/sovremennye-aspekty-razvitiya-spa-turizma/

 

14. Соловйова О. Організаційний механізм державного управління розвитком ринку рекреаційних по­слуг (Європейський досвід) / О. Соловйова // Класичний приватний університет м. Запоріжжя: [Електро­нний ресурс]. – Режим доступу : www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010.../10sovrrp.pdf

 

15. Туризм у Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geograf.com.ua/poland/696- poland-tourism

 

16. Уряд Словаччини розробив національну стратегію розвитку велотранспорту та туризму : [Електро­нний ресурс]. – Режим доступу : http://velotransport.info/?p=35481

 

17. BujnaMarián. AktuálnyvývojcestovnéhoruchunaSlovenskuroky 2013 ‒ 2014 / MariánBujna : [Електро­нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agroturizmusslovakia.sk

 

18. OECDTourismTrendsandPolicies 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ec.europa.eu/Docs­Room/documents/5675/.../1/.../native

 

19. Official Slovak National Tourism Portal : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slovakia. travel

 

20. Polscha.travel : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polscha.travel/uk

 

21. Polska Organizacja Turystyczna : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pot.gov.pl/o-pol­skiej-organizacji-turystycznej/l/polska-organizacja-turystyczna

 

22. The campaigns of the Hungarian National Tourist Office : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. htbudapesthungary.hu.

 

23. Tourism in Hungary : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hungary.com.

 

24. Tourism in Poland 2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.msport.gov.pl/news

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)